Last ned eller bestill materiell

Last ned brosjyrene og heftene eller bruk bestillingsskjemaet nederst på siden. Dersom ikke annet er spesifisert, sender vi deg materiellet kostnadsfritt.

På materiell utarbeidet før 2014, brukes vårt gamle navn Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) med tilhørende logo.

Håndbok for Mestringstreff

Håndboka er en støtte til alle kommuner som ønsker å etablere lærings- og mestringstilbud. Her finner du veiledning og tips, praktiske verktøy og relevant teori. Du kan bestille og få tilsendt en trykket kopi for 200 kr. Bruk bestillingsskjemaet nederst på siden.

Forside folder Treff meg! og Helt sjef!Folder om Treff meg! og Helt sjef! – tilbud for fagpersoner, unge og foreldre

Kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner og lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, er utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) ved NK LMH. Denne folderen beskriver kort hva Treff meg! og Helt sjef! er.

SMIL – styrket mestring i livet

Læring og mestring for barn og unge som pårørende. Brosjyren retter seg først og fremst til fagpersoner og brukerrepresentanter i helse- og omsorgstjenesten og formidler viktigheten av at pårørende barn og unge får støtte til å håndtere hverdagen

Skriveblokker med profil for lærings- og mestringstjenestene

Skriveblokkene kan bestilles av dere som tar i bruk den grafiske profilen NK LMH har utarbeidet for lærings- og mestringstjenester. Vi ber om at leder for lærings- og mestringstjenesten bestiller denne, slik at vi vet med hvor mange blokker hver tjeneste har fått.

Forsiden av brosjyre fra desember 2016Brosjyre om lærings- og mestringstilbud

Vi har laget en brosjyre som også dere som jobber med lærings- og mestringstjenester, kan bruke når dere skal ut og formidle hva lærings- og mestringstilbud er og hvordan dere jobber.

Forside håndbok i lærings- og mestringsarbeidHåndbok i lærings- og mestringsarbeid

Håndboka et verktøy for fagpersoner og brukerrepresentanter som bidrar inn i lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende.

 

Forsiden av heftet Smakebiter på samhandingSmakebiter på samhandling – hefte med praksiseksempler fra lærings- og mestringsfeltet

Vi laget dette heftet med praksiseksempler til nettverkssamlingen om kommunale lærings- og mestringstjenester 5. september 2014.

Forside samspillhefteI fremtiden skal helsenorge spille samstemt

Våren 2012 utarbeidet vi et hefte som inneholder ulike stemmer som gir et innblikk i hva lærings- og mestringsvirksomheten handler om. Vi håper innholdet vil engasjere og inspirere til videre utvikling av lærings- og mestringsaktivitet.

ungdom_i_fokus_100Ungdom i fokus

Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer. Ungdom i fokus handler om ungdom og unge voksne som har kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne, og hvordan de opplever møter med helsepersonell og sykehus. Heftet er først og fremst skrevet for fagfolk, men kan like fullt leses av ungdom, unge voksne og folk nær dem.Tekstene i heftet gir glimt av ungdom og unge voksnes erfaringer og tanker om egen helse, og deres behov for støtte og oppfølging fra fagfolk i overgangen fra ungdom til voksen. Du får også et blikk inn i foreldres tanker og fagfolks refleksjoner over deres møter med ungdom.

sosken_i_fokus_100Søsken i fokus

«Søsken i fokus» handler om det å være bror eller søster til barn eller ungdom som har synsnedsettelse. Innholdet bygger på forståelsen av at søsken vet best hvordan de selv har det. Både søsken og familier er forskjellige og velger ulike måter å leve livet på. Brødre og søstre, foreldre og fagpersoner har vært med i prosjektet «Søsken i fokus» i regi av Assistanse – interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming, sammen med Huseby kompetansesenter og Familieprosjektet ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

individuell_plan_100Prosjekt ‘Individuell plan = Brukers plan’

På grunnlag av brukeres egne erfaringer (fokusmøter og intervjuer) har vi utarbeidet et hefte med følgende formål:

1. Å styrke brukers rolle i forhold til utarbeidelsen av Individuell plan

2. Å få til et godt samarbeid mellom bruker og ulike tjenestegrupper ved at fagpersonell med hjelp av brukererfaringer lærer å forstå at det vesentlige med Individuell plan ikke er hvordan dokumentet skrives, men å få fram brukers ønsker og behov og benytte et språk som brukerne forstår.

minoritetsbakgrunn_100Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

I 2007 bestod innvandrerbefolkningen i Norge av 415 000 personer. Dette utgjør 8,9 prosent av befolkningen. Om lag 54 000 personer kom fra andre nordiske land, 51 000 fra resten av Vest‐Europa og Nord‐Amerika, 80 000 fra Øst‐Europa og 230 000 fra Tyrkia og land i Asia, Afrika og Sør‐Amerika. Denne økningen av minoritetsspråklige innbyggere i Norge gir nye utfordringer. Prinsipielt er det liten forskjell på nordmenn og innvandrere, knyttet til mestring av sykdom. Det som hjelper den ene hjelper gjerne også den andre. Men av og til har man ulike måter å forstå sykdom på, og det kan være visse utfordringer som er større for noen grupper enn for andre. Les mer i vårt hefte.

Bøker

  • Helsepedagogikk – samhandling om læring og mestring, av Egon H. Vifladt og Liv Hopen (kr. 200,-)

Fyll ut skjemaet med hvor mange eksemplarer du vil ha av hver brosjyre, hefte eller bok.

Bestill publikasjoner

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.