Publisert

Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan

NK LMH har fremhevet betydningen av lærings- og mestringstjenester og -tilbud og brukermedvirkning på systemnivå i innspillene til nasjonal helse- og sykehusplan.

Nasjonal helse- og sykehusplan. Foto: regjeringen.no
Illustrasjonsfoto fra blogg.regjeringen.no/sykehusplan.

Til høsten skal regjeringen legge frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Planen er nå ute på høring, og spesialrådgiver Bente Berg har levert innspill til alle de tre områdene som regjeringen har ønsket innspill på, på vegne av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Her ser du utdrag fra NK LMHs innspill, gå på lenkene over for å se de tre innspillene i sin helhet.

Pasientens helsetjeneste

I dette innspillet fremhever NK LMH betydningen av lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende. Lærings- og mestringstilbud er en del av pasient- og pårørendeopplæringen som er en av sykehusenes fire lovpålagte oppgaver.

Lærings- og mestringstilbud er et viktig supplement til medisinsk behandling. I tråd med innspillene fra ekspertgruppen for brukere og pårørende, anbefaler NK LMH at nasjonal helse- og sykehusplan prioriterer videreutvikling av lærings- og mestringstjenester. For å skape pasientens helsetjeneste er det sidestilte samarbeidet mellom fagpersoner og brukere som kjennetegner disse tjenestene, helt sentralt. Målet må være at lærings- og mestringstilbud skal inngå i helhetlige forløp for brukere, pasienter og deres pårørende både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Brukere, pasienter og pårørende skal ha likeverdig tilgang på lærings- og mestringstilbud uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisitet og hvilken sykdom eller tilstand det dreier seg om.

Fremtidens sykehus og sykehusstruktur

I dette innspillet fremhever NK LMH betydningen av lærings- og mestringstjenester.

For å bidra til å løse brukere, pasienter og pårørendes utfordringer utenfor sykehus anbefaler NK LMH at utvikling av lærings- og mestringstjenester prioriteres. I spesialisthelsetjenesten må lærings- og mestringstjenesten videreutvikles som en arena der brukermedvirkningen står sentralt og der fagpersoner, pasienter og pårørende treffes for å planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud. I tråd med innspill fra Den norske legeforening må også samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene bli bedre. Fagkompetanse må kunne brukes på tvers, og ansatte ved lærings- og mestringstjenesten i helseforetakene må bidra inn i utvikling av tjenestene i kommunene. Med relativt beskjeden ressursinnsats kan en styrket lærings- og mestringstjenesten utløse betydelige direkte og indirekte helsegevinster for brukere, pasienter og pårørende, og bidra til lavere etterspørsel etter helsetjenester.

Kvalitet

I dette innspillet fremhever NK LMH betydningen av brukermedvirkning på systemnivå.

I tråd med innspill fra ekspertgruppen for brukere og pårørende vil NK LMH fremheve at brukermedvirkning på systemnivå har stor betydning for å bedre kvaliteten på tjenestene for brukere, pasienter og pårørende. Den nasjonale helse- og sykehusplanen må legge til rette for at brukere inkluderes i beslutninger på systemnivå. NK LMH vil presisere at det er viktig at flere brukergrupper trekkes med i utforming av tjenestene og at også de gruppene som vanligvis ikke er tilknyttet brukerorganisasjoner, slik som de som har minoritetsspråklig bakgrunn, barn og ungdom blir trukket med i avgjørelser. Ved å involvere brukergrupper i beslutninger vil brukernes behov komme i sentrum og kvaliteten på tjenestene bli styrket.

Les mer om helse- og sykehusplanen på regjeringen.no, og se siden med alle innspillene som har kommet inn. Frist for innspill er 30. mars.

Se alle NK LMHs høringsuttalelser på denne siden.

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 23. mars 2015.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.