Kursevaluering (kvalitetsutvikling)

Fordi lærings- og mestringskurs varierer med hensyn til mål, rammer, innhold og arbeidsmetoder, kan det være behov for å benytte ulike former for kursevaluering. Man kan kombinere skriftlig og muntlig kursevaluering, eventuelt velge en av formene.

Ved valg av evalueringsform er det viktig å vurdere hva man vil ha svar på, hvordan dataene skal brukes og tiden man har til rådighet for å bearbeide data.

Skriftlig kursevaluering med spørreskjema

Ved skriftlig evaluering er det viktig at alle spørsmål formuleres så tydelig som mulig, slik at man vet hva man får svar på. Kursdeltakerne kan for eksempel vurdere relevans og tilfredshet knyttet til innhold og form på en karakterskala fra 0 til 10, eller gjennom kategorier som varierer fra «lite relevant» til «svært relevant». På denne måten kan man se hvordan enkelte elementer blir vurdert. Det vil imidlertid ikke gi en forklaring på hvorfor høy eller lav skår. Det er derfor hensiktsmessig å benytte en del åpne spørsmål som tillater fritekst. Åpne spørsmål starter med spørreord som hva, hvorfor og hvordan og gir svar som er mer beskrivende. Svar på åpne spørsmål er mer krevende å bearbeide, men gir mer informasjon enn opptellinger i seg selv.

Muntlig evaluering

Muntlig evaluering er en uformell metode som med fordel kan benyttes systematisk på slutten av hver kursdag for å få bekreftelse på at man er på rett spor, eventuelt om det er behov for å gjøre justeringer. En av fordelene ved å la deltakerne gi tilbakemeldinger etter hver kursdag, er at de har ferskt i minne hva som faktisk har hendt. Det kan gjøres mer eller mindre strukturert, enten ved å la kursdeltakerne uttale seg om dagen generelt eller be dem forholde seg til de enkelte elementene. En må være oppmerksom på mulighetene for motstridende innspill på bakgrunn av deltakernes ulike personlige preferanser. Mange av de åpne spørsmålene i spørsmålsbanken kan benyttes ved muntlig evaluering. Ønsker man å få innblikk i deltakernes utbytte, kan man ta en runde der alle deltakere blir bedt om å fortelle hva som var mest nyttig ved kursdagen eller hele kurset. Muntlig evaluering underveis og etter endt kurs er lite tidkrevende i forhold til bearbeiding av data, men kan ta verdifull tid fra selve kurset. En ulempe ved metoden er at ikke alle er komfortable med å komme med innspill. Det kan kompenseres for ved å gjøre innspill frivillig og kombinere det med skriftlig evaluering.

Spørsmålsbank

Det er utarbeidet en spørsmålsbank som inneholder en rekke spørsmål å velge mellom når dere setter sammen egne evalueringsskjemaer. Les mer her.

Hva er viktig å vurdere når du skal evaluere et lærings- og mestringskurs?

 • Hva er hensikten med kurset? Hvilke målsettinger har dere? Det er svært viktig at evalueringen knyttes direkte til hensikten og målene for kurset. Etterspør kun informasjon som det er mulig eller ønskelig å gjøre noe med, og som dere selv ikke kan innhente på annet vis.
 • Er det hensiktsmessig å innhente tilbakemeldinger knyttet til innhold, arbeidsform og/eller praktisk gjennomføring? Deltakernes egenrapporterte utbytte? Dette vil kanskje variere avhengig av om kurset er nyetablert eller «rutine».
 • Hvilken form for evaluering er mest hensiktsmessig; bruk av spørreskjema, muntlig evaluering eller en kombinasjon av de to?
 • Personvern og anonymitet må vurderes i all form for evaluering. Vurder om det kan være hensiktsmessig å innhente samtykke fra deltakerne om at opplysningene de kommer med i skriftlige evalueringer kan brukes til kvalitetsutvikling og eventuelt i årsrapporter og presentasjoner. Alle opplysninger som benyttes slik må være avidentifisert. Gode rutiner for oppbevaring av data er påkrevet. Det er viktig å spørre seg om det er «nødvendig» å spørre om bakgrunnsopplysninger som kan identifisere personer.
 • Hvor ofte skal dere evaluere? Etter hver gang (dag) eller kun på slutten av et tilbud? Begge deler praktiseres, men hva er mest hensiktsmessig?
 • Når evaluere? På slutten av kurset eller i etterkant? Hvis det gjøres på slutten av kurset så må det settes av tid, enten det handler om muntlig eller skriftlig evaluering. Spørreskjemaer kan sendes i etterkant av kurs.
 • Vurder om det er hensiktsmessig at alle får de samme spørsmålene, eller om dere ønsker å åpne opp for at deltakerne selv skal kunne formulere noen spørsmål knyttet til hva som er viktig for dem å endre i sine liv. Eventuelt kan slike spørsmål være del av en muntlig evaluering.
 • Ved valg av skala, kategorier eller fritekst, velg det som er mest hensiktsmessig ut fra hvordan du har tenkt å bruke svarene. Hvis du ønsker tilbakemelding om grad av tilfredshet, benytt gjerne skala. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon, bruk gjerne fritekst. Vær oppmerksom på at store mengder tekst tar mer tid å bearbeide.
 • Benytter dere elektronisk evaluering? Elektronisk evaluering gjør det enklere å bearbeide opplysninger, men det må sikres at alle har anledning til å svare elektronisk (mobil eller pc). Ved elektronisk evaluering er det også viktig å være oppmerksom på personvern og anonymitet.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 13. mai 2020.
 • Sist oppdatert: 6. juli 2023.