Publisert

Ti års erfaring med kommunalt lærings- og mestringssenter i Sandefjord

Det er nyttig å se til erfaringene fra Sandefjord når flere nå er i gang med å etablere kommunale og interkommunale lærings- og mestringstjenester.

LMS-Sandefjord, LMS-forum
LMS-Sandefjord ved LMS-forum. Fra venstre:Randi Hovde, Kåre Kjærvik, Britt Gogstad Haugen, Roger Fredriksen, og Anne Corneliussen. Hensikten med LMS-forum er å drøfte og forberede saker som berører samarbeidet mellom organisasjonene og lærings- og mestringssenteret. Forumet møtes cirka en gang per måned, og består av representanter fra brukerorganisasjonen og ansatte ved lærings- og mestringssenteret.

Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord kommune – LMS-Sandefjord – var lenge det eneste lærings- og mestringssenteret utenfor spesialisthelsetjenesten.

I en fersk rapport beskriver LMS-Sandefjord senterets erfaringer fra 2004 til 2014, samtidig som det skisserer planer for framtiden.

Videre planer og utvikling

LMS-Sandefjord er i dag et vitalt senter med stor aktivitet. Framtidsplanene handler om å gjennomføre og videreutvikle etablerte tilbud og etablere nye tilbud, samt skape en ny arena for lærings- og mestringssenteret gjennom etablering i nytt lokalmedisinsk senter. Her er noen av områdene senteret skal jobbe videre med:

 • Kurs, temamøter og selvhjelpsarbeid
  Noen kurstilbud er etablert og gjennomføres jevnlig, for eksempel livsstilskurs for personer som har type 2 diabetes, mestringskurset «Å leve et friskere liv» og kurs innen livsstyrketrening. Senteret vil videreutvikle åpne temamøter som ikke er diagnosespesifikke, ved å utvide med flere temaer og flere samarbeidsaktører. Det planlegges en videreutvikling av kurset i helsepedagogikk, et kurs som gjennomføres hver høst, i samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og LMS-Sandefjord. Det arbeides også for å videreutvikle samarbeidet med Sandefjord kreftforening om mestringskurset «Livslyst når det røyner på». I samarbeid med Selvhjelp Norge tilbys igangsetting av selvhjelpsgrupper.
 • Brukermedvirkning og likemannstjeneste
  Samarbeid med brukerorganisasjonene er et svært sentralt område for LMS-Sandefjord. Et utviklingsområde er at organisasjonene trekker mer veksler på hverandre og arbeider sammen om kompetanseheving, åpne møter og trenings- og bevegelsesaktiviteter. Senteret har prøvd ut nye arenaer knyttet til likemannstjenesten. Flere organisasjoner samarbeider om informasjon og deltar i hverandres medlemsmøter.
 • Pårørende
  Innsatsen for pårørende skal utvikles gjennom et eget prosjekt som handler om involvering, samarbeid og styrking av pårørende med omsorgsoppgaver. Prosjektet er treårig og støttes med midler fra Helsedirektoratet. Senteret har gjennom flere år arbeidet med tilbudet «Trygghetsnett» for pårørende til ulike brukergrupper. Det inkluderer blant annet en mulighet for pårørende til å samtale med andre i liknende situasjon.
 • Samarbeid med fastleger
  Fastlegene har en viktig rolle i primærhelsetjenesten, også når det gjelder opplæring av brukere, pasienter og pårørende. Selv om senteret samarbeider med flere leger i Sandefjord og omegn, er det ønske om å utvide aktiviteten og samarbeidet med flere allmennleger om aktuelle lærings- og mestringstilbud.
 • Nettverkssamarbeid
  Det vil bli satset på utvikling av nettverkssamarbeid på flere områder. Det er etablert nettverk innen «Lyst på livet» i Vestfold, og det vil komme nettverk innen pårørendearbeid både internt i Sandefjord og i Vestfold. I «Lyst på livet» arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å rette oppmerksomheten mot vaner og mønstre i hverdagen.
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid generelt
  LMS-Sandefjord er involvert i spennende og utfordrende utviklingsarbeid, og det er ønskelig å fortsette å være en aktør i prosjekt- og utviklingsarbeid framover. Pilotprosjektet «Lyst på livet» har vært et samarbeid mellom Kunnskapssenteret for helsetjenesten, Pensjonistforbundet og Sandefjord kommune. «Pårørendeprosjektet» (2013–2016) gjennomføres i tråd med sentrale føringer i Meld. St. 29 (2012−2013) Morgendagens omsorg og «Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014−2020».
 • Innflytting i nytt lokalmedisinsk senter
  Senteret planlegger innflytting i nytt lokalmedisinsk senter. Dette kan gi gode synergieffekter. Kontakt med et bredere og større fagmiljø er viktig for videre utvikling av lærings- og mestringssenteret. Brukerorganisasjonene er positive til flytting, og forventer et løft med tanke på synliggjøring og samarbeid mellom brukere, organisasjoner og ulike helsepersonellgrupper.

