Hva er læring og mestring

Om du har eller står i fare for å utvikle helseutfordringer, kan konsekvensene ha stor betydning for livet generelt. Slik er det også for de som er nærstående. Mye dreier seg om utredning, diagnose og behandling. For de fleste handler det også i stor grad om hvordan helseutfordringen griper inn i hverdagen. Lærings- og mestringsvirksomheten er etablert for å være til støtte i slike situasjoner.

De fleste av oss skal leve hele eller store deler av livet med en diagnose eller skade. Derfor må vi bort fra forestillingen om at fravær av sykdom og helseutfordringer er det normale. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, sykehustalen, januar 2016

Lege i samtale med pasient på sengepostLæring og mestring favner bredt og er aktuelt i alle deler av helsetjenesten; fra forebygging til rehabilitering. Virksomheten omfatter alt fra individuell pasient- og pårørendelæring til likepersonarbeid og ulike typer gruppetilbud, og den henvender seg til personer i ulike livsfaser og med ulike helseutfordringer (Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, 2015, kap. 6).

Lovforanking

Både sykehus og kommuner skal ivareta oppgaver inne læring og mestring (spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven).

Her finner du en oversikt over relevante lovverk og andre sentrale dokumenter for lærings- og mestringsvirksomheten.

Støtte til læring og mestring

En gruppesamtaleInnhold og form på lærings- og mestringstilbud varierer. Felles for tilbudene, både individuelt og i gruppe, er målet om å styrke egenmestring og bedre livskvalitet hos deltakerne. Dette gjøres gjennom å bidra til at deltakerne i større grad blir bevisste egne holdninger og ressurser og tilegner seg relevant kunnskap og ferdigheter. I gruppebaserte tilbud er det også et mål å legge til rette for at deltakerne kan reflektere og utveksle erfaringer med andre i liknende situasjon. En sentral forutsetning for lærings- og mestringsvirksomheten er derfor kompetanse innen helsepedagogikk.

God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen og kjenne tilhørighet i fellesskap også når helseutfordringer oppstår. Tilbud med med mål om læring og mestring har vist seg å ha positiv betydning for helse og livskvalitet. Forskning viser at slike tilbud bidrar til gjensidig læring, støtte og håp, samt gir økt mestring og empowerment.

Les mer om forskningsaktivteten ved NK LMH her.

NK LMH jobber for at all lærings- og mestringsvirksomhet skal være basert på best tilgjengelig kunnskap. Les mer om kunnskapsbasert praksis her.

  • Publisert: 25. juli 2018.
  • Sist oppdatert: 6. desember 2018.