Om oss

NK LMH skal bidra til at lærings- og mestringsvirksomhet i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert, slik at personer med helseutfordringer og deres nærstående opplever økt mestring og bedret livskvalitet.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) eies av Helse Sør-Øst RHF og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), Aker. Mandatet er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det er ingen formelle organisatoriske linjer mellom lokale eller regionale lærings- og mestringstjenester og NK LMH. Ansvaret for og drift av lærings- og mestringsvirksomhet ligger til helseforetak, kommuner og frivillig sektor.

Spre kunnskap og bygge kompetanse

Hva er mestring?- skrives på en gjennomsiktig veggGjennom å spre kunnskap og bygge kompetanse innen fagområdet læring og mestring ønsker NK LMH å bidra til gode møter i helsetjenesten. Lærings- og mestringsvirksomheten favner bredt, og NK LMH henvender seg til alle som er involvert i lærings- og mestringsarbeid, både helsepersonell og brukerrepresentanter. Våre hovedoppgaver er forskning, utvikling og formidling (kommunikasjon) relatert til læring og mestring ved helseutfordringer og kompetanseheving innen helsepedagogikk.

NK LMH har som førende prinsipp at representanter fra ulike fagmiljøer og bruker- og interesseorganisasjoner skal samarbeide om utviklings- og forskningsprosjekter. Samarbeidet bidrar til sikre kvaliteten på den kunnskapen som utvikles.

En oversikt over sentrale plandokumenter og årsrapporter finner du her.

Mandat

Ifølge FOR 2010-12-17 nr 1706: Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-6. Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester skal nasjonale kompetansetjenester ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

 • Bygge opp og formidle kompetanse.
 • Overvåke og formidle behandlingsresultater.
 • Delta i forskning og etablering av forskernettverk.
 • Bidra i relevant undervisning.
 • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helse- og omsorgstjenesten, andre tjenesteytere og brukere.
 • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester.
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
 • Etablere faglige referansegrupper.
 • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer.

Her kan du lese mer om NK LMHs faglige referansegruppe.

Likestilling, inkludering og mangfold

Som en del av OUS har vi en handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold som skal gi retning for vårt arbeid.

Historikk

NK LMH ble etablert i 2000 og har vært en støttespiller i etableringen av lærings- og mestringssentre ved alle landets helseforetak.

Det første lærings- og mestringssenteret (LMS) i Norge ble etablert som et prosjekt på Aker sykehus i Oslo høsten 1997. Daværende helseminister, ledelsen ved sykehuset/Oslo kommune, brukerorganisasjoner og fagforeninger i helsesektoren drøftet mulighetene for å utvikle pedagogiske tiltak i helsetjenesten, der både de med kronisk sykdom og helsepersonell var målgrupper. Man søkte kunnskap internasjonalt. Resultatet ble et samarbeid om etablering av et «learning center» ved Aker Sykehus. Modellen som ble utviklet på Aker er enestående.

I prosjektperioden utviklet man en arbeidsmåte for lærings- og mestringstilbud, Standard metode, inspirert av Demings sirkel for kvalitetsutvikling. Den er forankret i verdiene om brukermedvirkning og sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap.

Last ned dokument som beskriver Standard metode (pdf).

Mange personer kan nevnes som sentrale aktører i dette arbeidet. Prosjektleder, og senere den første lederen av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom (NK LMS), ergoterapeut Liv Hopen, står i en særstilling.

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom (NK LMS) skiftet senere navn til Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS). I mars 2014 skiftet kompetansetjenesten navn til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 15. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 6. mai 2024.