Avrundede nettverk

Nasjonalt nettverk, psykisk helse og rus (rundet av i 2014)

I tråd med daværende NK LMS’ strategiplan for 2009–2013 prioriterte kompetansetjenesten i denne perioden en satsing innen feltet psykisk helse og rus. Nettverket hadde sitt siste og avsluttende møte den 24. mars 2014 i Oslo. Les artikkel som oppsummerer nettverkets arbeid.

Koordinering av det etablerte nettverket for læring og mestring innen feltet psykisk helse og rus er et av flere tiltak under nevnte satsing. I den forbindelse ble det opprettet en 50 prosent prosjektlederstilling fra 01.09.2010–01.09.2011.

Initieringen av prosjektet har sitt utgangspunkt i:

 • behov kommunisert fra tilhørende praksisfelt over en lengre periode. Etterspørselen har i hovedsak omhandlet nettverk/fora/arena for  erfarings- og kompetanseutveksling, på bakgrunn av særskilte behov knyttet til  LMS arbeidsmåte innen feltet
 • relativt få tilbud og lite fokus på psykisk helse og rus i LMS-sammenheng

Gjennom nettverket har vi fått  en oversikt over aktivitet, ressurser og sentrale utfordringer/problemstillinger og avdekket utviklingsområder og  retning til videre satsing.

Det ble avholdt en nasjonal nettverkssamling i Oslo 21.09.2011

Notat om status 2012 – kartlegging psykisk helse og rus

Dette notatet presenterer sentrale resultater fra en kartleggingsundersøkelse med fokus på tilbud i regi av lærings‐ og mestringssentrene (LMS) innen feltet psykisk helse og rus. Notatet ble ferdigstilt i mai 2012. Last ned notatet her (pdf).

Målsettinger

Nettverkets målsettinger var som følger:

 • være et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanseformidling
 • ha en regionsvis oversikt over LMS-tilbud innen feltet

Organisering av arbeidet

Nettverket består av en representant fra alle helseregioner, LMS-ansatte, tilknyttede brukerrepresentanter og samarbeidspartnere.

Fra 2012 har ressursgruppa en koordinator som står som kontaktperson for feltet og kan kontaktes for videreformidling av spørsmål knyttet til organisering av tilbud.

Kommunikasjon i nettverket foregår i hovedsak gjennom e-post-utveksling og telefonmøter.

Ressursgruppa bestod av:
 • Koordinator og kontaktperson: Sigrid Bøthun, sigrid.boethun@helse-fonna.no
 • Helse Nord: Tone Vangen Fagerheim,
 • Helse Midt-Norge: Helga Melkeråen,
 • Helse Vest: Ingvild Kristiansen,
 • Helse Sør-Øst: Bettina Dudas  og Tone Finvold
 • Organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR): Marius Helland Sørensen-Sjømæling
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA): Gretha Evensen, ved behov
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH): Siw Bratli

Dialogforum (rundet av i 2013)

Dialogforum var i perioden fra 2007 til juni 2013 et uformelt samhandlingsorgan der NK LMH og de regionale kontaktene utvekslet informasjon, drøftet aktuelle samarbeidsprosjekter og temaer knyttet til lærings- og mestringsfeltet. Dialogforum bestod av NK LMH og ledere for de regionale LMS-nettverkene, men hadde ikke beslutningsmyndighet. NK LMH har i dag en faglig referansegruppe.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 30. november 2014.
 • Sist oppdatert: 11. mars 2015.