Lærings- og mestringstjenester i kommunene

Bli med i nettverk!

For å støtte opp under kompetanseutveksling, -spredning og -oppbygging i tilknytning til kommunale lærings- og mestringstjenester, har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) opprettet et nasjonalt nettverk. Nettverket har regionale nettverkskontakter.
Les mer på siden for nettverket.

Verktøykasse

Besøk andre sider under lærings- og mestringstjenester og -tilbud i verktøykassen for å finne mer informasjon dersom du skal etablere tjenester og tilbud. Det kan være spesielt nyttig å starte med brosjyren om lærings- og mestringstilbud .

Filmer
Sandefjord kommune etablerte et lærings- og mestringssenter lenge før reformen, på filmen under kan du lære av deres erfaringer.

Mange lurer på hvordan et lærings- og mestringstilbud lages, altså metoden bak. Se filmen og lær.

Begge filmene eies av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo universitetssykehus HF (Copyright NK LMH 2012)

Her finner du oversikt over kommunale lærings- og mestringstjenester.

Oversikt over lærings- og mestringssentre i helseforetakene finner du på egen side.

Oversikten på denne siden er basert på kartleggingsarbeidet NK LMH har gjort i 2014/2015.

Du kan gi beskjed om endringer i oversikten under ved å sende e-post til: bente.berg[at]mestring.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post).

Helse Nord RHF

Kommunene Hammerfest, Kvalsund og Måsøy

Kommunene har et interkommunalt samarbeid om en koordinator for læring og mestring. Koordinatoren er organisert under frisklivssentralen i Hammerfest kommune, men reiser rundt til de to andre kommunene. Kommunene er ikke kommet i gang med lærings- og mestringstilbud.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Finnmarkssykehuset HF.

Nordkapp kommune

Lærings- og mestringstilbud skal gis ved kommunens frisklivssentral. Kommunen er ikke kommet i gang med lærings- og mestringstilbud. Frisklivssentralen er organisert under koordinerende enhet.
Hører inn under Finnmarkssykehuset HF.

Kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy

Kommunene har et interkommunalt samarbeid om læring og mestring. Kommunene har en felles koordinator for læring og mestring under rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Gå til tjenestens nettside.

Narvik kommune

Kommunen har en kommunal lærings- og mestringstjeneste.
Samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Gå til tjenestens nettside.

Kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy,

LØKTA er et interkommunalt samarbeid om læring og mestring som starter i 2015.
Det er ansatt en prosjektleder.
Samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Gå til LØKTA-samarbeidets nettside.

Målselv kommune

Kommunen gir lærings- og mestringstilbud i frisklivssentralen.

Helse Midt-Norge RHF

Kommunene Stjørdal, Tydal, Selbu og Meråker

Kommunene i Værnesregionen har et interkommunalt samarbeid om lærings- og mestringstilbud ved distriktsmedisinsk senter i Stjørdal. Koordinator for tjenesten er også leder for frisklivssentralen.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Helse Nord-Trøndelag HF.
Gå til tjenestens nettside.

Kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Flatanger, Osen og Overhalla

Kommunene jobber for å få på plass en interkommunal frisklivssentral med læring og mestring.
Samarbeider med sykehusene i Levanger og Namsos.

Steinkjer, Verran, Inderøy og Snåsa kommune

Kommunene har et lærings- og mestringsprosjekt og ønsker å få det som et fast tilbud.

Kommunene Ørland, Leksvik, Rissa, Roan, Åfjord og Bjugn

Friskliv og Mestring Fosen er en interkommunal tjeneste om friskliv og læring og mestring.
Har tjenesteavtale og samarbeider med St. Olavs Hospital HF.
Gå til tjenestens nettside.

Trondheim kommune

Friskliv og Mestring ligger inn under enhet for fysioterapitjenester. Det er ansatt en person for å lede arbeidet med læring og mestring.
Har tjenesteavtale og samarbeider med St. Olavs Hospital HF.
Gå til tjenestens nettside.

Orkdal kommune

Kommunen har et frisklivs- og mestringssenter.
Samarbeider med St. Olavs Hospital HF.
Gå til tjenestens nettside.
E-post: frisklivogmestring@orkdal.kommune.no

Helse Vest RHF

Gloppen kommune

Kommunen har en frisklivssentral som har lærings- og mestringstilbud.
Hører inn under Helse Førde HF.

Flora kommune

Kommunen har ikke en egen lærings- og mestringstjeneste, men har godt etablerte tilbud innen kommunens lokalmedisinske senter.
Samarbeider med Helse Førde HF.

