Film om planlegging av nytt gruppetilbud

Hvordan legge til rette for et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner når man planlegger et nytt lærings- og mestringstilbud? Denne filmen gir deg innblikk i muligheter og utfordringer ved et slikt samarbeid.

Det er mye å tenke på når man skal etablere et nytt gruppetilbud der læring og mestring er målet. I filmen under får du ta del i et første planleggingsmøte hvor helsepersonell og brukerrepresentanter samarbeider om oppstarten av et nytt tilbud. Lenger ned på siden vil du også finne noen refleksjonsspørsmål som kan benyttes i forbindelse med visning av filmen, samt informasjon om de ulike rollene i et slikt planleggingsmøte.

Klikk på bildet under for å spille av filmen eller finn filmen på vimeo.com.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Planleggingsmøtet i filmen bygger på samarbeidsmodellen standard metode, som innebærer at innspill fra brukerrepresentanter og fagpersoner skal ha like mye å si i utviklingen av et tilbud. Samarbeidsmodellen bidrar til å gjøre tilbudet mer relevant for deltakerne.

«Tanken er at det i møtene mellom fagpersoner og brukerrepresentanter bygges kompetanse. Form og innhold på lærings- og mestringstilbudene avhenger av de behov og muligheter som er løftet fram under utviklingen av tilbudet.» Hentet fra Standard metode.

Hva kan denne filmen brukes til?

Filmen er laget for å belyse muligheter og utfordringer ved sidestilt samarbeid i utvikling av gruppetilbud og for å synliggjøre betydningen en møteleders rolle for dette samarbeidet. Filmen kan være et nyttig verktøy for å sette i gang diskusjoner på kompetansehevingskurs i helsepedagogikk, samt være til støtte i arbeidet med samhandling og kompetanseoverføring mellom sykehus og kommuner.

Vi anbefaler å formulere noen spørsmål i forbindelse med bruk av filmen, spørsmål som kan motivere til selvrefleksjon eller dialog. Et refleksjonsspørsmål bør være åpent og ikke legge opp til et ja- eller nei-svar. Noen eksempler på refleksjonsspørsmål kan være:

  • Hvordan kan samarbeidsmodellen bidra til at kurstilbudets innhold og organisering blir annerledes enn om tilbudet planlegges av kun fagpersoner?
  • Hva kan være utfordrende ved et slikt samarbeid?
  • Hva er viktig å tenke igjennom når du leder et planleggingsmøte?
  • Hvordan kan samarbeidsmodellen brukes på din arbeidsplass? Hvilke utfordringer ser du?

De ulike rollene i et planleggingsmøte

Møteleder
I et planleggingsmøte er tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukere med ulik kompetanse samlet. Møteleders oppgave er å legge til rette for gode samarbeidsprosesser der både fag- og brukerstemme blir hørt og de ulike perspektivene balanseres. Dette kan for eksempel innebære ordstyring, konflikthåndtering eller å stille spørsmål som fører til dialog om tabubelagte temaer. Møteleder kan eksempelvis være en rådgiver fra et lærings- og mestringssenter eller en fagperson som skal lede gruppetilbudet.

Brukerrepresentanter
I planleggingsmøtet er det brukerrepresentantens oppgave å bringe inn og bidra til å ivareta brukerperspektivet gjennom sin kunnskap og sine erfaringer fra en hverdag med helseutfordringer. Eksempelvis kan dette handle om å vektlegge at ord og forklaringer som benyttes på kurset bør være forståelige for deltakerne eller at det legges inn nok tid til spørsmål og at kurset tilpasses evt fysiske behov hos den aktuelle pasientgruppen. Dette forutsetter at brukerrepresentanten har et avklart forhold til sin situasjon, har funnet måter å håndtere egen situasjon på og kan snakke på vegne av flere som er i lignende situasjon.

Fagpersonene
Fagpersoner med variert profesjonsbakgrunn løfter frem kunnskapsbasert informasjon knyttet til aktuelle helseutfordringer, samt sin erfaring med å jobbe med den aktuelle pasientgruppen. Dette kan omhandle alt fra kunnskap om diagnose, medisiner og psykisk helse til fysisk aktivitet, kosthold og hjelpemidler. Fagpersonene kommer med forslag til aktuelle innlegg og foredragsholdere og diskuterer fordeling av ansvar og praktiske oppgaver for gjennomføringen av tilbudet.

Filmen er laget i samarbeid med lærings- og mestringssenteret i Bergen og e-læringsteamet i Helse Vest, og den er en del av arbeidet med helsepedagogikk ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Relevante lenker

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 13. april 2018.
  • Sist oppdatert: 3. oktober 2018.