Kommunal lærings- og mestringsvirksomhet

Her finner du informasjon om lærings- og mestringsvirksomhet i kommunene.

Bli med i nettverk!

For å støtte opp under kompetansebygging og samhandling om lærings- og mestringsvirksomhet, har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) opprettet et nasjonalt nettverk.
Les mer på siden til nettverket.

Hva er effekten av frisklivstiltak?
Les forskningsomtale i Sykepleien

Skal du etablere lærings- og mestringstilbud i kommunen?
Ta en titt på Mestringstreff.

I løpet av januar 2023 undersøkte NK LMH nettsidene til alle norske kommuner (356) for å få et innblikk i hva kommunene tilbyr innen læring og mestring.

Det varierer hvor man finner informasjon om lærings- og mestringsvirksomhet på kommunale nettsider. Enheter som benevnes helse og omsorg, helse og mestring, rehabilitering, fysio- og ergoterapi, psykisk helse og rus, frisklivssentraler, friskliv- og mestringssentre, lærings- og mestringsenheter med mer er gjennomgått. Nettsider til helsestasjon- og skolehelsetjeneste er ikke en del av gjennomgangen.

Under finner du en liste med lenker til noen utvalgte kommuner i hvert fylke der vi finner ulike typer av lærings- og mestringstilbud. Det inkluderer både individuelle tilbud og tilbud i gruppe. Hensikten med listen er å vise til bredden av kommunale tilbud og formidle idéer de som skal sette i gang tilbud i andre kommuner. Listen er ikke uttømmende, verken med tanke på antall kommuner som har et bredt tilbud eller hva den enkelte kommune tilbyr.

På Helsedirektoratets nettside finnes det en oversikt med lenker til alle landets frisklivssentraler. Per 2020 var dette 235 kommuner.

Har du spørsmål til oversikten, send e-post til:  kari.hvinden[at]mestring.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post).

Liste over lærings- og mestringvirksomhet i kommunene (fylkesvis)

Agder

I Agder har mange kommuner frisklivssentral. Flere har tilbud utover basistilbudet som Kurs i belastningsmestring (KiB), Kurs i depresjonsmestring (KiD), Tankevirus, Sterk og stødig og Hverdagsglede.

Rogaland

I Rogaland har drøyt halvparten av kommunene en frisklivssentral, hvorav flere er enheter for friskliv og mestring. Mange kommuner, både med og uten frisklivssentral, har tilbud innen psykisk helse og rus og via kreftkoordinator.

 • Gjesdal, Klepp, Time og Hå

  Kommunen har en enhet for friskliv og mestring med tilbud som blant annet Livsstyrketrening, Tankevirus, Hverdagsglede og Friskliv Ung. Besøk nettsiden for mer informasjon.

 • Karmøy

  Kommunen har en enhet for friskliv og mestring med flere tilbud, deriblant digitalt Mestringstreff. Innen rask psykisk helsehjelp har de ulike tilbud, samt en del interkommunalt samarbeid. Besøk nettsiden for mer informasjon.

 • Sauda

  Kommunen har en enhet for friskliv, læring og mestring med tilbudet Å leve med helseutfordringer. Besøk nettsiden for mer informasjon.

 • Stavanger

  Kommunen har en avdeling for helsefremming og mestring med tilbud innen rask psykisk helsehjelp og friskliv, blant annet kurs for personer med langvarig smerte, kurs i depresjonsmestring, stressmestringskurs, angstmestringskurs, livsmestringskurs. Besøk deres nettside for mer informasjon.

 • Lund

  Kommunen har aktivitet og mestring under enhetene Helse og omsorg og Folkehelse med frisklivstilbud, KiD, hjerteskole og kolsundervisning. Avdeling for psykisk helse har kurs som Tankevirus, KiD, KiB og TIBR (foreldreveiledning). Besøk nettsiden deres for mer informasjon.

 • Tysvær

  Kommunen har tilbud innen psykisk helse og friskliv: Smarte foreldre, kurs i trygghetssirkelen, emosjonsfokusert ferdighetstrening, søvnkurs for voksne, psykiske utfordringer og mestringsteknikker. I tillegg har kommunen kreftkoordinator og tilbud for pårørende. Besøk nettsiden dere for mer informasjon. Friskliv er integrert i tjenestene, og det samarbeides interkommunalt med Haugesund, Karmøy, Bokn, Suldal og Tysvær om friskliv og mestring, inkludert samarbeid om digitalt Mestringstreff.

