Prosjektet UMM

UMM-logo

I forbindelse med at UMM-prosjektet gikk i pilot høsten 2013, laget vi nye nettsider for UMM.

Gå til forsiden av UMM.

På denne siden ligger opprinnelige målsettinger, bakgrunn, prosjektbeskrivelse og oversikt over hvem som var med i prosjektet da det startet i 2012. For oppdatert informasjon anbefaler vi at du besøker UMM-sidene på lenkene over.

Prosjektets målsettinger

Ung medvirkning og mestring, er bygget på en viktig visjon for helsetjenestene; brukerne skal kunne legge all kraft inn i egen fremtid. Prosjektet omhandler utvikling av lærings- og mestringstilbud for ungdom (12-16 år), samt unge voksne (17-26 år) – og deres foreldre. Hensikten er å bedre overgangen fra barne- til voksenavdelinger, og styrke mestring av livssituasjonen for de unge. Lærings- og mestringstilbudene er diagnoseovergripende og bygges i tråd med arbeidsmåten i LMS[1]. Samtidig skal det utvikles et kompetansehevende program for fagpersoner som samarbeider med ungdom, bestående av fagdager kombinert med e-læringsressurs.
Aktivitet i prosjektperioden:

 1. Å utvikle en grunnmodul for lærings- og mestringstilbud for ungdom og unge voksne, samt deres foreldre og andre viktige nærpersoner, med fokus på støtte, kunnskap og innsikt som leder til mestring av egen helse og overgangen til voksenlivet. Videre, å implementere tilbudet i to helseregioner, med vekt på forankring og videreføring.
 2. Å utvikle og implementere samhandlingsmodeller for samarbeidet mellom ulike aktører knyttet til ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer, som kan støtte implementering på landsbasis.
 3. Å utvikle og prøve ut et kompetansehevingsprogram for fagpersoner fra ulike nivåer i helsetjenesten, som arbeider sammen med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer. Kompetansehevingsprogrammet vil bestå av en fristilt e-læringsressurs i kombinasjon med fagseminarer.
 4. Utarbeide og formidle kunnskap og erfaring på bakgrunn av at pilotsteder har gjennomført grunnmodul og kompetansehevingsprogram – blant annet ved å spre årlige rapporter og informasjonsmateriell.
 5. Å legge til rette for videreføring og implementering av programmet på nasjonal basis

Prosjektoppbygning

Ung medvirkning og mestring (UMM) eies av Unge Funksjonshemmede (UF) . Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen samt NK LMH. Prosjektperioden er 3 år; 2012 – 2014. Prosjektet ledes av Petronelle G Herbern. Delprosjekt kompetanseprogram ledes av Liv-Grethe Rajka Kristoffersen. Delprosjekt Grunnmodul ledes av Signegun Romedal (Sørlandet HF) og Heidi Gjønnes (St.Olav).

Prosjekteskalering

NK LMH ønsker utvidelse av prosjektet fra 2013 ved eksterne midler, slik at prosjekttiltak kan prøves ut i flere helseregioner. NK LMH vil utvikle et diagnoseovergripende e-læringsmodul og ser nytten av å styrke opplæringen med diagnose- og temaspesifikke moduler. Dette vil være mulig med eksterne midler utover prosjektet.

Bakgrunn for prosjektet

I spenningsfeltet mellom det å ta hånd om egen helse og andre sentrale livsområder møter mange unge på utfordringer. Ikke sjelden mangler ungdom og unge voksne den oppfølging som de har rett på eller behov for, hva gjelder disse utfordringene. Det har konsekvenser for de unges liv og virke.

Unge som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom sier at de har behov for tilpassede rehabiliteringstilbud. Aldersgruppen 18 til 30 år utgjør nesten 6 % av brukergruppen i spesialisthelsetjenesten og 3 % innen private helsetjenester. Likevel gis det svært få helsetilbud til denne målgruppen[2]. Dette understøttes av NK LMH rapport 3/2012[3].

Antallet unge uføretrygdede øker. Unge voksne som har en funksjonsnedsettelse har i gjennomsnitt en lavere utdanning enn sine jevnaldrende, noe som ytterligere hindrer de unge med å komme i arbeid[4]. I en undersøkelse utført av Synovate oppgir nær 80 % av de spurte fastlegene at hovedårsaken til det økende antallet unge uføre er mangel på tilpasset arbeid/opplæring. Henholdsvis 18 % og 19 % svarer at det er meget/ganske stort samsvar mellom tilbud og behov innen helseregionene for ungdom under 23 år[5].

