Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler først og fremst om hvordan legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos brukere, pasienter og pårørende. I tillegg handler det om hvordan legge til rette for at fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten lærer å bli gode helsepedagoger. Helsepedagogikk som begrep kan i enkelte sammenhenger også vise til selve fagutøvelsen i praksis.

Brukere, pasienter og pårørende kan ha behov for å lære for å håndtere helseutfordringer og ha god livskvalitet. Fagpersoner kan ha behov for helsepedagogisk kunnskap for å legge til rette for læring som bidrar til å fremme helse og mestring hos personer med helseutfordringer. Å informere, veilede, undervise og gi råd er eksempler på ulike pedagogiske tilnærminger som brukes for å bidra til bedre helse og styrket mestringskompetanse.

Vår forståelse av helsepedagogikk er basert på et bredt og positivt helsebegrep. Helse ses som en ressurs og en evne til å mestre hverdagens krav, og ikke utelukkende som gode levevaner og fravær av sykdom. Vi forstår helsepedagogikk som formidling, undervisning og veiledning som skaper interesse og motivasjon og som legger til rette for læring og videreutvikling av mestringskompetanse. Erfaringsutveksling og aktiv deltakelse er en viktig del av den helsepedagogiske praksisen.

Les mer om begrepet helsepedagogikk.

Se animasjonsfilm: Hva er helsepedagogikk og hvorfor er det viktig?

Fagpersoners pedagogiske funksjon

Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, noe som har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med personer i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer; med ulike helseutfordringer, variasjon i alder og med individuelle forutsetninger for læring. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten.

En viktig del av fagpersoners pedagogiske funksjon er å vurdere forutsetninger for å hente inn og forstå helseinformasjon som gis og kunnskap som formidles (health literacy/helseinformasjonsforståelse). Mange hevder at informasjon ikke kan anses som gitt før det er klart om mottakeren har forstått. Er det sannsynlig at pasienten forstår innholdet i den brosjyren som deles ut for at han skal lære å håndtere sin sykdom? Er undervisningen som holdes på avdelingen tilpasset deltakerne, språklig og innholdsmessig? Helsepersonell har plikt til å legge til rette for læring ut fra den enkeltes behov og evne til å forstå.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Hva er en god helsepedagog?

Margrét Svavarsdóttir har spurt både pasienter og helsepersonell hvilke kunnskaper og ferdigheter helsepersonell trenger for å planlegge og gjennomføre individuelle læringstilbud til pasienter med hjerte- og karsykdom. Pasientene svarte at de ønsket seg opplæring av spesialisert helsepersonell som har oppdatert teoretisk kunnskap, et helhetlig syn på pasientenes situasjon, sensitivitet for pasientens interesser og læringsbehov, samt evne til å skreddersy pasientopplæringen i tråd med den enkeltes situasjon. I kurs i helsepedagogikk for helsepersonell ble motivasjon, støttende læringsmiljø, tverrfaglig samarbeid og veiledning av fagpersoner med god erfaring i pasientopplæring sett på som viktige elementer for læring. Les mer her.

Forskere ved NK LMH gjorde i 2017 en systematisk litteraturoppsummering om kompetanse i helsepedagogikk knyttet til læring i grupper. I oppsummeringen av studiene ble det fremhevet at det er avgjørende med kompetanse i helsepedagogikk for at pasienter og brukere skal få utbytte av lærings- og mestringstilbud. Samlet sett pekte studiene på seks kompetanseområder som er viktige for å få et godt utbytte av lærings- og mestringstilbud. Disse kompetanseområdene inkluderer kunnskaper og ferdigheter knyttet til gruppeledelse, sykdom og diagnose, kommunikasjon, mestring og mestringsstrategier og pedagogikk. Personlige egenskaper og holdninger ble i tillegg fremhevet som svært viktig.

Se animasjonsfilm: Hva slags kompetanse trenger en helsepedagog?

Forankring i lovverk og sentrale dokumenter

De pedagogiske oppgavene som fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten har, er forankret i juridiske føringer, stortingsmeldinger, veiledere, strategier og handlingsplaner. Kommunehelseloven angir at kommunen skal sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt legge til rette for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne (§1-1). Spesialisthelsetjenesteloven beskriver at en av sykehusenes fire hovedoppgaver er å drive pasient- og pårørendeopplæring (§3-8).

Oversikt over sentrale dokumenter som inneholder føringer for lærings- og mestringsvirksomheten finner du her.

 

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 3. juli 2023.