Brukerorganisasjoner

Representanter for brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner er sentrale samarbeidspartnere for ansatte i sykehus og kommuner når det handler om læring og mestring innen helse. Samarbeidsarenaene er mange og varierte, fra samarbeid om likepersonstjenester i sykehus til samarbeid om tjenesteutvikling, gjennomføring av kommunale rehabiliteringstilbud, brukerråd og forskning.

Brukerorganisasjonene er viktige samarbeidspartnere når det handler om å rekruttere brukerrepresentanter som skal medvirke i utvikling og etablering av lærings- og mestringstilbud både sykehus og kommuner. Les mer om brukerorganisasjonens rolle ved rekruttering av brukerrepresentanter.

Mange brukerorganisasjoner tilbyr kompetanseheving i brukermedvirkning for sine medlemmer. For eksempel opplæring i likepersonsarbeid eller opplæring i brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå gjennom FFO. Les mer her.

Ulike organisasjoner

For å stå sterkere i å oppnå viktige mål er brukerorganisasjonene samlet under ulike paraplyorganisasjoner; Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Pårørendealliansen og Kreftforeningen.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Den består av 82 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer. Målet med samarbeidet mellom organisasjonene er å fremme felles politikk og stå sterkere i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltning, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

SAFO er paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Foreningen Norges Døvblinde. Organisasjonene samarbeider om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge, gjennom å påvirke samfunnet via innspill i politiske prosesser og planer, representasjon i ulike råd og utvalg og samarbeid og allianser med andre organisasjoner og miljøer.

Pårørendealliansen

Pårørendealliansen ble stiftet i 2014 og er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og arbeide for å forbedre deres vilkår og rettigheter. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper. Organisasjonen vektlegger samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner og fagmiljøer.

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med over 118 000 medlemmer og 27 000 frivillige. Kreftforeningen er en viktig samfunnsaktør som gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper kreft lokalt, nasjonalt og globalt. Kreftforeningen samarbeider med 17 frivillige, selvstendige pasient- og likepersonsforeninger som representerer kreftrammede og pårørende.

Pasient- og brukerorganisasjoner

Pasient- og brukerorganisasjonene er interesseorganisasjoner som arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltaking for personer med sykdom og nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene er landsdekkende og bygd opp rundt individuelle medlemskap og med demokratisk styresett. Det er stor variasjon i hvor stor grad organisasjonene har regionale og lokale foreninger, og hvor operative disse er som samarbeidspartnere i sykehus og kommuner.

Du finner en liste over de fleste brukerorganisasjonene på Helsebibliotekets nettside.

Aktuelle organisasjoner innen frivilligheten:

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 3. oktober 2018.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.