Empowerment – egenkraftmobilisering

Vær oppmerksom på at en oppdatert beskrivelse av begrepet empowerment er under arbeid.

Det engelske begrepet empowerment oversettes ofte med bemyndigelse eller myndiggjøring. Empowerment innebærer at personer i en avmaktsposisjon opparbeider styrke, kraft og makt til å komme seg ut av avmakten. Det handler om å få i gang prosesser og aktiviteter som kan styrke folks selvkontroll, selvfølelse, kunnskaper og ferdigheter. Dette har også vært et perspektiv i LMS arbeidet, noe en kan se spor av i Vifladt og Hopens definisjon av helsepedagogikk. «- å utløse handlinger som styrker folks egne krefter og motvirker forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet» (Vifladt og Hopen, 2004, s. 37).

Empowerment er et begrep som brukes av mange aktører, men som har et noe uklart innhold. I boken Empowerment i teori og praksis skiller Ole Petter Askheim mellom «etablering av motmakt, en markedsorientert tilnærming og en terapeutisk posisjon.»  De ulike tilnærmingene deler likevel alle «et positivt syn på mennesket som i et utgangspunkt aktivt og handlende subjekt, som vil og kan sitt eget beste hvis forholdene legges til rette for det.» Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) anbefaler å lese mer om de ulike tilnærmingene, samt kritikk av begrepet i

 • Ole Petter Askheim og Bengt Starrin (red) Empowerment – i terori og praksis.
  Gleerups forlag 2007. Kapittel 2: Empowerment – ulike tilnærminger.
  Her finner du boken på BIBSYS
  .

Flere referanser mht empowerment:

 • Adolfsson, E. T., Smide, B., Gregeby, E., Fernstrom, L. & Wikblad, K. (2004). Implementing empowerment group education in diabetes. Patient education and counseling, 53(3), 319-324.
 • Anderson, R. M. & Funnell, M. M. (2005). Patient empowerment: Reflections on the challenge of fostering the adoption of a new paradigm. Patient education and counseling, 57(2), 153-157.
 • Stang, I. (2003). Bemyndigelse. En innføring i begrepet og «empowermenttenkningens» relevans for ansatte i velferdsstaten. In H. A. O. M. Hauge & Maurice, B. (Eds.), Helsefremmende arbeid i en brytningstid fra monolog til dialog? (pp. 141-161). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Wallerstein, N. (1992). Powerlessness, empowerment, and health: Implications for health promotion programs. American journal of health promotion, 6(3), 197-205.
 • Wallerstein, N. (2002). Empowerment to reduce health disparities. Scandinavian journal of public health, 30(3), 72-77.
 • Publisert: 15. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 23. oktober 2015.

Design og utvikling: Senson AS