Om prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM)

Ung medvirkning og mestring (UMM) jobber med helsefremmende teori som fundament. UMM bygger på aktiv brukermedvirkning, dialogbaserte møter og tro på at endring skjer som resultat av empowerment.

UMM har utviklet anbefalinger for tre ulike lærings- og mestringstilbud på tvers av diagnose, henholdsvis til ungdom i alderen 12–16 år og unge voksne i alderen 17–26 år og til deres foreldre

Hensikten er å styrke ungdoms handlingskompetanse når det gjelder å leve med en langvarig helseutfordring, å bidra til forutsigbarhet ved viktige overganger til voksenlivet, i tillegg til å forberede de unge på å ta ansvar for egen helse. Lærings- og mestringstilbudet for foreldre har som hensikt å styrke handlingskompetansen som foreldre til ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer. Tilbudet bygger opp under et samarbeid mellom dem som styrker de unges mestring av helse i ungdomstid og ved viktige overganger til voksenlivet.

UMM forstår ungdomshelse som et eget fagområde i helsetjenestene, på lik linje med for eksempel pediatri eller geriatri. Pasienter har rett til å motta tilpasset informasjon, som lovfestet gjennom Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf § 3-5. UMM legger til grunn at arbeid med unge krever spesiell kompetanse og har egne behov som helsetjenesten må ta hensyn til. Prosjekt UMM har derfor også utviklet kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner som samarbeider med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer. Programmet har til hensikt å bidra til at unge brukere og deres pårørende møter fagpersoner som formidler informasjon og kunnskap på forståelig og meningsfullt vis.

Prosjektet eies av Unge funksjonshemmede og ligger forankret ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). NK LMHs mandat er blant annet å sikre likeverdige tjenester. Kartlegging av aktiviteten ved lærings- og mestringssentrene har vist at det har vært utviklet svært få tilbud for målgruppen ungdom og unge voksne. Manglende systematiserte tilbud til denne gruppen, er noe Helsedirektoratets rapport «Helsetilbud til ungdom og unge voksne» bekrefter. NK LMH, organisasjonen Unge funksjonshemmede og Norsk forening for unges helse ser alle behovet for en helhetlig og målrettet innsats for å fremme ungdomshelse og til å sikre et helsevesen som møter, behandler og følger opp ungdom og unge voksne på en tilfredsstillende og hensiktsmessig måte for dem det gjelder.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. august 2013.
  • Sist oppdatert: 10. februar 2015.