Vestland

I Vestland har mange kommuner enheter for friskliv og mestring med utvidet kurstilbud både der og i andre enheter i kommunen. En god del kommuner har tilbud innen psykisk helse og rus og kreftkoordinator.

  • Bergen

   Kommunen har frisklivssentral (Avd Friskliv og mestring) med tilbud som Tankevirus, Hverdagsglede og KiB. Les mer på deres nettside. I tillegg har kommunen kurstilbud i andre enheter som kurset Sterk og stødig, tilbud til kreftrammede og pårørende, omfattende kurstilbud innen psykisk helse, rehabilitering og mestring, samt kurstilbud for pårørende til personer med demens. Besøk nettsiden for mer informasjon.

  • Bjørnafjorden

   Kommunen har en enhet for friskliv og mestring med tilbud som Smertemestringskurs, Kurs i stressmestring, MediYoga, Hverdagsglede og IBS. Les mer på deres nettside. I tillegg har kommunen kurstilbud i andre enheter under Helse og velferd (Psykisk helse- og rustenester, helseteam og legetenester).  Besøk nettsiden deres for informasjon.

  • Gloppen

   Kommunen har frisklivssentral med lærings- og meistringstilbud som kurs for personer med diabetes, AktivA (hofte + hånd), Sterk og stødig og Aktiv Ung. Besøk deres nettside for mer informasjon.

  • Kinn

   Kommunen har en enhet for friskliv og mestring og tilbyr i samarbeid med Sunnfjord Medisinske Senter kols-skule, smerterehabilitering, pårørandeskule ved demens, KiD, Kvardagsmeistring med mer. Besøk deres nettside for mer informasjon.

  • Kvinnherrad

   Kommunen har frisklivssentral med ulike lærings- og meistringskurs som kurs for personer med diabetes type 2, kols, lungekurs, KiD, KiB og Recoverykurs. Besøk nettsiden for mer informasjon.

  • Øygarden

   Kommunen har en enhet for friskliv og mestring med kurs som Leve godt med kols, Livet i bevegelse, Meistring av helseutfordringar/kroniske belastningar. Besøk nettsiden deres for mer informasjon.

Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark har de fleste kommunene enten frisklivssentral eller enheter innen friskliv og mestring. Sandefjord huser landets første kommunale lærings- og mestringssenter (2005).

Viken

Viken er et stort fylke med stor variasjon i organisering og tilbud. Mange har frisklivssentral eller enheter for friskliv og mestring. Det er mye basistilbud samt Kid og KiB, men også noen kommuner med mer omfattende tilbud.

 • Asker

  Læring og mestring har temasamlinger og trening for personer med diabetes type 2, kreft, hjerte- og/eller lungesykdom. «Balanse i hverdagen» for personer med helseutfordringer og startkurs for personer med nyoppdaget diabetes type 2, samt KOLS-kurs. Kommunens frisklivsentral har tilbud som hverdagsgledekurs, livsstyrketrening og tankevirus. Besøk deres nettside for mer informasjon.

 • Bærum

  Kommunen har frisklivssentral med tilbud som Pårørendekurs, Startkurs diabetes type 2, Livsstyrketrening, 5 grep for hverdagsglede, Friskliv fremmedspråklige og Friskliv familie. Det er også tilbud i andre enheter i kommunen, som for eksempel Psykisk helse og rus og tilbud til ulike grupper pårørende (sorggrupper, pårørende til personer med demens, diagnoseuavhengig med mer). Besøk deres nettside for mer informasjon.

 • Drammen

  Kommunen har frisklivssentral og lærings- og mestringstilbud som KiD, Mestring av hverdagen, Hverdagsglede, KiB, Sterk og Stødig, grupper psykisk helse og rus, Takk, bare bra.., Rehab etter Covid, Refleksjonsgruppe langvarige smerter. Besøk deres nettside for mer informasjon.

 • Eidsvoll

  Kommunen har et frisklivs- og mestringssenter med basistilbud innen friskliv samt tilbud som Mestring av kroniske smerter, KiB, Tankevirus, Frokostkurs, psykisk helse og Assistert selvhjelp. Besøk deres nettside for mer informasjon.

 • Fredrikstad

  Kommunen har frisklivssentral og mestringskurs i andre enheter: KiB, KiD, Overspising og bulemi, Sinnemestringskurs, Mestringskurset KREM, Livsstyrketrening, Traumekurs – Comeback til livet, Etter Covid, Musikkterapi gruppetilbud. Besøk frisklivssentralens nettside for mer informasjon.

