Didaktisk relasjonsmodell

Didaktisk relasjonsmodell er mye brukt for å planlegge undervisning. Begrepet didaktikk refererer til praktisk undervisningslære.

En rekke ulike faktorer påvirker læring og krever velbegrunnede pedagogiske vurderinger. Dette gjelder både om læringen foregår i grupper eller enkeltvis.

Modellen tar utgangspunkt i seks gjensidig avhengige elementer når man planlegger undervisning. De seks elementene er deltakerforutsetninger (målgrupper), rammefaktorer, mål, innhold, arbeidsmetoder (pedagogisk tilnærming) og evaluering. Didaktikk handler om overveielser knyttet til virksomhetens hva (mål og innhold), hvordan (metodikken) og hvorfor (overveielser, begrunnelser).

Modellen kan brukes for å legge til rette for læring både hos brukere, pasienter og pårørende og hos fagpersoner og brukerrepresentanter. I beskrivelsen av modellen blir begrepet undervisning benyttet, men det er naturlig å gjøre mange av de samme vurderingene også i forbindelse med for eksempel informasjon og veiledning.

Figur som illustrerer didaktisk relasjonsmodell
Illustrasjon: Den didaktiske relasjonsmodellen (Hiim og Hippe 2009, Bjørndal og Lieberg 1978).

Deltakerforutsetninger (målgrupper)

Kort og godt ...

Skal du starte opp et nytt lærings- og mestringstilbud? Da kan vår nye brosjyre Kort og godt… om hvordan utvikle lærings- og mestringstilbud i helse- og omsorgstjenesten være noe for deg. Denne brosjyren handler om å utvikle lærings- og mestringstilbud i helse- og omsorgstjenesten og er et verktøy for fagpersoner og brukerrepresentanter. Brosjyren beskriver et rammeverk og berører sentrale spørsmål ved utvikling av ulike tilbud. Den bygger på en modifisert versjon av den didaktiske relasjonsmodellen til Bjørndal og Lieberg.

Du kan laste ned brosjyren på denne siden.

Modifisert didaktisk modell (Henriksen, Hvinden 2019):

Hvem er undervisningen for, og hvilke læreforutsetninger har de? Hva har de behov for å lære noe om, og hva kan de fra før? Alder, språk, kulturell bakgrunn og motivasjon er viktige faktorer. Når undervisningen retter seg mot personer som har helseutfordringer, vil læreforutsetningene ofte variere og ha stor betydning for utbyttet. Angst, bekymring, smerte og utmattelse er opplagte ting som vil påvirke læreforutsetningene.

Rammefaktorer

Hvilke rammer representerer muligheter og begrensninger i denne undervisningssituasjonen? Her vil tid og sted være av betydning, sammen med lokalitetenes egnethet, tekniske hjelpemidler og annet læringsmateriell. Økonomiske og faglige ressurser utgjør også rammer i denne sammenheng. Det kan hende at undervisningen vil koste deltakerne penger. Hvilke faglige ressurser er tilgjengelig – og hvor mye tid kan de bruke på å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen eller veiledningen? Er det rammer for å inkludere brukerrepresentanter?

Mål

Hva er realistiske mål med undervisningen? Hvilket læringsutbytte er det ønskelig at deltakerne sitter igjen med? Handler det om å utvikle kompetanse som inkluderer både kunnskap, holdninger og ferdigheter, eller handler det kun om å tilegne seg kunnskap? Er det et viktig mål at deltakerne opplever fellesskap i en gruppe? Målene bør settes sammen med målgruppen eller noen som representerer målgruppen.

Innhold

Innholdet ses i sammenheng med mål og personens/målgruppens læreforutsetninger. Det handler om hvilke temaer eller saksforhold som tas opp i undervisningen. Innholdet skal gjøre det mulig å nå målet innenfor de rammene som eksisterer.

Arbeidsmetoder (pedagogisk tilnærming)

Hvilke metoder egner seg best for å nå målene som er formulert – med de rammene som eksisterer? Er det mest tjenlig å samle personer i grupper eller møte de individuelt? Er det viktig med dialog og erfaringsutveksling eller egner forelesninger seg best? Er det nyttig å bruke fortellinger, rollespill, aktivitet, bilder, film eller andre pedagogiske metoder og verktøy? Hvilket syn man har på læring vil sannsynligvis ha betydning for valg av pedagogisk tilnærming, metoder og verktøy.

Evaluering

Formålet med å evaluere er å kvalitetsutvikle undervisningen, samt etterspørre nytte. Ble målene nådd? Hvordan fungerte metodene i forhold til mål, rammer og målgruppe? Hva var mest nyttig? Noe som kan gjøres bedre til neste gang? Evaluering underveis kan være nyttig for å gjøre nødvendige justeringer underveis.

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har laget et skjema for planlegging av undervisning ved bruk av den didaktiske relasjonsmodellen som du kan se her.

Litteratur:
Hiim H, Hippe E (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. Gyldendal.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 3. oktober 2018.
  • Sist oppdatert: 26. september 2023.