Publisert

Håndbok i helsepedagogikk klar til bruk

Det er med glede vi deler at første utgave av Håndbok i helsepedagogikk nå er klar til bruk. Her gis kunnskapsbaserte anbefalinger for utvikling av kurs i helsepedagogikk.

Håndboken er først og fremst en støtte til de som skal utvikle kurs i helsepedagogikk for fagpersoner og brukerrepresentanter. Hovedhensikten er å bidra til god kvalitet på disse kursene. Store deler av håndboken er imidlertid aktuell for alle som driver lærings- og mestringsvirksomhet i helse- og omsorgstjenesten.

– God kvalitet på kompetansehevende kurs i helsepedagogikk og styrket kompetanse hos fagpersoner og brukerrepresentanter kan bidra til bedre tilbud for brukere, pasienter og pårørende. Vi håper håndboken vil komme til nytte i praksisfeltet, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Best tilgjengelig kunnskap

Håndboken beskriver kunnskapsbaserte anbefalinger ved utvikling av kurs i helsepedagogikk med utgangspunkt i teori, forskning og erfaringskunnskap. Det teoretiske fundamentet i håndboken er i hovedsak forankret i fagrapporten Sentrale begreper og teorier for fagområdet læring og mestring innen helse. Den forskningsbaserte kunnskapen bygger dels på litteratursøk og dels på lærebøker. Erfaringskunnskap er hentet fra praksisfeltet gjennom kartlegginger og fokusgruppeintervjuer.

Lokale tilpasninger

Det er alltid nødvendig å vurdere lokal kontekst når det skal etableres kurs i helsepedagogikk. Håndboken kan benyttes som utgangspunkt for disse vurderingene. Den inneholder også en beskrivelse av et fem dagers kurs som bygger på kunnskapsgrunnlaget i håndboken, og hvis kontekst og rammer passer, kan dette kurset benyttes mer oppskriftsmessig.

I kombinasjon med håndboken har vi utviklet brosjyren Kort og godt.. om å utvikle kurs i helsepedagogikk. Denne anbefales lest før håndboken.

Del av større satsing

Arbeidet med å skrive håndboken har vært en del av NK LMHs satsing på helsepedagogikk. Den er utviklet i samarbeid med praksisfeltet. En arbeidsgruppe har deltatt i diskusjoner om innholdet og formen på de faglige anbefalingene og har bidratt med verdifull erfaringskunnskap. Vi benytter anledningen til å takke for nyttige innspill.

Planen framover er å teste ut håndboken høsten 2019. Den vil deretter være gjenstand for videre utforming og revidering før endelig ferdigstilling.

Tekst: Kari Hvinden

  • Publisert: 27. juni 2019.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.