Organisering

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er organisert ved Oslo universitetssykehus HF, og er finansiert over statsbudsjettet via Helse Sør-Øst. Det er ingen formelle organisatoriske linjer mellom lokale eller regionale lærings- og mestringssentre (LMS) og NK LMH. Ansvaret for pasient- og pårørendeopplæring og drift av lærings- og mestringstjenester ligger i helseforetaket eller kommunen.

NK LMH ble etablert i 2000 og har etter oppstart bidratt til å etablere lærings- og mestringssentre ved alle landets helseforetak. Gjennom dette arbeidet har kompetansesenteret bidratt til å forankre en arbeidsform innen opplæring basert på samarbeid mellom brukere og fagfolk. NK LMH har samtidig initiert og ledet utviklingsprosjekter av ulik karakter sammen med praksisfeltet.

I tråd med samhandlingsreformen er lærings- og mestringstjenester under etablering i kommunehelsetjenesten.

Se oversikt over lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner.

Referansegruppe

NK LMH har etablert en faglig referansegruppe med representanter fra regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), brukerorganisasjoner, høgskoler, lærings- og mestringstjenesten og tilgrensende kompetansetjenester. Referansegruppen har en rådgivende funksjon og skal bidra til at NK LMH blir drevet i tråd med intensjonen. Samtlige representanter i gruppen velges inn for en toårsperiode om gangen.

Gruppens representanter

 • Sølvi Heimestøl (leder av referansegruppen) (Helse Vest RHF)
 • Christel Meyer (Helse Sør-Øst RHF)
 • Tove Lill Røreng Falstad (Helse Nord RHF)
 • Borghild K. Lomundal (Helse Midt-Norge RHF)
 • Grete Müller (Norsk Forbund for Utviklingshemmede/SAFO)
 • Simen Brændhaugen (Norilco/FFO)
 • Gretha Evensen (Nasjonal kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA)
 • Stein Arne Rimehaug (Regionalt kompetansesenter for rehabilitering HSØ)
 • Kirsti Hotvedt (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse)
 • Ole-Petter Askheim (Høgskolen i Innlandet)
 • Torun Risnes (KS)
 • Bente Sandvik (Trondheim kommune og KS)
 • Siw Anita Bratli (leder ved NK LMH)
 • Cecilia Sønstebø (sekretær)

Nettverk

Se også oversikt over nettverk som er viktige for NK LMHs arbeid.

 • Publisert: 15. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 5. juli 2018.

Design og utvikling: Senson AS