Prosjektet Starthjelp

Starthjelp – om familie og mestring

Foreldre som får barn som trenger mye oppfølging fra helsevesenet opplever at det er vanskelig å få relevant informasjon, og vite hvor og til hvem de skal henvende seg for å få hjelp og informasjon. Foreldre har behov for råd og veiledning, som er tilpasset de ulike situasjonene familien er i.

Viktigheten av å bygge på et familieperspektiv i habiliteringsprosessen er etter hvert godt dokumentert. Her kan du laste ned NK LMHs Prosjektrapport Starthjelp 2009 – 2011.

Forskning viser at dette gir grunnlag for det enkelte barns utvikling, mestring, livskvalitet og helse (ref. Handlingsplan for habilitering av barn og unge, Helsedirektoratet, 2009).

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til at LMS-tilbudet Starthjelp etableres ved landets helseforetak. Etableringen er et tiltak for å styrke opplæringstilbudet innen habiliteringstilbudet til barn og unge i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Tiltaket retter seg mot punkt 2 på prioriteringslisten i tiltak 3.5.5 i Handlingsplan for habilitering av barn og unge 2009: Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Forebyggende og helsefremmende arbeid krever tidlig intervensjon (ref. punkt 3.5.5 i Handlingsplan for habilitering, Helsedirektoratet, 2009). Prosjektet Starthjelp – om familie og mestring – er en slik form for tidlig intervensjon.

NK LMH har laget en informasjonsfilm som retter seg mot pårørende og fagpersoner. Gjennom bilder av far og mor i ulike situasjoner, og til fars stemme – får vi innblikk i familiens situasjon og deres møte med lærings- og mestringstilbudet Starthjelp.

Verktøykassen for LMS-tilbudet Starthjelp

Bakgrunn for prosjektet

Handlingsplan for habilitering av barn og unge (2009, s. 28) trekker fram at foreldre har behov for råd og veiledning som er tilpasset de ulike situasjonene familien er i. Handlingsplanen understreker viktigheten av å bygge på et familieperspektiv i habiliteringsprosessen. Dette styrker grunnlaget for det enkelte barns utvikling, mestring, livskvalitet og helse.

Etablering av starthjelpkurs er et tiltak for å styrke habiliteringstilbudet til barn og unge i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Tiltaket retter seg mot punkt 2 på prioriteringslisten (tiltak 3.5.5 i Handlingsplan for habilitering av barn og unge, 2009): Økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Forebyggende og helsefremmende arbeid krever tidlig intervensjon (jamfør punkt 3.5.5 i Handlingsplan for habilitering). Starthjelpkurs – om familie og mestring er en slik form for tidlig intervensjon.

Prosjektet tar utgangspunkt i foreldrenes behov for informasjon, støtte og veiledning i den første tiden etter at de har fått et barn som vil trenge mye hjelp fra helsevesenet framover. Her møter foreldrene fagpersoner fra aktuelle fagmiljø innen spesialist- og kommunehelsetjeneste. De møter også erfarne foreldre, og får mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon som seg selv.

Prosjektet skal bidra til at ett av læringstilbudene som ble utviklet i Familieprosjektet 2005-2008 blir spredt til landets lærings- og mestringssentre. Erfaring, resultater og nettverk fra gjennomføringen av Familieprosjektet gir utgangspunkt for arbeidet. Starthjelpkurset er utviklet med systematisk brukermedvirkning i et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid som utgangspunkt.

Vel 20 lærings- og mestringssentre tilbyr i dag læringstilbud for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom per i dag. Tilbudene er varierte, de har ulike tema, innhold og form. Noen av sentrene jobber tett med barneavdelinger og habiliteringstjeneste, andre gjør ikke det, slik det er beskrevet i Prosjektrapporten for Familieprosjektet 2005-2008 (Sandvin Olsson, 2009).

Etablering av Starthjelpkurs som et fast tilbud til målgruppen ved landets helseforetak vil styrke tilbudet til familie som får barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Det vil også gi mulighet for å avklare ansvarsområder og oppgavefordeling mellom lokale tjenesteytere som samarbeider med målgruppen, både innad i spesialisthelsetjenesten mellom sentrene og habiliteringstjenesten og mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Prosjektets formål

Formålet med prosjektet er å implementere Starthjelpkurs i den infrastruktur som er etablert ved landets lærings- og mestringssentre og deres samarbeidspartnere. Det er ønskelig å dra nytte av erfaringer, kunnskap og det nettverk som er etablert i kraft av gjennomføringen av Familieprosjektet 2002-2003 og 2005-2008.

Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til at foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom kan få relevant informasjon, råd, støtte og veiledning og innlede en oppbyggende relasjon med helsevesenet og foreldre i lignende situasjon.

Ønsket effekt med prosjektet er å styrke foreldrenes kunnskap, forståelse og opplevelse av mestring i egen hverdag, og på denne måten forebygge eller redusere psykiske helseproblemer og belastninger på alle familiens medlemmer.

Kort beskrivelse av Starthjelpkurs

Kurset er et pedagogisk opplæringstiltak for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne og som forventes å trenge stor grad av oppfølging fra hjelpeapparatet framover. Starthjelpkurs tilbyr informasjon, råd og veiledning om muligheter og tjenester innen barnehage og skole, helse- og omsorgssektoren, med flere. Her møter foreldrene personer som er knyttet til både NAV, spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og brukerorganisasjoner, samt foreldre i lignende situasjon som dem selv.

Målgruppe

Starthjelpkursenes målgruppe er foreldre (foreldrepar, enslige, steforeldre) eller primære omsorgsgivere med barn som har nedsatt funksjonsevne og som vil ha behov for oppfølging fra spesialist- og kommunehelsetjenesten framover.

Form

Kurset går over til sammen fire dager over en periode på to måneder.

Innhold

Tema som gjennomgås av aktuelle fagpersoner fra 1. og 2. linjetjenesten og erfarne foreldre er:
– Systemene rundt oss (NAV, hjelpemiddelformidling, habiliteringstjenesten, lærings- og mestringssentra, familievern og Hva med oss?-programmet, Familienettet.no) – Familie og nettverk – Reaksjoner og følelser – Håp og mestring – Samspill med barnet

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 5. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 17. mars 2013.