Kommunene Sogndal, Leikanger og Luster

Kommunene har etablert et interkommunalt samarbeid om et frisklivs- og mestringssenter. Det er tre ansatte på totalt 130% fast stilling og 30% prosjektstilling. Kommunene er godt i gang med lærings- og mestringstilbud.
Samarbeider med Helse Førde HF.
Gå til tjenestens nettside.

Kommunene Fjell, Askøy, Sund og Øygarden

Kommunene har et interkommunalt frisklivs- og mestringssenter. Det er ansatt en interkommunal prosjektleder. Prosjektlederen sitter i Fjell kommune og er organisert under helseavdelingen.
Samarbeider med Helse Bergen HF.
Gå til tjenestens nettside.

Bømlo kommune

Kommunen har ansatt en folkehelsekoordinator som arbeider med læring og mestring.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Helse Fonna HF.

Kommunene Sauda, Etne, Vindafjord og Suldal

Kommunene har et interkommunalt samarbeid som har frisklivs- og lærings- og mestringstilbud. Hver kommune har egne ansatt for læring og mestring. I Etne kommune er det ansatt en koordinator for å koordinere kommunene.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Helse Fonna HF.
Gå til tjenestens nettside.

Odda kommune og Ullensvang herad

Kommunene har et interkommunalt samarbeid om en frisklivssentral som har lærings- og mestringstilbud. Odda har en 50 prosent stilling og Ullensvang har en 20 prosent stilling i dette arbeidet.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Helse Fonna HF.
Gå til tjenestens nettside.

Karmøy kommune

Kommunen har ansatt en prosjektleder som arbeider med et lærings- og mestringsprosjekt. Kommunen har et ønske om å få det inn i fast drift.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Helse Fonna HF.
Gå til tjenestens nettside.

Sandnes kommune

Kommunen har et mestringssenter for mennesker med psykiske vansker eller rusavhengighet, som blant annet tilbyr læring og mestring.
Samarbeider med Helse Stavanger HF.
Gå til tjenestens nettside.

Stavanger kommune

Kommunen har en frisklivsentral som har fått midler fra fylkesmannen til en prosjektkoordinator for å utvikle mestringstilbud for personer som er langtidssykemeldte. Samarbeider med Helse Stavanger HF.
Gå til tjenestens nettside.

Helse Sør-Øst RHF

Stange kommune

Kommunen har foreløpig ingen lærings- og mestringstjeneste, men har flere og tydelige tilbud i ulike avdelinger. En lærings- og mestringstjeneste er under planlegging og er spesifisert i kommunal helseplan.
Samarbeider med Sykehuset Innlandet HF.
Gå til tjenestens nettside.

Hamar kommune

Kommunen har fått midler til å utvikle lærings- og mestringstilbud innen frisklivssentralen.
Samarbeider med Sykehuset Innlandet HF.

Gjøvik kommune

Kommunen har lærings- og mestringstilbud i frisklivssentralen.
Samarbeider med Sykehuset Innlandet HF.

Åsnes kommune

Kommunen har frisklivssentral som også gir lærings- og mestringstilbud.
Hører inn under Sykehuset Innlandet HF.
Gå til tjenestens nettside.

Kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang

Kommunene jobber for å få til et interkommunalt samarbeid om læring og mestring. Tjenesten skal lokaliseres i nybygde Valdres lokalmedisinske senter som åpnet i januar 2015.
Gå til tjenestens nettside.

Drammen kommune

Kommunen har en egen lærings- og mestringstjeneste. De er også i gang med et interkommunalt lærings- og mestringsprosjekt med nærliggende kommuner.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Vestre Viken HF.
Les om planen (pdf). Gå til tjenestens nettsted.

Kommunene Øvre Eiker og Nedre Eiker

Kommunene har et interkommunalt samarbeid om en felles frisklivssentral. Lærings- og mestringstilbud gis i frisklivssentralen.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Vestre Viken HF.

Kommunene Krødsherad, Sigdal og Modum

Kommunene har et uformelt interkommunalt samarbeid om frisklivssentralen og et prosjekt der lærings- og mestringstilbud holdes i de tre kommunene avhengig av behov.
Samarbeider med Vestre Viken HF.

Kommunene Ål, Flå, Nes, Gol, Hemsedal og Hol

Hallingdalkommunene er i gang med et interkommunalt samarbeid. En ansatt i Ål kommune arbeider blant annet med kompetanse, læring og mestring. Kommunene ønsker å ansette en koordinator for å følge opp læring og mestring.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Vestre Viken HF.

Kommunene Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande og Svelvik.

Kommunene samarbeider om et prosjekt for unge voksne som har Aspergers syndrom, og deres foreldre. Lærings- og mestringstilbud er en del av prosjektet.
Samarbeider med Vestre Viken HF.
Mer informasjon om tilbudet.

