Publisert

Revidert veileder for frisklivssentraler

Veileder frisklivssentralene 20

Helsedirektoratet har revidert veilederen for kommunale frisklivssentraler. Lærings- og mestringstilbud er ett av utviklingsområdene for frisklivssentralene.

Frisklivssentraler

Frisklivssentraler skal gi tilbud til personer med behov for å endre levevaner, og bidra til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse, primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og tobakksavvenning.

Utviklingsområder er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, risikobruk av alkohol, lærings- og mestringstilbud for personer med kroniske sykdommer og lidelser med stor utbredelse i befolkningen og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse.

Kilde: Veileder for kommunale frisklivssentraler – Etablering og organisering.

«Veileder for kommunale frisklivssentraler – Etablering og organisering» skal være et verktøy for etablering, drift og videre utvikling av frisklivssentraler.

Det er ca. 150 frisklivssentraler i Norge i dag. Helsedirektoratet anbefaler etablering av kommunale frisklivssentraler i alle landets kommuner, eventuelt gjennom interkommunalt samarbeid. Direktoratet mener frisklivssentraler kan bidra til at broen mellom medisinsk behandling og egen mestring styrkes.

Ivaretar forebyggende helse- og omsorgsarbeid

Kommunene er ifølge helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å etablere forebyggende helse- og omsorgstjenester. Frisklivssentraler er ifølge Helsedirektoratet en måte å organisere en kommunal helse- og omsorgstjeneste på som kan ivareta flere av kommunens plikter i henhold til loven, samt andre tjenester ut fra lokale behov.

I veilederen sier direktoratet at samarbeid med andre aktører er sentralt for å kunne nå målgruppene og bidra til langvarig endring og mestring.

Friskliv og læring og mestring

Lærings- og mestringstjenester

Et lærings- og mestringssenter arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

Fagpersoner og erfarne brukere samarbeider om å utvikle, holde og evaluere lærings- og mestringstilbudene. De som benytter seg av tilbudene, skal få utvidet innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre hverdagen og kanskje også unngå sykehusinnleggelse.

Les mer om arbeidsmåten som brukes for å utvikle og holde lærings- og mestringstilbud.

Grenseflaten mellom frisklivssentraler og kommunale lærings- og mestringstjenester er overlappende (se faktabokser). Flere kommuner har allerede etablert frisklivs- og mestringssenter.

I veilederen trekkes det fram at frisklivssentraler har kompetanse og tilbud knyttet til endring av levevaner, mens lærings- og mestringstilbud fokuserer på det å leve med varige helseforandringer. Det pekes på at det er viktig med lokal tilpasning, og at etableringen av nye tilbud må ses i sammenheng med eksisterende tilbud.

NK LMH også for kommunene

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har kompetanse på læring og mestring for personer som har langvarige helseutfordringer og deres pårørende og skal understøtte lærings- og mestringstjenester rundt om i landet.

Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester over hele landet. De fleste tilbudene er knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten der opplæring av pasienter og pårørende er en av fire lovpålagte oppgaver.

Med samhandlingsreformen er NK LMHs mandat utvidet, med et nedslagsfelt som nå også favner om kommunehelsetjenesten.

I veilederen for frisklivssentralene pekes det på at det er viktig med formaliserte samarbeid om tilbud og kompetanseutveksling med lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten. NK LMH skal i tiden framover utrede ansvarslinjer og kompetansebehov i tilknytning til lærings- og mestringssentre i spesialisthelsetjenesten og kommunale lærings- og mestringstjenester.

– Vi støtter opp om viktigheten av formalisert samarbeid mellom tjenestene. Frisklivssentralenes og lærings- og mestringstjenestenes tilbud utfyller hverandre i stor grad og må ses i sammenheng. Vi er derfor svært positive til samarbeid med frisklivssentraler og andre om videreutvikling av både tjenester og tilbud i tiden framover, med brukernes beste i fokus, sier konstituert leder ved NK LMH Siw Bratli.

Veileder frisklivssentralene 20Les mer

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 

  • Publisert: 11. april 2013.
  • Sist oppdatert: 11. april 2013.