Foreldre til ungdom og unge voksne som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, er også utsatt for marginalisering i et normalitetsorientert samfunn. Mange foreldre opplever egen helse truet som en konsekvens av mye ansvar og dårlig tilrettelagt hjelp og oppfølging[6].

Fagfolk trenger spesialisert kompetanse for å arbeide med ungdom. Å være ung og få relevant støtte til mestring i overgangen mellom ungdomsliv og tidlig voksenliv krever at helsepersonell har innsikt i ungdommers behov og perspektiver, og kan samtale med dem.

Per i dag tilbyr helsetjenesten i liten grad adekvat informasjon basert på kunnskap om formidlingsstrategier til ungdom. Ved overføring mellom barn- og voksenavdeling på sykehus eller i primærhelsetjenesten preges tjenestetilbudet av å være tilfeldig organisert med lite helhetlige løsninger for den det gjelder og deres familie[7]. Erfaringer fra Familieprosjektet[8] belyser at fagpersoner opplever usikkerhet i møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer. Fagpersoner trenger en kompetanseheving knyttet til møter med og oppfølging av unge med langvarige helseutfordringer, både individuelt og i grupper.


[1] Standard metode www.mestring.no

[2] Andreassen, M. og Eriksen, C. Ø. (2009). Ung Rehab – En kartlegging av rehabiliteringstilbudet til unge voksne hos de private rehabiliteringsinstitusjonene. Rapport, Helsedirektoratet.

[3] NK LMH Rapport 3/2012 Kartlegging gruppebaserte tilbud for unge (pdf, åpnes i nytt vindu)

[4]Tilgjengelig fra: http://www.ungefunksjonshemmede.no/nyheter/oensker-jobbgaranti-for-ungdom-under-30-aar

[5] Solli, O. (2010). Fastlegenes oppfatning av rehabiliteringstilbudet for ungdom og unge voksne med kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne. Synovate.

[6] Grue, L. (2004). Funksjonshemmet er bare et ord. Forståelser, fremstillinger og erfaringer. Abstrakt forlag.

Wendelborg, C. og Tøssebro, J. (2009). Helsestatus til foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. En sammenstilling av data fra HUNT 2 og Forløpsdatabasen FD-Trygd. NTNU Samfunnsforskning AS, Avdeling for mangfold og inkludering.

[7] Kristoffersen-Rajka, L.G. (2008). Rapport – Nasjonal ungdomsmedisinsk konferanse 2008. LMS Barn, Ullevål Universitetssykehus HF.

[8] Sandvin Olsson, A.B. (2009). Prosjektrapport for Familieprosjektet 2005-2009. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Aker universitetssykehus HF; Hvinden, K. (2004). Prosjektrapport «Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming». Et 2-årig utviklingsprosjekt. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Aker universitetssykehus HF (2002-2003).

Les artikkel om første trinn i prosjektet.

Prosjektbeskrivelse UMM

Ung medvirkning og mestring retter søkelys mot ungdomshelse og har nasjonale forventninger knyttet til

 • medvirkning og mestring hos ungdom  på sentrale arenaer som angår deres liv og helse; utdanning, yrkesliv, familie og fritid
 • gode overføringer for ungdom fra barne- til voksenorienterte helsetjenester
 • støtte til foreldre og nærstående i deres roller, samt å styrke dem til å redefinere sitt ansvar overfor de unges helseutfordringer
 • kompetanseheving for fagpersoner som arbeider sammen med ungdom som har langvarige helseutfordringer
 • systematisering og avtalefesting av samarbeidsmodeller mellom sektorer, forvaltningsnivåer, fagområder og frivillige organisasjoner innen helse, utdanning, yrkesliv og fritid – hvor ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer er involvert

UMM eies av Unge funksjonshemmede og NK LMH . I prosjektbeskrivelsen, som du finner her,  er det beskrevet både bakgrunn for prosjektet, målsettinger i prosjektperioden – og for videreføring.

Klikk her for å lese hele prosjektbeskrivelsen.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 21. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 24. oktober 2013.