Registrering av aktivitet

God dokumentasjon av aktivitet gir grunnlag for styring, kvalitetsforbedring og innovasjon innen lærings- og mestringsvirksomheten.

På denne siden finner du informasjon og anbefalinger om koding av aktivitiet i spesialisthelsetjenesten, både hva gjelder prosedyrekoder og særkoder for finansiering.

Dersom ikke annet er opplyst, er informasjonen som følger basert på disse førende dokumentene:

All deltakelse i lærings- og mestringsaktivitet ved sykehuset skal registreres i sykehusets pasientadministrative system (PAS) som grunnlag for senere rapportering til Norsk pasientregister (NPR).

Det er svært viktig at all deltakelse kodes, at kodene tolkes likt og at riktige koder benyttes. Enhetlig og korrekt bruk av kodene ved alle sykehus gir grunnlag for statistikk både lokalt ved det enkelte helseforetak, og regionalt eller nasjonalt ved uttrekk fra NPR.

Merknad: Når det gjelder lavterskeltilbud, skal deltakelse ikke registreres med prosedyrekoder for rapportering til NPR. Lavterskeltilbud kjennetegnes ved at det ikke foreligger henvisning fra lege, og ofte heller ikke påmelding. Det er for eksempel åpne informasjonsmøter, videooverføring av kurs fra annet sted, og lignende. NK LMH anbefaler likevel at sykehusene rapporterer internt for dette og utvikler lokale registreringsrutiner for slik aktivitet.

Ansvarlig for koding

Overordnet ansvarlig for kodingen er avdelingens faglige leder. Sykehuset må selv sørge for å fastsette rutiner slik at kodene blir registrert og at de blir registrert ved riktig avdeling.

Deltakelse skal registreres i pasientens journal

Deltakelse på lærings- og mestringstilbud skal registreres i journalen til personen som har sykdommen eller funksjonsnedsettelsen som gjør at det er et behov for lærings- og mestringstilbud. I spesialisthelsetjenesten er denne personen registrert som pasient, og deltakelse på kurs skal kodes i journalen til denne pasienten. Alle kontakter (hvert oppmøte) i spesialisthelsetjenesten vises med korrekt diagnose i pasientens journal.

Når pasientens pårørende har behov for og deltar på lærings- og mestringstilbud, skal deltakelse registreres i pasientens journal. Dette gjelder også i de tilfeller der pasienten selv ikke deltar.

Kontakttype og fagområde

I følge Helsedirektoratets regelverk for innsatsstyrt finansiering
skal all deltakelse i lærings- og mestringsaktivitet registreres i NPR- meldingselement med «Kontakttype» kodeverdi 13 «Opplæring».

Fagområde registreres med kode 900 Annet, for alle kontakter.

Hovedtilstand, ICD-10

ICD-kodeverket er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblem. Kodeverket er et redskap for systematisk klassifisering og registrering av syk- dommer og relaterte helseproblem.

Hovedtilstand angis i alle tilfeller der lærings- og mestringsaktiviteten gjelder sykdom som pasienten har. ICD-10 koder som angis skal reflektere denne eller disse sykdommene.

Registrering med prosedyrekoder og tilleggskoder

Prosedyrekoder sier noe om hva slags helsehjelp den enkelte pasient har fått. Prosedyrekoder for lærings- og mestringsaktivitet finnes i det medisinske prosedyrekodeverket NCMP. NCMP står for Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer.

Hver kontakt en pasient og/eller pårørende har på et lærings- og mestringstilbud skal registreres med prosedyrekoder i pasientens journal. Det er ingen krav til antall timer. Dersom et tilbud har 5 kursdager, og pasienten har møtt alle 5 dagene, skal dette registreres som 5 kontakter. Antall kontakter registrert med disse kodene er således et mål på̊ antall oppmøtedager.

Merknad: Dersom pasienten er inneliggende/har døgnopphold samtidig med lærings- og mestringstilbudet, er det tilstrekkelig at de aktuelle prosedyrekoder registreres én gang i løpet av oppholdet.

Prosedyrekoder

WPCK00 Lærings- og mestringsaktivitet vedrørende aktuell tilstand
Strukturert studieopplegg for pasienten vedrørende aktuelle helseproblem. Inkluderer opplysning om kosthold, trening, trygderettigheter osv.

Aktuelle tilleggskoder:

ZWWA30 Prosedyre rettet mot en gruppe av pasienter

ZWWA40 Prosedyre rettet mot foreldre/pårørende

 

Deltakelsen på et gruppebasert tilbud skal registreres med prosedyrekoden for lærings- og mestringsaktivitet og tilleggskoden som betegner at det er en gruppe (WPCK00 & ZWWA30). To pasienter er nok for at det kan registreres som gruppe.

