Satsingsområdet nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet

 

Nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet er ett av fire overordnede satsingsområder for NK LMH i perioden 2014–2018.

For spørsmål vedrørende satsingsområdet, send e-post til post[at]mestring.no (husk å bytte ut [at] med @ når du sender e-post.

 


Omtale av arbeidet

Kommunal lærings- og mestringsvirksomhet: Samlede resultater fra nasjonal kartlegging gjennomført i 2015

Her har vi samlet i et notat de tre artiklene publisert på mestring.no våren 2015: Etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester i en sped begynnelse (publisert 19.05.15), Kommunale lærings- og mestringstjenester gir gevinst for brukere og fagpersoner (publisert 26.05.15) og Samhandling om kommunale lærings- og mestringstjenester (publisert 09.06.15). Dette notatet er i all hovedsak en gjengivelse av artiklene. Last ned notatet her.

dokumentasjonBehov for betre rammeverk og tydlegare krav til dokumentasjon

Ulik registreringspraksis og system som ikkje er tilrettelagt for å registrere deltaking frå pårørande, er nokre av funna i NK LMH si rapport om dokumentasjon av gruppebaserte lærings- og mestringstilbod i sjukehusa.

Les mer, 2. desember 2016

folk og nettverk

Få årsverk og liten grad av styring

NK LMH har i 2016 gjennomført en kartlegging av lærings- og mestringsvirksomheten i helseforetakene. Hovedfunnene synliggjør at det er få årsverk knyttet til lærings- og mestringssentrene, liten grad av overordnet styring fra sykehusets ledelse, samt at tilfeldighet preger hvem som får tilbud.

Les mer, 9. november 2016

Ny kartlegging i helseforetakene vil undersøke endringer over tid

NK LMH går nå i gang med å kartlegge ulike sider ved lærings- og mestringstjenesten i helseforetakene. Hensikten er å få oppdatert kunnskap om organisering og innhold i helseforetakene og å se dette i lys av framveksten av lærings- og mestringstjenester i kommunene.

Les mer, 3. november 2015

Samhandling om kommunale lærings- og mestringstjenester

Kartlegging, samarbeid og tannhjulSpesialisthelsetjenesten bidrar betydelig med kompetanse i etablering og utvikling av kommunale lærings- og mestringstjenester. Like fullt gjenstår mye arbeid før det er en god oppgavedeling mellom lærings- og mestringstjenestene i kommunene og hel
seforetakene og god nok kompetanse og kapasitet i kommunene. Det viser en kartlegging fra NK LMH.

Les mer, 9. juni 2015

Kartlegging, samtale rundt bordKommunale lærings- og mestringstjenester gir gevinst for brukere og fagpersoner

Kommunene som har lærings- og mestringstjenester og -tilbud, mener det gir gevinst på flere områder både for brukere, pasienter og pårørende og for kommunens ansatte. Det kommer fram i en kartlegging fra NK LMH.

Les mer, 26. mai 2015

Kartlegging, dame på sykkel speider ut i verden.Etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester i en sped begynnelse

Det er en lang vei å gå før lærings- og mestringstjenestene i kommunene kan bidra til å dempe veksten i bruk av spesialisthelsetjenester slik samhandlingsreformen legger opp til. Kun 79 av 428 kommuner har lokale lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og pårørende, viser en kartlegging fra NK LMH.

Les mer, 19. mai 2015

Nasjonal oversikt lærings- og mestringstjenester, litenNasjonal oversikt over lærings- og mestringstjenester i kommunene

NK LMH har utarbeidet en ny nasjonal oversikt over kommunale og interkommunale lærings- og mestringstjenester.

Les mer,  5. mars 2015

Figur 1 kartlegging kommuner 2014

Kartlegging av lærings- og mestringstjenester i kommunene – resultater første fase

Kommunene er, ifølge en spørreundersøkelse blant landets rådmenn, tilsynelatende godt i gang med arbeidet med lærings- og mestringstjenester og -tilbud. Det er grunn til å stille spørsmål ved om det faktisk er slik, noe vi utdyper i denne artikkelen. Vi følger også opp med telefonintervjuer av tjenestene.

Les mer, 15. januar 2015

Bente Berg og Dagmara Bossy

Nå intervjuer vi lærings- og mestringstjenestene i kommunene

NK LMH er i gang med telefonintervju av dem som har ansvar for lærings- og mestringsarbeidet i kommuner og bydeler. Målet er å få oversikt over omfang og organisering av lærings- og mestringstjenestene, samt noe informasjon om innholdet i tjenesten.

Les mer , 19. november 2014

Kart over norske kommuner.Høsten 2014 kartlegger NK LMH lærings- og mestringstjenestene i alle landets kommuner.

Om noen uker får alle landets rådmenn og bydelsdirektører tilsendt en kort spørreundersøkelse fra NK LMH. Hensikten er blant annet å få kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for kommunens eller bydelens lærings- og mestringsarbeid.

Les mer, 18. september 2014

  • Publisert: 30. november 2014.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2018.

Design og utvikling: Senson AS