Publisert

Husk de pårørende!

Pårørende til personer som har helseutfordringer eller rusproblemer, kan ha behov for egne tilbud fra helsetjenesten. Det har PårørendeSenteret i Stavanger tatt på alvor gjennom sine mestringskurs for pårørende og nå sist med e-læringsprogram for ledere og ansatte i helsetjenesten.

pårørendeprogrammet.no
Opplæringsprogrammet pårørende – pårørendeprogrammet.no – er prøvd ut av blant annet lærings- og mestringssenteret i Helse Fonna HF.

Opplæringsprogrammet pårørende

 • Tilgjengelig på pårørendeprogrammet.no. Der finner du også brukerveiledning.
 • Består av caser, filmer og drøftingsoppgaver.
 • Skal bidra til å sette pårørende på dagsorden, og stimulere ledere og ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten til refleksjon og drøfting rundt egen praksis.
 • Skal også være en igangsetter for utvikling av bedre rutiner og bedre praksis i møte med pårørende.
 • Er tilrettelagt for bruk i ulike personalmøter og fagdager, men kan også brukes individuelt. Avdelingene gjør utvalg i programmet, tilpasset egne opplæringsbehov og rammer for tidsbruk.

PårørendeSenteret i Stavanger

 • Stiftelse som tilbyr helse- og sosialfaglig lavterskeltilbud til barn og voksne pårørende, på tvers av psykisk helse, rus og somatikk. Pårørende kan selv ta kontakt for å få hjelp. Dette er et unikt tilbud i Norge. Andre land har liknende tilbud, gjennom blant annet såkalte Carers Trust i Storbritannia
 • Tar imot henvendelser fra ca. 500 nye pårørende hvert år.
 • Skal også bidra til forskning og kompetanseutvikling innen pårørendearbeid.
 • PårørendeSenteret finansieres av tilskudd fra kommuner (spesielt Stavanger kommune), helseforetak og Helsedirektoratet med flere.

Les mer om PårørendeSenterets arbeid på www.parorendesenteret.no.

Sentrale politiske dokumenter der pårørende er framhevet

Kilde: PårørendeSenteret.

Myndighetene har de siste årene framhevet at både det å involvere pårørende og det å ivareta pårørende slik at de ikke blir syke selv, er viktige oppgaver for både kommune- og spesialisthelsetjenesten (se lenker til relevante dokumenter nederst i faktaboksen til høyre).

Pårørendeprogram for ledere og ansatte

PårørendeSenteret i Stavanger har gjennom 15 år hatt tilbud for pårørende til personer som har helseutfordringer eller rusproblemer (se faktaboks og les mer om diagnoseuavhengige mestringskurs for pårørende, i egen artikkel).

For at også andre skal få innsikt i viktigheten av å ha tilbud for pårørende og å involvere pårørende, har PårørendeSenteret, på oppdrag fra Helsedirektoratet, de siste par årene jobbet med et e-læringsprogram – pårørendeprogrammet.no – beregnet på ledere og ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten (se faktaboks).

– I møte med pårørende må ansatte i tjenestene benytte seg av flere kunnskapskilder. De trenger å kjenne til lovverket som regulerer dette arbeidet, statlige føringen, forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap fra praksis og ikke minst kunnskap om pårørendes behov og ønsker i møte med tjenesten. De må også ha en bevissthet om avveining av grunnleggende verdier og hensyn, sier daglig leder for PårørendeSenteret, Liv Kleppe.

– Programmet er ment å bidra til at ledere og ansatte skal drøfte og reflektere over hvordan de ivaretar og møter både barn og voksne som er pårørende. Pårørendes erfaringskompetanse har vært et viktig grunnlag for det vi formidler i programmet, slik kan vi bidra til kunnskapsbasert praksis.

Prøvd ut av lærings- og mestringssenter

Blant dem som har prøvd ut pårørendeprogrammet.no og gitt tilbakemeldinger til PårørendeSenteret underveis, er Sigrid Bøthun ved lærings- og mestringssenteret i Helse Fonna HF. Hun har ledet Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helses’ (NK LMHs) nasjonale nettverk for psykisk helse og rus og har vært NK LMHs representant inn i referansegruppa for pårørendeprogrammet.no.

