Organisering av aktivitet

Tilrettelegging av lærings- og mestringsaktivitet skal så langt det er mulig, og innen rammen av faglig forsvarlighet, gis i kommunene. Dette gjelder ikke aktivitet som må skje tett integrert med spesialiserte medisinske behandlinger (Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, 2015).

Lærings- og mestringsaktivitet i sykehus

Spesialisthelsetjenesten har gjennom de siste 20 årene etablert lærings- og mestringssentre som ressurser for å støtte opp under, koordinere og sette i gang læringstiltak for pasienter og pårørende. Alle sykehus har etablert lærings- og mestringsvirksomhet, men denne er ikke alltid organisert med utgangspunkt i et lærings- og mestringssenter. Ansvaret for pasient- og pårørendelæring i sykehusene ligger til de kliniske avdelingene. Noen steder fungerer lærings- og mestringssenteret som en tjeneste som bistår avdelingene med lærings- og mestringstilbud. Andre steder har sentrene hovedansvar for tilbudene, men henter fagressurser fra avdelingene for å gjennomføre tilbudene. Flere sentre fungerer i hovedsak som en helsepedagogisk fagressurs for avdelingenes ansatte og arbeider mest med kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk. Det er også etablert regionale funksjoner som støtter opp under lærings- og mestringsvirksomhet på foretaksnivå.

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator anbefaler at lærings- og mestringsvirksomheten knyttes til sykehusets koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Denne bør være kontaktpunkt for samhandlingen med kommunene.

Her finner du en oversikt over lærings- og mestringssentre i spesialisthelsetjenesten.

Kommunal lærings- og mestringsvirksomhet

Organisering og plassering av kommunale lærings- og mestringsvirksomhet varierer. Det kan være som egne enheter for læring og mestring, felles frisklivs- og mestringstilbud eller i regi av ulike tjenester som for eksempel lokalmedisinske tjenester, rehabiliteringsavdelinger eller fastlegekontor. Noen kommuner velger å ha en lærings- og mestringskoordinator som samordner tilbud i regi av ulike kommunale enheter, andre velger interkommunale løsninger. Variasjonen speiler kommunenes behov sett i lys av størrelse, befolkningstetthet, tilgjengelig kompetanse og andre lokale muligheter og prioriteringer.

Her finner du en oversikt over kommunal lærings- og mestringsvirksomhet.

Samhandling og kompetanseutveksling

Det er nødvendig med samarbeid mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten og frivillige lag og organisasjoner for å få til helhetlige lærings- og mestringsforløp. Det er ønskelig at alle kommuner har tilbud både knyttet til å endre levevaner og til å mestre og håndtere livet med sykdom. De kommunale leve-med-tilbudene er ment å fungere som et tillegg til sykdomsrettet individuell informasjon og veiledning og gruppebaserte diagnosespesifikke lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten.

Vi har samlet noen eksempler på samhandling om lærings- og mestringsvirksomhet. Les mer her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 22. april 2014.
  • Sist oppdatert: 31. januar 2023.