Lærings- og mestringstjenester – organisering og samhandling

Organisering av lærings- og mestringstjenester innen helseforetak og kommuner varierer. Tjenestene er knyttet til ulike avdelinger og ulike nivåer, og det er stor variasjon i lokale løsninger knyttet til oppgaver, ansvar og prioritering. Lærings- og mestringstilbud skal inngå i helhetlige behandlingsforløp, derfor er samhandlingen og oppgave- og ansvarsdelingen mellom tjenestenivåene et viktig anliggende.

Spesialisthelsetjeneste

Spesialisthelsetjenesten har gjennom de siste 15 årene etablert lærings- og mestringssentre som ressurser for å støtte opp under, koordinere og initiere opplæring til pasienter og pårørende. Alle helseforetak har etablert lærings- og mestringstjenester, men disse er ikke alltid organisert med utgangspunkt i et lærings- og mestringssenter.

Ansvaret for pasient- og pårørendeopplæring i helseforetakene ligger til de kliniske avdelingene. Noen steder fungerer lærings- og mestringssenteret som en tjeneste som bistår avdelingene med lærings- og mestringstilbud, andre sentre har hovedansvar for koordinering og gjennomføring av tilbudene, men henter fagressurser fra avdelingene i for å gjennomføre tilbudene. Andre lærings- og mestringssentre fungerer i hovedsak som en helsepedagogisk fagressurs for avdelingenes ansatte, og arbeider mest med de helsepedagogiske tilbudene.

Det er etablert regionale funksjoner knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Organisering, bemanning, oppgaver og ansvar er forskjellig, men alle støtter opp under lærings- og mestringstjenestene på foretaksnivå.

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

Anbefaling vedrørende etablering og organisering

Anbefalinger kommuner

I 2011 kom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) med anbefalinger vedrørende etablering og organisering av lærings- og mestringstiltak i kommunene.

Last ned anbefalingene (pdf, åpnes i nytt vindu). Dokumentet er fra 2011, derfor brukes vårt gamle navn Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) i dokumentet.

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er etablering av lærings- og mestringstjenester i en oppbyggingsfase, som ett av flere virkemidler for å nå målene i samhandlingsreformen.

Organisering og plassering av de kommunale lærings- og mestringstjenestene varierer. Det etableres egne kommunale lærings- og mestringssentre, det utvikles lærings- og mestringstjenester og -tilbud innen frisklivssentraler, lokalmedisinske tjenester rehabiliteringsavdelinger, helsehus, fastlegekontorer og kombinasjoner av disse og andre. Noen kommuner velger å ha en lærings- og mestringskoordinator som koordinerer tilbud i regi av ulike kommunale enheter, andre velger interkommunale løsninger. Samarbeid internt i kommunen er viktig for å lykkes med å etablere lærings- og mestringstjenester.

Det vil med stor sannsynlighet være behov for ulike organisatoriske løsninger i kommunene, sett i lys av kommunestørrelse, befolkningstetthet, tilgjengelig kompetanse og andre lokale muligheter og prioriteringer.

Samhandling

Det gjenstår et arbeid for å avklare oppgave- og ansvarsfordelingen mellom helseforetak og kommuner når det gjelder lærings- mestringstjenester. En kan tenke seg at helseforetak og kommuner har ansvar for ulike tilbud, og/eller at de samarbeider om tilbud der oppgaver og ansvar er tydeliggjort og fordelt mellom de ulike nivåene. Mens spesialisthelsetjenesten i stor grad har diagnosespesifikke lærings- og mestringstilbud, kan den kommunale virksomheten i større grad være rettet mot store diagnosegrupper og diagnoseuavhengige tilbud med fokus på mestring og «å leve med» langvar­ige helseutfordringer.

Innenfor rehabiliteringsfeltet er det gjort et arbeid for å avklare ansvars- og oppgavedelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det er utviklet en vektskålmodell, der høyt behov for spesialisering, kompleksitet eller intensivitet i oppfølgingen tilsier tjenester fra spesialisthelsetjenesten, mens høyt behov for kompetanse knyttet til muligheter og begrensninger i nærmiljøet, behov for langvarig og koordinert oppfølging og tverrsektoriell samhandling, tilsier tjenester fra kommunen.

Arbeidet med å definere behandlingsforløp som skal sikre helhetlige og likeverdige tjenester er i gang mange steder, men er på ingen måte fullført. Det er et viktig poeng at de ulike forløpene inkluderer lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende. Det er varierende i hvor stor grad dette er gjennomført, og det er varierende i hvor stor grad fagpersoner og brukerrepresentanter med kompetanse på lærings- og mestringstjenester er inkludert i dette arbeidet.

Spesialisthelsetjenesten er i kraft av samhandlingsreformen oppfordret til å bistå i oppbyggingen av kompetanse på fagområdet læring og mestring i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det foreligger dessuten en veiledningsplikt forankret i helselovgivningen. Denne er gjenstand for ulik tolkning, og det er utgitt en presisering som kan være nyttig å se til. Mange av helseforetakenes lærings- og mestringstjenester driver allerede helsepedagogisk kompetanseformidling, gjennom å tilby helsepedagogiske kurs til nærliggende kommuner. Noen gjør dette svært systematisk, andre mer tilfeldig.

Det er store ulikheter i hvordan helseforetakene samhandler med kommunene om lærings- og mestringstjenester. Noen har hatt tett samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten helt fra oppstarten, andre har lagt vekt på å begrense tjenestene til å være «spesialisthelsetjeneste». Helsemyndighetene har ikke lagt overordnede føringer for denne samhandlingen, derfor har kulturforskjeller, praktiske utfordringer, økonomiske hensyn og tilfeldigheter vært avgjørende for utformingen av praksis.

Hvordan samarbeide om tjenester på tvers av nivåene er et viktig utviklingsområde. I en kartlegging foretatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), på oppdrag fra Helsedirektoratet i juni 2013, fremkom det at cirka 20 lærings- og mestringssentre samarbeidet med omlag 190 av landets kommuner og bydeler om gjennomføring av lærings- og mestringstilbud, helsepedagogisk opplæring, prosjektarbeid, nettverksarbeid og samarbeidsgrupper. Det forelå samarbeidsavtaler mellom samtlige helseforetak og tilhørende kommuner som omhandlet lærings- og mestringstjenester. Det gjenstår å undersøke hva samarbeidsavtalene samlet sett inneholder, og hva de genererer av konkret aktivitet.

Kommunale lærings- og mestringstjenester er ett av fire overordnede satsingsområder for NK LMH i perioden 2014–2016. I den forbindelse utarbeider vi anbefalinger om gode modeller for samhandling om lærings- og mestringstjenester.

 

Skrevet av Kari Hvinden og Ann Britt Sandvin Olsson

 

  • Publisert: 22. april 2014.
  • Sist oppdatert: 15. mai 2014.

Design og utvikling: Senson AS