Prosjektet SMIL

SMIL – styrket mestring i livet

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har over en 4 årsperiode satset på forebyggende og helsefremmende arbeid for barn, unge og deres familier.

Prosjektet SMIL, som ble initiert og utviklet i 2008/2009, er videreført med fokus på implementering i alle helseregioner. Sluttrapport for utviklingsprosjektet SMIL

Implementeringsfasen i prosjektet er gjennomført i 2010/2011. Last ned rapporten her.
Prosjektet har vært ledet av NK LMH på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Gruppetilbudet SMIL for barn og unge

SMIL handler om læring og mestring for barn og unge som har en mor eller far med psykiske eller rusrelaterte problemer. Tilbudet er rettet mot hele familien, med barn og unges opplevelser og behov i sentrum. En forutsetning for tilbudet er at foreldrene støtter opp om barnas deltakelse.

SMIL har til hensikt å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse der psykiske eller rusrelaterte problemer er en del av hverdagen. Gruppen er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse. Gruppelederne har både egenerfaring og fagkunnskap om det å være pårørende barn eller ungdom.

SMIL tar utgangspunkt i LMS arbeidsmåte, Standard metode, som innebærer brukermedvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudet.

For utfyllende beskrivelse, se Guide for gjennomføring av gruppetilbudet SMIL. For en faglig vurdering av tilbudet, se http://www.ungsinn.no/post_tiltak/smil-styrket-mestring-i-livet/
Ifølge Folkehelseinstituttet (Rapport 2011:4) viser beregninger at omkring 450 000 barn og unge i Norge lever i familier med psykiske problemer og/eller rusmisbruk. Mange av barna får ikke den oppfølging og støtte de har behov for. Risikoen for at disse barna utvikler problemer er betydelig til stede. SMIL kan bidra til å redusere denne risikoen, og har som langsiktig målsetting at tilbudet skal integreres i pasient- og pårørendeforløp.
Helsepersonell har plikt til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet…kan ha som følge av forelderens tilstand. (Helsepersonelloven § 10 a)

 

Samarbeidspartnere

Gruppetilbudet SMIL ble utviklet i et samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt aktuelle bruker- og interesseorganisasjoner. Vil du vite mer, eller ønsker å komme med innspill, ta gjerne kontakt med prosjektrådgiver Ellen Østberg på ellen.ostberg@diakonsyk.no eller telefon 48 99 52 28.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 7. november 2013.