 • Hol kommune og Hallingdal

  Kommunen har frisklivssentral og samarbeider med Hallingdal Sjukestugu i Ål om kurs  som Tankevirus, Livsstyrketrening, Hverdagsglede, Mindfulness, Livsmestring kreft, Kols, Diabetes type2, sorggrupper, selvhjelpsgrupper i samarbeid med . Besøk deres nettside for mer informasjon. De har en egen side for oversikt over kurs og påmelding.

 • Sarpsborg

  Kommunen har et lærings og mestringssenter. Besøk lærings- og mestringssenterets nettside for mer informasjon. I tillegg har kommuen i andre enheter som feks tilbud innen psykisk helse, pårørendeskole demens og samtalegrupper. Les mer på deres nettside.

Oslo

I Oslo oppgir 12 av 15 bydeler å ha frisklivssentral. De fleste med basistilbud, men mange med tilbud knyttet til post covid-19 utfordringer. Ellers er det tilbud i andre enheter, spesielt innen psykisk helse og rus.

 • Alna

  Bydelen har en enhet for friskliv og mestring med basistilbud innen friskliv og tilbud til de som har senfølger etter covid-19. Les mer på bydelens nettside.

 • Sagene

  Bydelen har en frisklivssentral med basistilbud innen friskliv samt noen andre kurs som mestringskurs for diabetes type 2, kurs knyttet til senfølger etter covid-19 og Hverdagsglede. Les mer på bydelens nettside.

 • Stovner

  Bydelen har en frisklivssentral med basistilbud innen friskliv, tilbud innen stressmestring, utmattelse, smertemestring, hverdagsglede, vektreduksjon samt tilbud om rehabilitering etter covid-19. Les mer på bydelens nettside.

Innlandet

I Innlandet har mange kommuner frisklivssentral med deler av basistilbudet. En del kommuner, både med og uten frisklivssentraler, har tilbud via kreftkoordinator, demenskoordinator og innen psykisk helse.

 • Hamar

  Kommunen har frisklivssentral med basistilbud og kurs innen Mindfulness, Ta styring!, Hverdagsglede, Tankevirus, Mestringskurs med fysisk aktivitet for kreftrammede og friskliv gravid. Les mer på kommunens nettside.

 • Nord-Aurdal

  Kommunen har frisklivssentral som er ressurs- og kontaktpunkt for andre helsefremmende tilbud i kommunen. Typiske diagnoser med tilbud er diabetes, overvekt, høyt blodtrykk, kols, hjerte-karsykdommer, psykiske plager. Besøk deres nettside for mer informasjon.

 • Stange

  Kommunen har frisklivssentral med basistilbud samt tilbud som Friskliv gravid, Ta styring! og Mestringskurs med fysisk aktivitet for kreftrammede. Besøk nettsiden for mer informasjon.

 • Åsnes

  Kommunen har frisklivssentral med basistilbud og kurs som Å leve med diabetes type 2, Å leve med kols og andre lungelidelser, Lærings- og mestringskurs for deg som har eller har hatt kreft og KiD. Andre enheter i kommunen har kurs som Sterk og stødig. Besøk deres nettside for mer informasjon.

 • Løten

  Kommunen har tilbud i ulike enheter gjennom eksempelvis kreftsykepleier, demens-koordinator og tilbud innen psykisk helse. Besøk kommunens nettside for mer informasjon.

Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal er det en god del kommuner uten frisklivssentral, men mange har tilbud innen psykisk helse og via kreftkoordinator. Enkelte kommuner har lite informasjon på sine nettsider.

 • Aure

  Kommunen har en enhet for friskliv og mestring. med basistilbud innen friskliv samt Friskliv FLYT (muskel-/skjelettplager, utmattelse). Les mer på deres nettside.

 • Hustadvika

  Kommunen har en frisklivssentral med basistilbud samt kurs som Hverdagsglede, Diabetes type 2, Hvordan leve bedre med langvarig smerte, Tankevirus, Friskliv Ung. Besøk deres nettside for mer informasjon.

 • Kristiansund

  Kommunen har en enhet for friskliv og mestring med basistilbud og MediYoga. Les mer her. Ellers har kommunen tilbud innen psykisk helse og rus. Les mer på deres nettside.

 • Rauma

  Kommunen har en enhet for friskliv og mestring med basistilbud innen friskliv i tillegg til tilbud som Aktiv på dagtid, Sterk og stødig, KiB, Mestringstreff, diabeteskurs, kurs for pårørende og demens samt Rask psykisk helsehjelp. Besøk deres nettside for mer informasjon.

 • Herøy

  Kommunen har ingen egen enhet, men generell informasjon om folkehelsekoordinator, tilbud innen psykisk helse og kreftkoordinator. Les mer her.

