Hovedoppgave og mandat

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Kompetansetjenesten eies av Helse Sør-Øst RHF, og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Kompetansetjenestens mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Lærings- og mestringstilbud

– brukernes behov i sentrum

Ved langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer, praktiske
utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet.

I lærings- og mestringstilbud blir det lagt til rette for at brukere, pasienter og pårørende skal få bedre innsikt i egen situasjon slik at de blir styrket i å mestre hverdagen og livssituasjonen. I tillegg til medisinske forhold, er forholdet til jobb, familie og venner blant temaene som tas opp.

Gjennom sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter sikrer lærings- og mestringstjenestene at brukernes, pasientenes og de pårørendes behov er i sentrum.

Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som gruppebaserte kurs. Noen ganger inngår individuelle møter mellom deltakerne og en fagperson som en del av tilbudet.

I spesialisthelsetjenesten er det etablert lærings- og mestringstjenester ved alle helseforetakene. I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er lærings- og mestringstjenester i en oppbyggingsfase som følge av samhandlingsreformen. Organiseringen av kommunale lærings- og mestringstjenester varierer. De kan for eksempel være knyttet til egne lærings- og mestringssentre eller frisklivssentraler, frisklivs- og mestringssentre, lokalmedisinske sentre eller helsehus.

Mange helseforetak og kommuner samarbeider om lærings- og mestringstjenester som et ledd i å bidra til gode og helhetlige pasientforløp. Den kommunale virksomheten skal bygge videre på etablerte tjenester i spesialisthelsetjenesten, men skal i større grad være rettet mot store diagnosegrupper og diagnoseuavhengige tilbud med fokus på «å leve med» langvarige helseutfordringer.

NK LMH har en sentral rolle i å bidra til at lærings- og mestringtjenester i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert. Kompetansetjenestens primærmålgruppe er fagpersoner som arbeider i tilknytning til lærings- og mestringsfeltet. NK LMH driver ikke selv behandling eller direkte opplæring av brukere, pasienter eller pårørende.

Hovedoppgaver

Gjennom forskning, utvikling og formidling skal vi støtte opp under landets lærings- og mestringstjenester. Tjenestene legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende tilegner seg kunnskap som kan bidra til mestring av egen livssituasjon (se tekstboks).

Begrepet  langvarige helseutfordringer brukes her bredt og  dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne.

NK LMH har som førende prinsipp at representanter fra ulike fagmiljøer og bruker- og interesseorganisasjoner samarbeider om utviklings- og forskningsprosjekter. Samarbeidet bidrar til sikre kvaliteten på den kunnskapen som utvikles.

Mandat

NK LMHs mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Ifølge FOR 2010-12-17 nr 1706: Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-6. Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester skal nasjonale kompetansetjenester ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

 • Bygge opp og formidle kompetanse.
 • Overvåke og formidle behandlingsresultater.
 • Delta i forskning og etablering av forskernettverk.
 • Bidra i relevant undervisning.
 • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helse- og omsorgstjenesten, andre tjenesteytere og brukere.
 • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester.
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
 • Etablere faglige referansegrupper.
 • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer.
 • Publisert: 15. mars 2013.
 • Sist oppdatert: 2. februar 2015.

Design og utvikling: Senson AS