Hva er læring og mestring

God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen også når helseutfordringer oppstår.

Om du har eller står i fare for å utvikle helseutfordringer, kan konsekvensene ha stor betydning for livet generelt. Slik er det også for de som er nærstående. Mye dreier seg om utredning, diagnose og behandling. For de fleste handler det også i stor grad om hvordan helseutfordringer griper inn i hverdagen. Lærings- og mestringsvirksomheten er etablert for å være til støtte i slike situasjoner. Informasjon, undervisning, veiledning, erfaringsutveksling og medvirkning utgjør sentrale deler av virksomheten.

De fleste av oss skal leve hele eller store deler av livet med en diagnose eller skade. Derfor må vi bort fra forestillingen om at fravær av sykdom og helseutfordringer er det normale. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, sykehustalen, januar 2016

Lærings- og mestringstilbud er målrettede og strukturerte pedagogiske tilbud for pasienter, brukere og pårørende. Tilbudene favner bredt og er aktuelle i alle deler av helsetjenesten; fra forebygging til rehabilitering. Tilbudene omfatter alt fra individuell pasient- og pårørendelæring til likepersonarbeid og ulike typer gruppetilbud og er rettet mot personer i ulike livsfaser og med ulike helseutfordringer (Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, 2015, kap. 6). Lærings- og mestringstilbud er viktig for å styrke helsekompetanse (Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, 2019–2023).

En modell som viser at lærings- og mestringsvirksomhet er aktuelt i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, fra helsefremming og forebygging til rehabilitering, pleie og omsorg, og at virksomheten kan foregå på ulike arenaer i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og frivilligheten.

 

Definisjoner:

Læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten er pedagogisk virksomhet med mål om styrket helsekompetanse, mestring og økt livskvalitet. Virksomheten innebærer aktivitet som informasjonsformidling, undervisning, veiledning, rådgivning og erfaringsutveksling (individuelt og i grupper). Aktiviteten skal være en integrert del av alle helse- og omsorgstjenester, fra helsefremmende og forebyggende tilbud til rehabilitering og palliativ omsorg. Virksomheten foregår på ulike arenaer i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og omsorgstjenesten og frivilligheten.

Synonymer som benyttes: pasient- og pårørendeopplæring, lærings- og mestringsvirksomhet, lærings- og mestringsaktivitet, læring og mestring innen helse, helsepedagogisk virksomhet og pedagogisk virksomhet i helse- og omsorgstjenesten.

Lærings- og mestringstilbud er en konkret og avgrenset læringsaktivitet som varierer med hensyn til målgruppe, rammer, mål, innhold og arbeidsmetoder.

Synonymer som benyttes: læringstilbud, mestringstilbud, mestringskurs, lærings- og mestringstiltak, opplæringstilbud, pasient- og pårørendeopplæring.

Gruppetilbud er læringsaktivitet med to eller flere deltakere. Synonymer som benyttes: mestringsgrupper, mestringskurs, pasientkurs, gruppeopplæring, pasient- og pårørendeskoler, støttegruppe. Eksempler: Mestringstreff, Starthjelp, Helt Sjef!, SMIL (Styrket Mestring i Livet), frisklivskurs, ryggskole, demensskole, recovery-skole, selvhjelpsgruppe, stressmestringsgruppe, KiD (Kurs i Depresjonsmestring), Livsstyrketrening, KiB (Kurs i Belastningsmestring).

Individuelle tilbud er læringsaktivitet i én-til-én-møter. Synonymer som benyttes: pasientundervisning, pasientveiledning, pasientopplæring. Eksempler: undervisning hos fastlegen knyttet til egenbehandlingsplan for kols, målrettede samtaler ved Frisklivssentralen (helsesamtaler mm.), røykesluttkurs og poliklinisk veiledning ifm. nyoppdaget diabetes.

Merknad:

  • Målgrupper for tilbudene er personer (brukere, pasienter og/eller pårørende) med ulik helsekompetanse i alle aldre som har eller skal forebygge helseutfordringer.
  • Rammer for tilbudene gis av sykehus, kommuner, private aktører og frivillige organisasjoner, og de varierer med hensyn til omfang (tid), kompetanse og økonomiske ressurser.
  • Mål med tilbudene avhenger av rammer og målgruppe. Det varierer fra å ha tilstrekkelig informasjon om et anliggende til å kunne håndtere/mestre komplekse helseutfordringer i en hjemmesituasjon. Målene kan knyttes til gjennomføring av livsstilsendringer, mestring av et behandlingsopplegg med mer.
  • Innhold i tilbudene er avhengig av målgruppen og målet med tilbudet. Det er sentralt at målgruppen gir innspill til innholdet.
  • Arbeidsform og metode avhenger av målgruppe, mål og innhold og om tilbudet er individuelt eller i gruppe, digitalt eller fysisk. Arbeidsform og metode kan for eksempel være veiledning, undervisning eller erfaringsutveksling – eller en kombinasjon. Det må vurderes hvilke pedagogiske verktøy som er hensiktsmessige for å oppnå målsettingen med tilbudet.

Lovforanking

Både sykehus og kommuner skal ivareta oppgaver innen læring og mestring (spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven).

Her finner du en oversikt over relevante lovverk og andre sentrale dokumenter for lærings- og mestringsvirksomheten.

Støtte til læring og mestring

Innhold og form på lærings- og mestringstilbud varierer. Felles for tilbudene, både individuelt og i gruppe, er målet om å styrke egenmestring og bedre livskvalitet hos deltakerne. Dette gjøres gjennom å bidra til at deltakerne i større grad blir bevisste egne holdninger og ressurser og tilegner seg relevant kunnskap og ferdigheter. I gruppebaserte tilbud er det også et mål å legge til rette for at deltakerne kan reflektere og utveksle erfaringer med andre i liknende situasjon. En sentral forutsetning for lærings- og mestringsvirksomheten er derfor kompetanse innen helsepedagogikk.

God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen og kjenne tilhørighet i fellesskap også når helseutfordringer oppstår. Tilbud med mål om læring, mestring og økt helsekompetanse har vist seg å ha positiv betydning for helse og livskvalitet. Forskning viser at slike tilbud bidrar til gjensidig læring, støtte og håp, samt gir økt mestring og empowerment.

Les mer om forskningsaktivteten ved NK LMH her.

NK LMH jobber for at all lærings- og mestringsvirksomhet skal være basert på best tilgjengelig kunnskap. Les mer om kunnskapsbasert praksis her.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 25. juli 2018.
  • Sist oppdatert: 31. januar 2023.