Larvik kommune

Kommunen er i startgropa med friskliv og mestring som et fast tilbud.  Det er ansatt en leder. Har opprettet et brukerpanel.

Sandefjord kommune

Kommunen har en kommunal lærings- og mestringstjeneste.
Samarbeider med Sykehuset i Vestfold HF.
Gå til tjenestens nettside.

Andebu kommune

Kommunen har lærings- og mestringstilbud i frisklivssentral.
Samarbeider med Sykehuset i Vestfold HF.
Gå til tjenestens nettside.

Nissedal kommune

Kommunen har lærings- og mestringstilbud i frisklivssentral.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Sykehuset Telemark HF.
Gå til tjenestens nettside.

Bamble kommune

Kommunen har Frisk Bris som er en tjeneste som gir frisklivs- og lærings- og mestringstilbud.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Sykehuset Telemark HF.
Gå til tjenestens nettside.

Kommunene Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Listerkommunene har et interkommunalt samarbeid om frisklivssentral som også har lærings- og mestringstilbud. Kommunene har ansatt en prosjektleder som jobber med læring og mestring. Prosjektleder er organisert i Flekkefjord kommune.
Samarbeider med Sørlandet sykehus HF.

Kommunene Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland og Kristiansand

Knutepunkt Sørlandet har ansatt en prosjektleder i et interkommunalt samarbeid. Prosjektet er 3-årig, fra september 2014 til september 2017. Prosjektleder er organisert i Virksomhet for Helsefremming i Kristiansand kommune.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Sørlandet sykehus HF.
Gå til tjenestens nettside.

Kristiansand kommune

Kommunen har hatt et prosjekt om læring og mestring og har en fast tjeneste fra 2015.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Sørlandet sykehus HF.

Vennesla kommune

Kommunen har en frisklivssentral som er i gang med et kommunalt lærings- og mestringsprosjekt.
Hører inn under Sørlandet sykehus HF.

Rygge kommune

Kommunen skal ha lærings- og mestringstilbud i frisklivssentralen, men er ikke kommet i gang ennå.
Samarbeider med Sykehuset Østfold HF.
Gå til tjenestens nettside.

Fredrikstad kommune

Kommunen har en egen tjeneste som heter Avdeling læring og mestring. Det er også andre tjenester enn læring og mestring knyttet til avdelingen.
Har tjenesteavtale og samarbeider med Sykehuset Østfold HF.
Gå til tjenestens nettside.

Sarpsborg kommune

Kommunen har et prosjekt under rustjenesten for å utvikle lærings- og mestringstilbud.
Samarbeider med Sykehuset Østfold HF.

Aurskog-Høland kommune

Kommunen har et vedtak fra desember 2014 om å etablere et lokalmedisinsk senter med frisklivs- og lærings- og mestringstilbud.

Nes kommune

Kommunen har en frisklivssentral som gir lærings- og mestringstilbud
Samarbeider med Akershus universitetssykehus HF.

Lørenskog kommune

Kommunen har godt etablerte lærings- og mestringstilbud i ulike avdelinger, blant annet i fysio- og ergoterapiavdeling. Kommunen har hatt lærings- og mestringstilbud ved rehabiliteringssenteret siden 2005.
Læring og mestring er omtalt i tjenesteavtalen med Akershus universitetssykehus HF.

Kommunene Ski, Oppegård, Nesodden, Enebakk, Frogn, Vestby og Ås

Frisklivssentralene i Follokommunene samarbeider om frisklivs- og lærings- og mestringstilbud. De har fått midler fra ExtraStiftelsen i 2014 og 2015. Innbyggerne kan gå på kurs i alle kommunene uavhengig av kommunetilhørighet.
Gå til tjenestenes nettside.

Oslo kommune
  • Bydel Frogner har en frisklivssentral med læring og mestring i OSCAR lokalmedisinske senter. Bydelen samarbeider med Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus HF (OUS).
  • Bydel Alna og Bydel Stovner som begge har frisklivs- og mestringssenter, samarbeider med Bydel Grorud om et prosjekt finansiert av Helse Sør-Øst RHF. Her jobber de med et tilbud til minoritetsspråklige.
  • Bydel Østensjø skal i 2015 starte et prosjekt i samarbeid med OUS.
  • Bydel Sagene har midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å utvikle lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer.
  • Bydel Bjerke har et rehabiliterings- og mestringssenter som samarbeider med OUS.
  • Flere bydeler har enkeltstående tilbud, men det er uklart hvorvidt det er brukermedvirkning i arbeidet med tilbudene.
  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 20. mars 2017.

Design og utvikling: Senson AS