Publisert

Nytt nasjonalt kommunikasjonsnettverk i regi av NK LMH

NK LMH har etablert et kommunikasjonsnettverk med representanter fra lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner og brukerorganisasjoner. Nettverket skal bidra til at NK LMH videreutvikler mestring.no og driver kommunikasjonsarbeid i tråd med brukernes behov.

Kommunikasjonsnettverk
Framme fra venstre: Anne Hellum (Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst RHF), Sølvi Heimestøl (Helse Fonna HF, Helse Vest RHF), Toril Heggen Munk (Norges Handikapforbund, SAFO), Norunn K. Torheim (NK LMH, tidligere leder for nettverket), Jan Ole Bolsø (Helse Møre og Romsdal HF, Helse Midt RHF), Bente Sandvik (Trondheim kommune, Helse Midt RHF og kommuner) og Edgar Wammervold (Norsk Revmatikerforbund, FFO). Cathrine Kristoffersen (Tromsø kommune, Helse Nord RHF og kommuner) var ikke til stede på møtet.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helses (NK LMH)’ nye kommunikasjonsnettverk møttes første gang 4. februar i Oslo.

Spørreundersøkelse i forkant av møtet

I forkant av møtet gjennomførte NK LMH en elektronisk spørreundersøkelse. Her ønsket NK LMH å finne ut hva personer som jobber i tilknytning til lærings- og mestringstjenester, ønsker av informasjon på nettsiden mestring.no og hva slags måter de foretrekker å få informasjon på.

Kommunikasjonsnettverket hadde gitt innspill til spørreundersøkelsen i forkant av at den ble sendt ut, og resultatene fra undersøkelsen la grunnlag for diskusjonene på møtet.

Om typer informasjon på mestring.no

Nettverket diskuterte hvordan NK LMH kan styrke arbeidet med de typene informasjon som kom høyest i spørreundersøkelsen samlet sett og for ulike grupper brukere av nettsiden. Dette var:

 • forskningsnytt i tilknytning til lærings- og mestringsfeltet
  Kommunikasjonsnettverket ga innspill på at de mener det er nyttig for dem som jobber i lærings- og mestringstjenester, å få både oversikt over status på feltet, oppsummert forskning, lenker til originalartikler, omtale av enkeltstudier og intervjuer med forskere på mestring.no.
 • omtale av lærings- og mestringstilbud rundt om i landet. Dette kan også være praksiseksempler skrevet av fagpersoner eller brukerrepresentanter
  Kommunikasjonsnettverket vil i tiden framover bidra til at NK LMH får inn flere praksiseksempler fra alle helseregioner, fra både helseforetak og kommuner og fra både fagpersoner og brukerrepresentanter.
 • egen side om rollen som brukerrepresentant med informasjon om hva brukermedvirkere bør få av faglig påfyll, hvordan honorere brukermedvirkere og hvordan finne brukermedvirkere
  Her er det blant annet aktuelt å lage bedre informasjonssider på mestring.no og eventuelt også lage en nasjonal versjon av brosjyre for brukerrepresentanter etter mal fra brosjyrene ved for eksempel sykehusene i Nord og Sykehuset Innlandet.
 • egen side om kommunens rolle i lærings- og mestringsarbeid
  Arbeidet med en slik side vil koordineres med arbeidsgruppa for NK LMHs satsingsområde kommunale lærings- og mestringstjenester.
 • oversikt over hvilke typer tilbud som er utviklet for ulike brukergrupper
  Slike oversikter kan komme som følge av NK LMHs satsingsområde nasjonale oversikter. Der skal NK LMH utarbeide oversikter over tjenester og aktiviteter innen lærings- og mestringsfeltet. Kommunikasjonsnettverket vil likevel bidra til å få oversikt over hva som finnes av nettbaserte lærings- og mestringstilbud for å få på plass en side om det på mestring.no.

Om kommunikasjonskanaler

Nettverket diskuterte hvilke kommunikasjonskanaler NK LMH bør benytte seg av for å få informasjon ut og inn.

 • Nasjonale og regionale konferanser kom samlet sett høyest i spørreundersøkelsen, foran elektroniske nyhetsbrev. NK LMH har flere konferanser og seminarer under planlegging, Informasjon om de enkelte arrangementene kommer på mestring.no utover våren.
 • NK LMHs elektroniske nyhetsbrev som kommer ut annenhver uke, fikk gode skussmål i evalueringen. Burde NK LMH også ha et trykket nyhetsbrev som kommer ut kvartalsvis for å nå ut til dem som ikke har tid til å lese elektroniske nyhetsbrev eller bruke mestring.no jevnlig? Her vil nettverket i første omgang heller bidra til å se hva som finnes av interne blader i helseforetak og kommuner som personer som jobber med læring og mestring, allerede leser. Slik kan også andre får bedre kjennskap til lærings- og mestringstjenester.
 • Forsiden av mestring.no vil bli omstrukturert for at det skal være lettere for dem som ikke kjenner lærings- og mestringsfeltet, for eksempel kommuner som skal i gang med lærings- og mestringstjenester, å finne fram til det de trenger.
 • For å få oversikt over hva som skjer i lærings- og mestringsfeltet i kommuner og helseforetak, mente kommunikasjonsnettverket bør være til stede på de regionale nettverkssamlinger arrangert av regionene selv. For at dette skal være en fullgod informasjonskanal, må også kommunene inkluderes på disse samlingene.

Vil være høringsgruppe

Kommunikasjonsnettverket ønsker å være høringsgruppe for NK LMH når NK LMH skal utarbeide ulike typer informasjonsmateriell og videreutvikle mestring.no.

Nettverket har neste møte i juni.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 • Publisert: 13. februar 2014.
 • Sist oppdatert: 19. mars 2020.