Publisert

Høringsinnspill til ny forskrift

NK LMH ønsker ny forskrift om felles retningslinje for allmennsykepleie velkommen, men etterlyser mer vekt på helsepedagogikk og et ressurs- og mestringsfokus.

Kunnskapsdepartementet har invitert til høring på Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er svært positive til felles nasjonale føringer for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og mener at en forskrift kan bidra til å sikre felles sluttkompetanse blant sykepleiere. I vårt høringsinnspill legger vi imidlertid vekt på at helsepedagogikk bør få en større plass i forskriften, og at det må legges større vekt på mestring og helseressurser.

Helsepedagogiske oppgaver og kompetanse i helsepedagogikk

NK LMH mener at forskriften tydeligere må adressere allmennsykepleierens (helse)pedagogiske oppgaver, hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta disse oppgavene og hvordan denne kan videreutvikles i utdanningsløpet. Det må tydeliggjøres i utdanningens kliniske del at kompetanse i helsepedagogikk handler om kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Fokus på mestring og helseressurser

Videre mener NK LMH at det bør komme tydeligere fram i forskriften at allmennsykepleiere bør ha kompetanse knyttet til hvordan vurdere mestring og hvordan bidra med mestringsstøttende tiltak. I tillegg bør de ha kunnskap om hvilken nytte og effekt slike tiltak har i ulike praksissituasjoner. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet (NOU 16/2018 Det viktigste først) er det i den kommunale helse- og omsorgstjenesten sentralt å vurdere psykisk, fysisk og sosial mestring i relasjon til prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet.

NK LMH understreker at læringsutbyttebeskrivelsene har lite fokus på ressurser og styrker hos brukere, pasienter og pårørende. De har et noe ensidig fokus på utfordringer og helsesvikt. Å kartlegge og ta utgangspunkt i ressurser og styrker er nødvendig når man skal legge til rette for å styrke brukernes helse- og mestringskompetanse. Dette gjelder innen helsefremmende og forebyggende arbeid, så vel som innen behandling, rehabilitering og pleie og omsorg.

Du finner vårt høringsinnspill i sin helhet her.

Les mer om høringen på regjeringen sin nettside.

Tekst: Kari Hvinden

  • Publisert: 27. juni 2019.
  • Sist oppdatert: 17. november 2020.