 • Surnadal

  Kommunen har en enhet for friskliv og mestring med tilbud som pårørendeskole, «Ta tak», demenskoordinator og folkehelsekoordinator. Besøk deres nettside for mer informasjon.

Trøndelag

I Trøndelag er det mange kommuner som ikke har frisklivssentral. En del enheter betegnes Friskliv og mestring. En del av disse har tilbud utover basistilbudet, som for eksempel KiD, KiB og mer diagnoserettede kurs.

 • Hitra

  Kommunen har firsklivstilbud som BraMat-kurs, røyke- og snusesluttkurs og søvnkurs. I tillegg har kommunen mestringstilbud som Kreft-trim og Mestringstreff og tilbud innen psykisk helse og rus. Kommunen har også demenskoordinator. Les mer på kommunens nettside.

 • Levanger

  Kommunen har frisklivssentral med basistilbud og lærings- og mestringskurs som ACT – hvordan takle stress og uro, Oppmerksomt nærvær, Mestring av utmattelse eller fatigue, uavhengig av diagnose, Mat som medisin – diabetes, Sterk og stødig. Les mer på kommunens nettside.

 • Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal

  Kommunene samarbeider om folkehelsetiltak og har en frisklivssentral med basistilbud i tillegg til fedmeoppfølging og tilbud innen psykisk helse. Les mer her. Det finnes også  lærings- og mestringsskole med tilbud innen mestring av sykdom (om du har kreft, kols, hjerte-kar eller diabetes). Les mer her.

 • Oppdal

  Kommunen har frisklivs- og mestringstilbud med basistilbud innen friskliv i tillegg til andre tilbud som ACT-grupper, Sterk og stødig, Fredagstreff (Barn/gravide), Seniorkafe. Les mer på deres nettside.

 • Orkland

  Kommunen har frisklivs- og mestringstilbud med basistilbud innen friskliv i tillegg til andre tilbud som Kols-treff, temakafe for de som er berørt av kreft, KiD, pårørendeskole (demens) og Hverdagsglede. Les mer på deres nettside.

 • Trondheim

  Kommunen har frisklivs- og mestringstilbud med et omfattende kurstilbud innen både friskliv og et bredere lærings- og mestringsperspektiv. Les mer informasjon på deres nettside.

 • Skaun

  Kommunen har en avdeling for helse og mestring med mange tilbud innen psykisk helse (SMIL-gruppe), KiD, KiB, angstmestringskurs, «kom-i -gang-kurs», SMART-kurs for ungdom, kreftsykepleier og pårørendeskole mht demens. Les mer på deres nettside.

Nordland

I Nordland har omkring halvparten av kommunene frisklivssentral, flere med deler av basistilbudet og kurs innen KiD og KiB. Mange kommuner har lite informasjon på sine nettsider.

Troms og Finnmark

I Troms og Finnmark har mange kommuner frisklivssentral med et eller flere basistilbud, men få kommuner har andre lærings- og mestringstilbud. Det er lite informasjon om slike tilbud på enkelte kommuners nettsider.

 • Alta

  Kommunen har frisklivssentral med basistilbud i tillegg til tilbud i andre enheter som Senfølger Covid, Sterk og stødig, KiD, kobling Selvhjelpsgrupper og digitalt Tankevirus. Les mer på deres nettside.

 • Hammerfest

  Kommunen har en frisklivs- og mestringstjeneste med noen basistilbud innen friskliv. Les mer på deres nettside. I tillegg har kommunen kreftkoordinator og et veiledningssenter for pårørende.

 • Ibestad

  Kommunen har frisklivssentral med noen basistilbud og flere lærings- og mestringstilbud, inkludert KiD og KiB. Les mer på deres nettside.

 • Sørreisa

  Kommunen har frisklivssentral med basistilbud i tillegg til tilbud i andre enheter som Demensteam med pårørendeskole og samtalegrupper, interkommunal diabetessykepleier, og kreftkoordinator. Les mer på deres nettside.

 • Vadsø

  Kommunen har tilbud i ulike enheter, blant annet diabetessykepleier og kreftkoordinator som tilbyr informasjon, undervisning og veiledning. I tillegg har kommunen pårørendeskole knyttet til demens. Ler mer på kommunens nettside.

 • Kautokeino

  Kommunen har tilbud i ulike enheter, blant annet har de diabetessykepleier og kreftkoordinator som tilbyr informasjon, undervisning og veiledning. I tillegg har de pårørendeskole knyttet til demens. Les mer på deres nettside.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 15. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 1. februar 2024.