Brukerkompetanse

Brukermedvirkning krever kompetanse hos både helsepersonell og brukerrepresentanter. For fagpersoner handler det om å ha tilstrekkelig kunnskap om hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig og hvordan det kan praktiseres. I tillegg handler det om å ha ferdigheter i å legge til rette for medvirkning, enten det handler om planlagte eller mindre planlagte situasjoner innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering eller pleie og omsorg. Sist, men ikke minst handler det om hvilke holdninger vi har til medvirkning. Anser vi brukerkunnskapen som viktig i det medisinske rom? Betrakter vi kunnskapen som brukerne besitter som ekspertkunnskap på samme måte som fagpersoners ekspertkunnskap?

Hva er viktig kompetanse for en brukerrepresentant?

Det er ønskelig at brukerrepresentantene har relevant og bearbeidet brukererfaring og formidlingskompetanse. Bearbeidet brukererfaring forstås her som at representantene har et relativt avklart forhold til sin situasjon, og at de har funnet måter å håndtere egen situasjon på som fungerer for dem og deres nærstående. Det er vesentlig å være bevisst at andre i lignende situasjon ikke nødvendigvis har det på samme måte eller har samme erfaringer som en selv.

Kompetanseheving for brukerrepresentanter

Når det gjelder kompetanseheving for brukerrepresentanter, har både helsetjenesten og brukerorganisasjonene et ansvar. Det er stor variasjon i hva som tilbys med tanke på omfang, innhold og form.

Flere brukerorganisasjoner har tilbud til sine brukerrepresentanter, likepersoner og erfaringskonsulenter der kommunikasjon og formidling er viktige temaer.

Brukerorganisasjonene praktiserer ulike typer godkjenningsordninger for likepersoner, ofte koblet sammen med programmer for kompetanseheving. Unge funksjonshemmede har laget en håndbok for likepersoner der du kan lese mer om hvordan de arbeider med dette.

FFO er i gang med å etablere gode systemer for organisering av brukermedvirkningsarbeidet som blant annet omhandler kompetanseheving. Les mer her.

Det er i dag ikke en felles og obligatorisk opplæring knyttet til det å være erfaringskonsulent, men det diskuteres her. Det finnes imidlertid kompetansehevende kurs enkelte steder, som for eksempel i Bergen kommune.

Under finner du eksempler på hva som finnes av tilbud i de ulike helseregionene. Oversikten er ikke uttømmende. Eksemplene er trukket frem for å gi et innblikk i hva dette innebærer, og for å vise mulige veier for kompetanseheving for brukerrepresentanter.

Nettkurs for brukerrepresentanter

Vil du bli brukerrepresentant? Eller jobber du med å rekruttere brukerrepresentanter til råd, utvalg og prosjekter? Da kan du ta dette nettkurset som er utarbeidet etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen. Les mer her.

Helse Sør-Øst

Helse Midt

  • Vårres brukerstyrte senter Midt-Norge holder til i Trondheim og er ett av fem regionale brukerstyrte sentre i Norge. Alle sentrene jobber for å fremme brukeres og pårørendes stemmer i møte med tjenesteytere og offentlige myndigheter. Vårres brukerstyrte senter Midt-Norge tilbyr kurs i helsepedagogikk for brukere/pårørende.
  • Helsepedagogikk (3 dager) i Helse Møre og Romsdal inviterer brukere til kursene. Målet er å få til 1/3 fra spesialisthelse, 1/3 fra kommune og 1/3 brukerrepresentanter
  • Presentasjonsteknikk kurs (1 dag) er åpent for fagfolk fra både kommune og sykehus, samt brukere

Helse Vest

  • Læring- og mestringsnettverket i Helse Fonna og FoU-enhet for samhandling (FOUSAM) inviterer årlig brukerorganisasjonene i distriktet til samlinger. De ønsker også brukerrepresentanter som er registrert i en brukerbank velkommen til samlingene.
  • Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Bergen tilbyr kompetansekurs for erfarne og nye brukerrepresentanter som deltar i arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring. Kurset er for brukerrepresentanter som deltar i utvikling og drift av lærings- og mestringstilbud i spesialist og/eller kommunehelsetjenesten, eller som har et ønske om å bidra inn i dette arbeidet. Etter deltakelse på dette kurset tilbys kurs i helsepedagogikk sammen med fagpersoner fra sykehus og kommuner. Les mer her.

Helse Nord

  • Nordlandssykehuset (Bodø, Vesterålen og Lofoten ), Helgelandssykehuset (Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen) og Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø) arrangerer kurs i helsepedagogikk der brukerrepresentanter er invitert til å delta sammen med fagpersoner.

Her kan du lese mer om kompetanseheving innen helsepedagogikk.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 24. september 2018.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.