Lærings- og mestringstjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal bidra i oppbyggingen av lærings- og mestringstjenester nasjonalt, og understøtte virksomheten gjennom fagutvikling, forskning og kompetansespredning.

Hva er lærings- og mestringstjenester?

Lærings- og mestringstjenester legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer og deres pårørende, får økt innsikt og opplever styrket mestring av egen livssituasjon. Langvarige helseutfordringer betegner her utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne.

Lærings- og mestringstjenester beskriver en tjeneste på lik linje med for eksempel helsesøster- eller rehabiliteringstjenesten. Begrepet inkluderer tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter innen helsepedagogikk og lærings- og mestringstilbud for grupper av pasienter, brukere eller pårørende som er berørt av langvarige helseutfordringer.

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk kan betegnes som «bruk av pedagogiske virkemidler i helsetjenesten for å fremme læring, mestring og helse»Helsepedagogikk fokuserer på helsefremmende mestringsstøtte.  Helsepedagogiske tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter handler om hvordan legge til rette for brukermedvirkning, gruppebasert undervisning og erfaringsdeling (Hvinden, K. (2011). Etablering av lærings- og mestringssentra – historie, grunnlagstenkning, innhold, organisering i Fagermoen, MS (red.) og Lerdal, A. Læring og mestring, s. 49-62. Gyldendal akademisk, Oslo) .

Lærings- og mestringstilbud

Lærings- og mestringstilbud er kursvirksomhet som er etablert i tråd med arbeidsmåten innen lærings- og mestringstjenestene (Standard metode).

Lærings- og mestringstilbud er hovedsakelig gruppebaserte, men kan også vektlegge individuelle tilnærminger. Tilbudene kan være diagnosespesifikke eller diagnoseuavhengige – med mestring som fellesnevner.

Det er et mål at lærings- og mestringstilbud skal inngå i helhetlige forløp for brukere, pasienter og deres pårørende. Fokus for tilbudene er å bidra i deltakernes individuelle endrings- og mestringsprosesser. Et lærings- og mestringstilbud karakteriseres av at

  • mestring av langvarige helseutfordringer er det gjennomgående temaet
  • det brukes helsepedagogiske virkemidler som fremmer brukermedvirkning og mestring gjennom styrket innsikt i egen situasjon
  • tilbudene inneholder både fagkunnskap formidlet av fagpersoner og erfaringskunnskap formidlet gjennom fortellinger fra brukere
  • tilbudene legger til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne

Standard metode

Arbeidsmåten for lærings- og mestringstilbud

Last ned dokumentet Standard metode  (pdf, revidert i 2011, derfor brukes vårt gamle navn Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS))

Standard metode beskriver arbeidsmåten som brukes for å etablere lærings- og mestringstilbud. Arbeidsmåten er med på å sikre brukernes stemme inn i utformingen av tilbudene. Dette er en klar bestilling i lovverk, retningslinjer og veiledere, og støtter opp om en demokratisk grunntanke. Arbeidsmåten gir ingen retning for innholdet i tilbudene, men bidrar til at kunnskapen som brukerrepresentanter og fagpersonell besitter, sidestilles i etablering av tilbudet.

Tilbudene kvalitetssikres ved at planlegging, gjennomføring og evaluering gjennomføres i tråd med Standard metode og i en samarbeidsprosess mellom brukere og fagpersoner, hvor fag- og erfaringskunnskap er sidestilte.

Organisering av lærings- og mestringstjenester

I kommunene kan lærings- og mestringstjenester være tilknyttet kommunale lærings- og mestringssentre, frisklivssentraler, helsehus, lokalmedisinske sentre eller andre arenaer hvor det er naturlig å tilby lærings- og mestringstilbud eller helsepedagogiske tilbud. I spesialisthelsetjenesten inngår disse tjenestene som en del av sykehusenes pasient- og pårørendeopplæring, som en av fire lovpålagte oppgaver.

Alle helseforetak har lærings- og mestringstjenester. Disse er oftest organisert som lærings- og mestringssentre. Les mer om dette på siden Lærings- og mestringstjenester – organisering og samhandling.

Lærings- og mestringssenter

Ifølge Standard metode skal et lærings- og mestringssenter være en møteplass for fagpersoner, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. De fire hovedoppgavene for et lærings- og mestringssenter er

  • å være en tilgjengelig møteplass/et samarbeidsverksted
  • å drive kursvirksomhet for brukere (pasienter og pårørende)
  • å drive opplæring av fagpersoner, med fokus på pedagogikk (helsepedagogikk)
  • å være et aktivt informasjonssenter

Noen steder fungerer senteret som en ressurs som bistår avdelingene med lærings- og mestringstilbud, andre sentre har hovedansvar for koordinering og gjennomføring av tilbudene, men henter fagressurser fra avdelingene for å gjennomføre tilbud. Noen lærings- og mestringssentre fungerer i hovedsak som en helsepedagogisk fagressurs for avdelingenes ansatte, og arbeider mest med de helsepedagogiske tilbudene.

 

Skrevet av Ann Britt Sandvin Olsson og Kari Hvinden

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 11. mai 2015.

Design og utvikling: Senson AS