– For oss i Helse Fonna falt utprøvingen av programmet sammen med føringer i styringsdokumenter for 2013 om å bedre samarbeidet med brukere og pårørende. Det har gitt godt handlingsrom for aktiviteten lokalt hos oss, forteller Bøthun.

Lærings- og mestringssenteret i Helse Fonna HF har presentert programmet for blant annet ledelsen i foretaket, klinikk psykisk helsevern og barneansvarlige som jobber med barn som pårørende på tvers av psykiatri og somatikk.

– Vi har erfart at en suksessfaktor er at definerte personer – i dette tilfelle lærings- og mestringssenteret – har hatt mulighet for å legge til rette for bruk av programmet, inkludert å velge ut relevant tema tilpasset den aktuelle enheten, sier Bøthun.

I Helse Fonna HF vil de vise til programmet i ny retningslinje for bruk av klinikkovergripende informasjonsmateriell for pårørende, slik at det kan bli en del av opplæringen av ansatte. Kjennskap til programmet har ført til at nye enheter i helseforetaket har definert pårørendesamarbeid som fokusområde for høstens internopplæring.

Bøthun har også bedt fagnettverk og samarbeidspartnere om fremme programmet i respektive enheter og videresende informasjon til samarbeidende kommuner og nettverk.

– Lærings- og mestringssentre kan være døråpnere for programmet slik vi har vært, men det kan like gjerne være en person som er opptatt av pårørandeperspektivet i enhetene eller sosionomer eller andre med dedikert pårørandearbeid i rollen sin, som tar på seg rollen som døråpner, mener Bøthun.

Hun påpeker at det er viktig at også brukerorganisasjonene kjenner til programmet.

Også Helga Melkeraaen ved lærings- og mestringssenteret i Rus Midt-Norge HF, som er medlem i NK LMHs ressursgruppe for nettverket psykisk helse og rus, har prøvd ut programmet på samme måte.

Samarbeider med forskere

PårørendeSenteret i Stavanger samarbeider tett med forskere ved Programområdet for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Forskerne der har vært med på å utvikle programmet. I tillegg har de har fulgt bruk av programmet ved fire virksomheter i Stavanger-regionen for å se hva som skal til for at det skal fungere godt.

Forskningen så langt viser at programmet har stor betydning for å bevisstgjøre ledere og ansatte om det å involvere pårørende for de som har brukt programmet aktivt. Programmet har dessuten bidratt til økt trygghet i samarbeid med pårørende, både når det gjelder rettslige rammer, for eksempel når det gjelder bruken av taushetsplikt, og kommunikasjon.

Ledelsesforankring, planlegging og gode strukturer for bruk av programmet, framstår som forutsetninger for at det skal få betydning for praksis.

Veien videre

PårørendeSenteret fikk nylig midler fra Helsedirektoratet til å videreutvikle og spre pårørendeprogrammet.no over hele landet. Ny versjon av programmet skal være tilgjengelig i desember 2014.

Når det gjelder tilbud for pårørende, mener Kleppe det bør finnes et minstekrav for hva pårørende skal få tilbud om uavhengig av hvor de bor.

– I dag er det for tilfeldig hvem som får tilbud. Min drøm er at når brukere og pasienter får et lærings- og mestringstilbud, så skal pårørende samtidig få et tilbud der det er fokus på deres situasjon. Det er viktig at det det skrives om i politiske dokumenter gir seg utslag i satsinger i praksis. Vi bør få en nasjonal plan for hvordan pårørende skal ivaretas i helsetjenesten, avslutter hun.

Liv Kleppe. Foto: NAPHA
Daglig leder ved PårørendeSenteret, Liv Kleppe. Foto: NAPHA.

Les også:

Leder for PårørendeSenteret, Liv Kleppe, deltok på skrivekurset i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) tidligere i høst. Der skreiv hun en artikkel om PårørendeSenterets diagnoseuavhengig mestringskurs for pårørende. Tilbudet er utviklet i samarbeid med lærings- og mestringssenteret i Helse Stavanger HF.

Kleppes artikkel om tilbudet for pårørende er nå tilgjengelig i NK LMHs verktøykasse som en ressurs for andre som ønsker å sette i gang tilbud for pårørende.
Les artikkelen her.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 • Publisert: 3. desember 2013.
 • Sist oppdatert: 2. juli 2020.