Spørsmålsbank – for kursevaluering

I samarbeid med en rekke fagpersoner og brukerrepresentanter har vi utarbeidet en spørsmålsbank med relevante spørsmål for kursevaluering som du finner på denne siden.

Eksempler

Begge spørreskjemaene kan benyttes til kvalitetssikring og videreutvikling av korte og mer omfattende lærings- og mestringskurs. De er laget slik at de kan benyttes både elektronisk og som papirutgave.

Spørsmålsbanken inneholder en rekke spørsmål å velge mellom når dere setter sammen egne evalueringsskjemaer. Det er ikke meningen at alle spørsmålene skal benyttes i ett og samme skjema. Dere kan også velge å ta utgangspunkt i noen eksempler på spørreskjemaer som vi har satt sammen (se tekstboks). Spørsmålene og eksemplene på skjemaer er først og fremst beregnet på voksne som deltar i gruppetilbud.

Spørsmålene er sortert i følgende kategorier:

Bakgrunnsopplysninger

Ved bruk av spørsmål knyttet til deltakernes bakgrunn er det spesielt viktig å sørge for å ivareta anonymitet og personvern. Ved evaluering av enkeltkurs er spørsmål 3, 4 og 5 lite aktuelle, men kan benyttes der man ønsker å sammenlikne ulike kurs.

 1. Kjønn: Mann/Kvinne
  Her kan dere vurdere om det er aktuelt å bruke «hen» eller «annet».
 2. Status/rolle: Pasient/Pårørende
  Her kan dere vurdere om det er hensiktsmessig med ytterligere kategorisering, for eksempel knyttet til diagnose, eller ulike roller som pårørende.
 3. Høyeste fullførte utdanning: Grunnskole (7-10 år); Videregående skole; Universitet/høgskole.
 4. Hvilken aldersgruppe tilhører du? Under 15 år; 15-19; 20-39; 40-50; 51-60; 61-70; over 70 år
 5. Hva er din arbeidsstatus for tiden? Heltidsarbeid; Deltidsarbeid; Sykemeldt; Uføretrygdet; Alderspensjonist; Arbeidsledig; Frivillig arbeid; Hvis annet, spesifiser:
 6. Hvordan fikk du vite om kurset? Fritekst
 7. Hvilke forventninger hadde du til kurset? Fritekst

Helhetsvurdering etter deltakelse i kurs

Spørsmålsbanken inneholder spørsmålsformuleringer som overlapper hverandre, men likevel er noe ulike. Velg de som er aktuelle for det kurset du skal evaluere.

 1. Sett under ett, hvor tilfreds er du med kurset?
  Vurder her om det er mest aktuelt med skala, kategorier eller fritekst.
 2. Hva er det viktigste du sitter igjen med etter kurset? Fritekst
 3. Jeg har fått svar på spørsmålene jeg hadde før kurset. Skala eller kategorier
 4. Er det noe ved kurset som har vært spesielt nyttig eller viktig for deg? Fritekst
 5. Hvordan kan vi gjøre kurstilbudet bedre? Fritekst
 6. Alt i alt, hvor tilfreds er du i forhold til dine forventninger til kurset? Skala, kategorier eller fritekst
 7. Hvis noen du kjenner trenger liknende hjelp, vil du anbefale kurset til han/henne? Ja/Nei
 8. I hvilken grad har kurset hjulpet deg i å sette noen gjennomførbare mål? Skala eller kategorier
 9. Har din arbeidsstatus endret seg etter/i løpet av kurset? Ja/Nei Hvis ja, kan du si noe om hvordan? Fritekst
 10. Hvordan kom dette kurset tidsmessig i forhold til ditt sykdomsforløp? For sent; i rett tid; for tidlig; usikker

Om temaer og arbeidsmåter

Her er det viktig å vurdere hvor detaljerte spørsmål det er hensiktsmessig å benytte.

 1. Hvor fornøyd var du med temaene i kurset?
  Vurder her om det er mest aktuelt med skala, kategorier eller fritekst.
 2. Har du forslag til temaer som manglet? Fritekst
 3. I hvilken grad ble temaene formidlet slik at du fikk utbytte av det? Skala eller kategorier.
 4. Hva synes du om mengden fagstoff som ble formidlet i løpet av kurset? Hva kunne du eventuelt ønsket mer eller mindre av? Fritekst
 5. Ble det brukt ord og begreper som du ikke forsto? Skala, kategorier eller fritekst.
 6. Erfaringsutveksling var en viktig del av kurset. Hvordan opplevde du denne arbeidsformen? Skala, kategorier eller fritekst.
 7. Hvordan synes du fordelingen mellom undervisning og erfaringsutveksling var? Skala, kategorier eller fritekst.
 8. Hvordan opplevde du det å dele kunnskap og erfaringer med de andre i gruppa? Skala, kategorier eller fritekst.
 9. Hvordan opplevde du å lytte til de andres fortellinger og erfaringer i gruppa?  Skala, kategorier eller fritekst.
 10. Hvordan opplevde du det å jobbe med hjemmeoppgaver/-øvelser? Skala, kategorier eller fritekst.
 11. Hvor fornøyd var du med ledelsen av kurset? Skala, kategorier eller fritekst.
 12. Hadde du ønsket deg mer skriftlig materiell å ta med hjem? Ja/Nei. Hvis ja, hvilke tema?

