Lærings- og mestringssentre i helseforetakene

Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester over hele landet. Tilbudet er i hovedsak knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten. På denne siden finner du oversikt over lærings- og mestringssentrene i helseforetakene, og nederst på siden ser du kart over disse sentrene.

Med samhandlingsreformen ble Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helses (NK LMHs) mandat utvidet, med et nedslagsfelt som nå også favner om kommunehelsetjenesten. Se oversikt over lærings- og mestringstjenester i kommunene.

Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Sør-Øst RHF

LMS Akershus universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF:

Sunnaas sykehus HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF

  • LMS Kongsvinger
  • LMS Lillehammer
  • LMS Hamar

Sykehuset Telemark HF

  • LMS Skien
  • LMS Notodden

Sykehuset Østfold HF

  • LMS Moss

Sørlandet sykehus HF

Vestre Viken HF

Med driftsavtaler Helse Sør-Øst

Helse Vest RHF

Helse Førde HF

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus

Helse Fonna HF

Helse Stavanger HF

Med driftsavtale Helse Vest

Jæren distriktspsykiatriske senter AS 

 

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 27. april 2018.

Design og utvikling: Senson AS