Brukermedvirkning

Term

Bokmål: Brukermedvirkning
Nynorsk: Brukarmedverknad

Forklaring

Flere definisjoner av brukermedvirkning knyttet til helsetjenesten vektlegger at brukere inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner i planlegging, gjennomføring, evaluering og beslutningsprosesser. Disse definisjonene har gjerne både en innholdskomponent og en metodekomponent. De understreker at for å tilby kvalitativt gode tjenestetilbud er brukerkunnskap nødvendig. Brukerkunnskapen omfatter individuell kunnskap om den enkeltes brukers liv og erfaring, eller om det å være pårørende. Den kan også omfatte generalisert kunnskap knyttet til hvordan det er å leve med helseutfordringer. Definisjonenes metodekomponent handler om samspill, kommunikasjon og likestilt samarbeid mellom brukere og fagpersoner.

Referanser:
SAFO (2015), FFO (2014), Humerfelt (2012), Hvinden (2012), (Rise, 2012a), Coulter & Ellins (2007), Tritter & McCallum (2006), Andreassen (2005), Haukelien, Møller, and Vike (2011); Shdir (2006), Wait and Nolte (2006), Arnstein, (1969).

Merknad

Begrepet brukermedvirkning er mangfoldig, og det eksisterer en rekke ulike definisjoner. Det er vanlig å skille mellom brukermedvirkning på tre nivåer, henholdsvis individ-, tjeneste- og systemnivå.

Brukermedvirkning på individnivå handler om den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse på sitt individuelle støtte- eller behandlingstilbud. Det betyr at den enkelte skal påvirke forhold som gjelder seg selv og egne behov.

Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerrepresentanter inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner fra tjenesteapparatet. De er aktivt deltakende ved utveksling av kunnskap og erfaringer for å endre behandlingstilbud og tjenester.

Brukermedvirkning på systemnivå er en arbeidsform hvor brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av tiltak og tjenester som har allmenn betydning og deltar i råd eller utvalg på styringsnivå.

Brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå anvendes når lærings- og mestringstilbud skal utvikles, etableres eller forbedres. Brukermedvirkning på individnivå står sentralt når deltakere bidrar til å tilpasse tilbudet til den enkeltes ønsker og behov.

Inndelingen illustrerer at ulike virkemidler kan tas i bruk for å fremme medvirkning. Begrepsbruken varierer, noe som kan skape uklarhet. For eksempel velger noen å kalle tjenestenivået for virksomhets- eller systemnivå, og systemnivået for det politiske nivået (NOU, 2001:22; Shdir, 04/2006).

NK LMHs definisjon av brukermedvirkning innebærer at for å tilby kvalitativt gode lærings- og mestringstilbud, er brukerkunnskap nødvendig. For å gi brukere reell innflytelse på tilbudenes form og innhold, kreves medvirkning i prosesser og beslutninger og likeverd i relasjonen mellom brukere og fagpersoner. Det kan bidra til å utjevne maktassymmetrien i samarbeidet mellom brukere og fagpersoner (Hvinden, 2012, Strøm & Fagermoen, 2012, Tritter, 2011, Tritter & McCallum, 2006).

Utdypning

En utdypning om brukermedvirkning, sammen med en fullstendig referanseliste, finner du i dette pdf-dokumentet.

Skrevet av Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH og Andrè Vågan, seniorforsker ved NK LMH

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 20. februar 2024.