Praktiske rammer og organisering

Når deltakerne inviteres til å evaluere praktiske rammer og organisering, er det viktig at dette er noe man har muligheter for å påvirke.

 1. Har du noen kommentarer til de praktiske rammene rundt kurset; sted, lokaler, tilgjengelighet; servering etc. Fritekst
 2. Fikk du tilstrekkelig informasjon før, under og etter kurset? Ja; Nei. Hvis nei, hvilken informasjon savnet du? Fritekst
 3. Hva synes du om varigheten av pausene? Fritekst
 4. Hva synes du om antall kursdager? Fritekst
 5. Hva synes du om å delta i en gruppe? Fritekst
 6. Hva synes du om antall deltakere? Fritekst
 7. Hva synes du om sammensetningen av personer i gruppa? Fritekst

Behov framover

Når deltakerne inviteres til å si noe om sine behov framover, er det viktig at dette er noe som det er realistisk å imøtekomme.   

 1. Har du behov for informasjon om/delta på flere lærings- og mestringskurs? Fritekst
 2. Hva tenker du selv om videre oppfølging framover? Fritekst
 3. Hva skal til for at du skal klare å følge opp det du har lært i kurset framover? Fritekst
 4. Ønsker du å delta i selvhjelpsgruppe i i etterkant av kurset? Ja/Nei
 5. Andre kommentarer? Fritekst

Om eget lærings- og mestringsutbytte

Dette er spørsmål som kan stilles før og etter kurs for å se etter eventuelle endringer. De kan også benyttes kun i etterkant av kurs (uten å se på endring) for å skape refleksjon omkring hvilket utbytte de har hatt av å delta på kurs. Spørsmålene er ikke testet ut med hensyn til validitet og reliabilitet. Les mer om standardiserte spørreskjemaer her.

Vurder om dere skal bruke skala eller kategorier. I tekstboksen lenger opp på siden finner du  noen eksempler på bruk av skala og typer kategorier.

 1. Jeg opplever å ha god helse (sett en ring ved det tallet som viser i hvor stor grad du er enig i utsagnet).
  Her kan man for eksempel legge inn en skala som går fra 0–10, der 0=liten grad og 10=stor grad. Se eksempel i tekstboks lenger opp på siden.
 2. Jeg opplever å ha god helserelatert livskvalitet (sett et kryss over det som passer).
  Her kan man for eksempel benytte en visuell skala med smilefjes som går fra Helt uenig til Helt enig i den andre enden. Se eksempel i tekstboks lenger opp på siden.
 3. Jeg håndterer daglige gjøremål (sett et kryss over det som passer).
  Her er det lagt opp til at man bruker en skala (fra Hele tiden i den ene enden til Aldri og Vet ikke i den andre) der det er mulig å hake av på det som passer best. Se eksempel i tekstboks lenger opp på siden.
 4. Jeg håndterer symptomene/helseutfordringene/sykdommen i hverdagen (velg det alternativet som passer best).
 5. Jeg har tro på egen mestring.
 6. Jeg har tro på at jeg kan gjennomføre endringer som fremmer egen helse.
 7. Jeg har tilstrekkelig kunnskap om hvordan jeg kan forebygge forverrelse av symptomer.
 8. Jeg har kunnskap om tiltak som fremmer egen helse.
 9. Jeg er bevisst mine egne ressurser og styrker.
 10. Jeg kjenner til og kan bruke ulike mestringsstrategier.
 11. Jeg er regelmessig fysisk aktiv.
  Her bør det vurderes kategorier som sier noe om hvor ofte man er fysisk aktiv
 12. Jeg trener regelmessig (styrke, kondisjon).
  Her bør det vurderes kategorier som sier noe om hvor ofte man trener.
 13. Jeg benytter avspenning regelmessig.
  Her bør det vurderes kategorier som sier noe om hvor ofte man benytter avspenning.
 14. Jeg opplever trygghet i kommunikasjonen med helsepersonell.
 15. Jeg opplever trygghet i kommunikasjonen med mine pårørende.
 16. Jeg har kunnskap om hva aktuelle brukerorganisasjoner kan tilby meg.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 20. mai 2020.
 • Sist oppdatert: 9. juni 2020.