Dersom pårørende deltar, enten sammen med eller uten pasienten, registreres den aktuelle ZWWA koden i tillegg til de to andre kodene (WPCK00 & ZWWA30).

ZWWA-koder er tillegg til andre prosedyrekoder og gir indikasjon på om det foreligger spesielle omstendigheter. ZWWA-koden har ingen betydning hvis den står alene, og skal ikke benyttes som eneste prosedyrekoder ved en kontakt.

Utover registrering av prosedyrekoder skal det også registres dersom aktiviteten utløser en aktivitetsbasert bevilgning som beskrevet under.

Registrering med særkoden A0099, Innsatsstyrt finansiering

Finansiering av de regionale helseforetakene består i hovedsak av en basisbevilgning og en aktivitetsbasert bevilgning, innsatsstyrt finansiering (ISF). For at lærings- og mestringsaktivitet skal utløse aktivitetsbasert bevilgning, må visse kriterier være oppfylt. Dersom følgende kriterier er oppfylt, skal aktiviteten i tillegg kodes med særkode A0099.

Kriterier for innsatsstyrt finansiering

Pasientopplæringsprogrammer og andre tiltak i gruppe for pasienter og pårørende kan inngå i beregningsgrunnlaget for ISF dersom følgende krav er oppfylt:

  • Deltakerne til programmet skal være henvist fra lege. Henvisningen skal ligge i pasientens journal.
  • Programmet inneholder informasjon om sykdommen, behandlingsformer, egenbehandling og mestring, rettigheter og videre oppfølging.
  • Der det er relevant for behandlingen kan et opplæringsprogram også inneholde kostholdsveiledning, røykeavvenning og aktivitetstiltak. Et rent røykesluttkurs representerer imidlertid ikke et slikt program.
  • Programmet strekker seg over minimum fem undervisningstimer (5 x 45 minutter).
  • Deltakerne må delta på minimum 80 % av programmet.
  • Programmet er tverrfaglig, inkluderer brukerkompetanse og er i stor grad basert på gjennomføring i små grupper.
  • Det foreligger en konkret plan for hvordan primærhelsetjenesten/primærleger trekkes inn i gjennomføringen av programmene og den videre oppfølging av deltakerne.
  • Opplæringsprogrammet gjennomføres i regi av et HF og med en lege som er ansvarlig for medisinskfaglig innhold og opplegg for gjennomføring. Selve gjennomføringen av opplæringen kan utføres av annet kvalifisert helsepersonell i spesialisthelsetjenesten

 

Særkoden A0099 skal registreres én gang per program per pasient når ovennevnte krav er oppfylt. Dersom pårørende deltar uten pasient, skal særkoden registreres på den som er henvist.

Den enkelte pasient eller pårørendes deltakelse kan registreres på flere ulike lærings- og mestringsaktiviteter i løpet av et halvår.

All deltakelse i lærings- og mestringsaktivitet som registreres med A0099 skal også registreres i prosedyrekodene (WPCK00 + aktuell tilleggskode fra kategori ZWWA). Data knyttet til A0099 kan ikke brukes som erstatning for dokumentasjon av lærings- og mestringsaktivitet.

Kurs av kortere varighet enn det som innfrir krav til bruk av særkode A0099 skal uansett registreres i henhold til regelverk for prosedyrekoder.

ISF ordningen skal ikke være styrende for tilbudet.

Merknad: Særkoden A0099 kan ikke brukes dersom pasienten er inneliggende (på døgnopphold).

Videobaserte kurs

Særkoden A0099 kan også benyttes ved gjennomføring av gruppetilbud på video såfremt kriteriene for innsatsstyrt finansiering er oppfylt. Se rapporteringsreglene knyttet til videokonsultasjoner i kapittel 5.24 i ISF-regelverket.

Mer informasjon

Informasjon om hvordan prosedyrekodene skal brukes er gitt i kodeveilederen fra Direktoratet for e-helse.

Kriteriene for hva som skal være oppfylt for at midler via ISF-ordningen kan utbetales er beskrevet i Regelverk for innsatsstyrt finansiering  (Helsedirektoratet).

Finnkode.no er et elektronisk søkeverktøy for å finne riktig prosedyrekoder. De relevante kodene for lærings- og mestringsaktivitet ligger under fanen NCMP-NCSP-NCRP, i kapittel O, W og kapittel Z.

Forslag til endringer, melding om feil eller spørsmål knyttet til prosedyrekodeverkene kan rettes til kodehjelp@ehelse.no.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 18. september 2019.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.