Mestring

Hva er mestring for deg i hverdagen? Her ser du en bildekarusell av brukere, pasienter og pårørende som har svart på dette spørsmålet. Bruk pilene på sidene på midten av bildene under for å bla fram og tilbake i bildekarusellen. Les mer om bildene.

Om begrepet mestring

Vær oppmerksom på at en oppdatert beskrivelse av begrepet mestring er under arbeid.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) definerer mestring som opplevelsen av å ha kontroll over eget liv – og krefter til å møte utfordringen.

Vi har hatt utgangspunkt i en praktisk forståelse av hva mestring er, slik det blir beskrevet i Vifladt og Hopens beskrivelse av Helsepedagogikk:

«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du selv kan være med på å endre» (Vifladt og Hopen, 2004, s.61).

Hvordan helse blir til – salutogenese

En relevant teoretisk referanse for vår mestringsforståelse og helsefremmende perspektiv, er Aron Antonovskys teori om hvordan helse blir til (salutogenese). Antonovsky begrunner med bakgrunn i sin forskning at helse ikke er et spørsmål om hva vi utsettes for, men vår evne til å takle det som skjer i livet. Han ser helse i et kontinuum, der ytterpunktene er syk og frisk. Sentralt i hans arbeid står betydningen av å fokusere mer på hva som forårsaker helse enn hva som forårsaker sykdom. Antonovskys svar på det salutogene spørsmålet var begrepet «opplevelse av sammenheng». I hans opprinnelige definisjon ble begrepet definert slik, sitat:

«(…) en global indstilling til tingene, der uttrykker den udstrækning, i hvilken man har en gennemgående, blivende, men dynamisk tillid til, at ens indre og ydre miljø er forudsigelige, og at der er en stor sandsyndlighed for, at alting vil gå så godt, som man med rimelighed kan forvente» (Antonovsky, 2004, s.13).

Opplevelse av sammenheng

For å kunne nå målet om sammenheng trekker han frem at begrepet «opplevelse av sammenheng» må sees i forhold til følgende tre komponenter:

1. Forståelse.
 At det som inntreffer er forståelig og oppleves som ordnet, strukturert og tydelig.
2. Håndterbarhet.
At man har en opplevelse av å ha tilstrekkelig ressurser for å kunne møte ulike situasjoner i livet.
3. Meningsfullhet.
At man har en opplevelse av delaktighet i det som skjer

Mellom komponentene som representerer aspekter til begrepet «opplevelse av sammenheng» finnes det en intern rangering der meningsfullhet er den mest sentrale og en forutsetning for forståelse og håndterbarhet.

Les mer om mestring generelt:

Les mer om salutogenese:

  • Antonovsky, A. (2000). Helbredets mysterium : at tåle stress og forblive rask / Aaron Antonovsky ; på dansk ved Amnon Lev.
    København: Hans Reitzel Forlag.
    Her finner du boken på BIBSYS

Noen referanser til nyere norsk forskning basert på salutogen teori:

  • Langeland E, Wahl AK, Kristoffersen K, Hanestad BR. Promoting coping: salutogenesis among people with mental health problems. Issues Ment Health Nurs. 2007 Mar;28(3):275-95. Review.
  • Langeland E, Riise T, Hanestad BR, Nortvedt MW, Kristoffersen K, Wahl AK. The effect of salutogenic treatment principles on coping with mental health problems
  • A randomised controlled trial. Patient Educ Couns. 2006 Aug;62(2):212-9. Epub 2005 Oct 19.
  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 17. september 2015.

Design og utvikling: Senson AS