Lovgrunnlag og sentrale føringer

Her finner du en oversikt over førende dokumenter for lærings- og mestringsvirksomheten i helse- og omsorgstjenesten. Du finner informasjon om pasientenes rettigheter og tjenestens plikter.

En pyramide som viser grad av føringer for praksisutøvelse. Lover og forskrifter ligger som et bredt grunnlag i bunnen, med faglig normerende produkter på neste nivå og politiske dokumenter på toppen.
Illustrasjon av hvordan sentrale dokumenter bygger på hverandre og legger føringer for praksisutøvelsen i helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har utarbeidet et notat om Sentrale føringer for læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten – rettigheter, plikter og anbefalinger (NK LMH 2/2023). Notatet gir oversikt over aktuelle juridiske dokumenter, faglig normerende produkter og politiske publikasjoner, hvordan de legger føringer for praksisutøvelsen og hva som er hovedinnholdet i dokumentene.

Last ned notat NK LMH 2/2023 her.

Innholdet på denne siden er basert på samme notat. Vær oppmerksom på at det i oversikten under er gjort et utvalg og at listen over dokumenter ikke uttømmende.

Aktuelle lover, forskrifter og rundskriv

Lovverket sier noe som hvilke krav og rettigheter som er juridisk bindende for helse- og omsorgstjenesten og for innbyggerne som pasienter, brukere og pårørende. Det er ikke valgfritt å følge lovverket, og krav og rettigheter som omtales her må derfor etterfølges.

Veiledere, nasjonale retningslinjer og faglige råd

Helsedirektoratet publiserer ulike normerende produkter som gir råd og anbefalinger til helsetjenestene og til befolkningen.

Hensikten med produktene er å hindre uønsket variasjon, sikre god kvalitet i tjenesten, bidra til riktige prioriteringer i tjenesten, løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp. Helsedirektoratets råd og anbefalinger er ikke rettslig bindende for tjenesteyterne, men beskriver nasjonale helsemyndigheters oppfatning av for eksempel (sitat):

  • hva som er god faglig praksis
  • hvordan relevant regelverk skal tolkes
  • hvilke prioriteringer som er i samsvar med vedtatt politikk på helse- og omsorgstjenesteområdet og andre tilgrensende sektorer.

Veiledere

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige råd

Meldinger til Stortinget, planer, strategier og rapporter

Det finnes ulike politiske publikasjoner som ikke kan ansees som direkte føringer for virksomheten, men som ligger til grunn for det som senere kan utvikle seg til å bli en føring i form av en lov eller forskrift. I tillegg gir publikasjonene utrykk for en ønsket og villet politikk, noe som i seg selv kan være med og påvirke retning og fokus i helse- og omsorgstjenesten.

Se ellers fullstendig publikasjonsliste på Helsedirektoratets sider.

Lærings- og mestringsvirksomhet kan også være omtalt i de årlige oppdragsdokumentene og bestillerdokumentene mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF).

Oversikten vil være gjenstand for oppdatering. Kom gjerne med tilbakemelding på eventuelle mangler i oversikten.

Skrevet av Kari Hvinden

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 22. april 2014.
  • Sist oppdatert: 15. november 2023.