Rekruttering av brukerrepresentanter

Hvordan finne kompetente og motiverte brukerrepresentanter som vil samarbeide om lærings- og mestringsvirksomhet, og hvem har ansvar for å finne dem?

Det er ønskelig at brukerrepresentantene som deltar i samarbeidet har relevant og bearbeidet brukererfaring og evne til å formidle den. Bearbeidet brukererfaring innebærer at brukerrepresentantene har et avklart forhold til sin situasjon og har funnet måter å håndtere den på som fungerer for dem og deres nærstående. De må kunne snakke på vegne av flere som er i liknende situasjon som dem selv, og se at andre ikke nødvendigvis har samme opplevelser som en selv.

Innen lærings- og mestringsvirksomheten er det lang tradisjon for at det er brukerorganisasjonene som har hovedansvaret for å skolere og rekruttere egnede brukerrepresentanter. Det er imidlertid slik at dette ikke alltid lar seg gjøre. Årsaker kan være at det er få aktuelle brukerrepresentanter (både i fylkes- og lokallag), få lokallag eller utfordrende geografiske forhold. Personer som har en helseutfordring, men som ikke er tilknyttet en organisasjon, kan være gode samarbeidspartnere dersom det ikke lar seg gjøre å rekruttere via organisasjonene.

Alternative måter å rekruttere brukerrepresentanter på er via:

  • fagavdelinger eller fagpersoner i sykehus eller kommuner
  • deltakelse på tidligere lærings- og mestringstilbud
  • samarbeidspartnere som skole og barnehage
  • din lokale frivillighetssentral
  • annonser i lokale medier som etterspør kontakt med brukerrepresentanter

Verken skole, barnehage eller frivillighetssentral kan oppgi navn på personer direkte, men kan videreformidle forespørsler og be vedkommende ta kontakt.

Se film: Rekruttering av brukerrepresentanter

Samarbeidspartnere som har oppdatert kontaktinformasjon til sine medlemsorganisasjoner.

Honorering av brukerrepresentanter

Brukermedvirkning på systemnivå:
Sykehusene har egne takster for honorering av deltakelse i brukerutvalg, på samme måte som kommunene honorerer lovpålagt kommunal medvirkning i eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Brukermedvirkning på tjenestenivå:
Honorering og takster for medvirkning ved lærings- og mestringssentrene i sykehusene praktiseres ulikt. Det er utformet retningslinjer som gir anbefalinger for hvordan dette skal gjøres gjennom helseforetak, både regionalt og lokalt. Her må man kontakte det enkelte foretak for mer informasjon. Møtevirksomhet som planleggings- og evalueringsmøter har oftest en egen takst, mens personlige brukerinnlegg har en annen takst. Det er vanlig å refundere reiseutgifter.

Honorering av brukermedvirkning i utvikling og gjennomføring av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet varierer også stort. Det er få retningslinjer å se til. Noen praktiserer samme takster som sykehusene, mens andre lager egne retningslinjer for honorering.

Les mer om de ulike nivåene for brukermedvirkning innen helse her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 3. oktober 2018.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.