Publisert

Fagrapport om sentrale begreper og teorier publisert

Forskere, fagpersoner og brukerrepresentanter har i lengre tid etterspurt en tydeligere teoretisk forankring av lærings- og mestringsvirksomheten. Nå har NK LMH utarbeidet og publisert en fagrapport som sammenstiller et teori- og begrepsgrunnlag for feltet.

André Vågan - portrett
Seniorforsker André Vågan er prosjektansvarlig og førsteforfatter av rapporten.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og ulike fag- og kompetansemiljøer på feltet har i forskjellige sammenhenger løftet frem relevant teori for vårt fagområde, men hittil er det ikke gitt en bredere sammenstilling av sentrale begreper og teorier. Rapporten som nå foreligger gir en utdypende beskrivelse av sentrale begreper og relevante teorier og setter dette i sammenheng med praksis. Hensikten er å bidra til en tydeliggjøring av teori- og begrepsgrunnlaget for virksomheten.

– Vi tror rapporten kan være til nytte for alle som er involvert i lærings- og mestringsvirksomhet, både i sykehus og kommune, sier prosjektleder ved NK LMH, André Vågan. Det kan være fagpersoner og brukerrepresentanter, ledere i helse- og omsorgstjenesten, forskere, undervisningspersonell eller studenter som er interessert i fagområdet læring og mestring.

På denne siden finner du rapporten i sin helhet.

Sentrale begreper

Rapporten tar for seg noen av de mest sentrale begrepene innen fagområdet som kronisk sykdom og langvarige helseutfordringer, læring, brukermedvirkning, empowerment og mestring. Begrepene utdypes gjennom å vise til teorier som bruker disse på ulike måter. Beskrivelsene har relevans for et vidt spekter av lærings- og mestringstilbud, som for eksempel individuell veiledning, støtte til læring i sammenheng med rehabilitering, frisklivstilbud, gruppetilbud, likepersonarbeid eller andre typer kurs med mestring av livssituasjonen som mål.

– Lærings- og mestringsvirksomheten baserer seg på noen sentrale begreper og teorier. Det er viktig at virksomheten har støtte i teori og forskning, slik at man er bevisst på de forutsetningene som ligger til grunn for arbeidet, sier Vågan.

I rapporten vises det også til forskning som kan være interessant og ha relevans for fagpersoner, brukerrepresentanter, ledere, forskere og studenter. I tillegg refereres det til litteratur som tar opp den praktiske anvendelsen av teorier og begreper i lærings- og mestringsvirksomhet.

– For de som ønsker å gå dypere inn i noen av begrepene eller teoriene, vil man finne gode lesetips underveis i rapporten. For oss har det vært viktig å gi leseren en oversikt og samtidig en mulighet for ytterligere fordypning i enkelte temaer, sier Vågan.

Videre arbeid

Rapporten er et sentralt bidrag i NK LMHs pågående arbeid med å beskrive fagområdets kunnskapsgrunnlag. I forlengelsen av dette arbeidet vil det bli produsert diverse materiell som kan bidra til å tydeliggjøre hvordan innholdet i rapporten kan omsettes i praksis.

Samarbeid

I arbeidet med rapporten ble det etablert en prosjektgruppe bestående av forskere med omfattende kompetanse på feltet. Prosjektgruppen har bestått av Cathrine Arntzen, UiT Norges arktiske universitet, Jan Grue, Universitet i Oslo, Trude Haugland, VID Diakonova, Eva Langeland, Høgskolen på Vestlandet og Marit By Rise ved NTNU.

– Prosjektgruppen, med representanter fra alle regionene, har gitt viktige innspill og kommentarer i alle faser av arbeidet, sier Vågan. Vi vil gjerne benytte anledningen til å rette en stor takk til alle sammen!

Her er en samlet oversikt over rapporter og notater utgitt av NK LMH.

Tekst: André Vågan og Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 6. juni 2018.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.