Organisering

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er organisert ved Oslo universitetssykehus HF, og er finansiert over statsbudsjettet via Helse Sør-Øst. Det er ingen formelle organisatoriske linjer mellom lokale eller regionale lærings- og mestringssentre (LMS) og NK LMH. Ansvaret for pasient- og pårørendeopplæring og drift av lærings- og mestringstjenester ligger i helseforetaket eller kommunen.

NK LMH ble etablert i 2000 og har etter oppstart bidratt til å etablere lærings- og mestringssentre ved alle landets helseforetak. Gjennom dette arbeidet har kompetansesenteret bidratt til å forankre en arbeidsform innen opplæring basert på samarbeid mellom brukere og fagfolk. NK LMH har samtidig initiert og ledet utviklingsprosjekter av ulik karakter sammen med praksisfeltet.

I tråd med samhandlingsreformen er lærings- og mestringstjenester under etablering i kommunehelsetjenesten.

Se oversikt over lærings- og mestringstjenester i helseforetak og kommuner.

Referansegruppe

NK LMH har etablert en faglig referansegruppe med representanter fra regionale helseforetak, kommunesektorens organisasjon (KS), brukerorganisasjoner, lærings- og mestringssenter i kommune- og spesialisthelsetjeneste samt andre nasjonale kompetansesentre. Gruppen, som består av 13 representanter inkludert lederen fra NK LMH, er valgt inn for en toårsperiode. Dagens representanter ble oppnevnt i 2015 for perioden 2015–2017.

Gruppens representanter

 • Sølvi Heimestøl (leder av referansegruppen) (Helse Vest RHF)
 • Christel Meyer (Helse Sør-Øst RHF)
 • Elsa Hamre (Helse Nord RHF)
 • Borghild K. Lomundal (Helse Midt-Norge RHF)
 • Grete Müller (NFU/SAFO)
 • Gretha Evensen (Nasjonal kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA)
 • Stein Arne Rimehaug (Regionalt kompetansesenter for rehabilitering HSØ)
 • Kari Midtbø Kristiansen (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse)
 • Ole-Petter Askheim (Høgskolen i Lillehammer)
 • Randi Hovde (KS, kommunalt lærings- og mestringssenter)
 • Sigrid Askum (KS)
 • Siw Anita Bratli (leder ved NK LMH)
 • Siw Merete Paulsen (sekretær)

Nettverk

Se også oversikt over nettverk som er viktige for NK LMHs arbeid.

 • Publisert: 15. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 3. mars 2017.

Design og utvikling: Senson AS