Mål for senteret

Senteret legger til grunn at langvarig eller kronisk sykdom ofte oppleves som en begrensning i livet, sammenlignet med tiden før sykdom. Ved å flytte fokus fra sykelighet til utviklingsmulighet, er det mulig å oppleve økt livskvalitet.

Tilbudet skal ikke erstatte medisinsk behandling, men representere en fortsettelse og et supplement. Det legges vekt på at nettverket rundt pasientene representerer viktige ressurser og medspillere, ikke minst pårørende, arbeidskollegaer, venner og medelever.

Lærings- og mestringssenteret skal

 • legge til rette for mestring – håndtering av hverdagen
 • sikre brukerdelaktighet
 • sikre ansatte høyere kompetanse på hva som fremmer læring og mestring
 • sikre økt kvalitet på møtet mellom bruker/pasient og helsepersonell
 • være en informasjonsbase
 • utgjøre en møteplass
 • samarbeide/samhandle

Etablering av LMS-Sandefjord

Hva var viktig i arbeidet med å etablere LMS-Sandefjord? Her er noe av det vi mener det er relevant å videreformidle til andre som skal i gang med kommunale lærings- og mestringstjenester:

 • Hvorfor et kommunalt lærings- og mestringssenter?
  Sandefjord kommune var svært tidlig ute med å se på etablering av et lærings- og mestringssenter som en kommunal ressurs innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Initiativet til lærings- og mestringssenteret i Sandefjord kom allerede i 2001. Kommunen begrunnet etableringen med § 1-3 i tidligere lov om helsetjeneste i kommunene. Der sto det at kommunen skulle fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte (tilsvarende § 3-3 i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.). Kommunen hadde plikt til å drive helseopplysning, og la vekt på at innsatsen kunne videreutvikles og bedres gjennom etablering av et lærings- og mestringssenter. Senteret skulle være en del av kommunens opplysningsplikt og friskvern.
 • Brukerorganisasjoner inn i tidlig fase
  Nye signaler om vektlegging av brukermedvirkning i utformingen av de kommunale tjenestene hadde betydning for oppstarten. Samarbeid med brukerorganisasjonene ble sett på som viktig, og det lokale Diabetesforbudet var aktivt involvert i tidlig fase. Senere kom flere brukerorganisasjoner med. Det ble også lagt vekt på at leger, omsorgstjeneste, apotek, skolemiljøer og andre aktører skulle være med i arbeidet fra starten av.
  Lærings- og mestringssenteret skulle være et samarbeidsverksted for brukere, deres familier, brukerorganisasjoner og helsepersonell. Det skulle ha en støttende, forebyggende og utviklende funksjon. Støttende ved at det ble fokusert på mestring av langvarige helseutfordringer og kronisk sykdom. Forebyggende ved at egenmestring og ny læring kan redusere komplikasjoner, invaliditet og varig uførhet. Utviklende gjennom brukernes mulighet til å lære noe nytt.
 • Forankring og etablering
  Etableringen av det kommunale lærings- og mestringssenteret i Sandefjord hadde en god politisk og administrativ forankring. Helse- og sosialsjefen i kommunen fikk i september 2001 i oppdrag å nedsette et utvalg som skulle utrede og forberede etablering av et lærings- og mestringssenter. Utvalget kom med sin rapport i februar 2002, og konkluderte med å foreslå et toårig utviklingsprosjekt. Rapporten inneholdt en prosjektskisse med mål om å etablere et kommunalt lærings- og mestringssenter. Planene ble vedtatt, prosjektleder ble ansatt, prosjektorganisasjonen kom på plass og arbeidet kom i gang i juni 2004. Det ble besluttet at senteret skulle forankres i helseseksjonen. Prosjektperioden ble utvidet underveis, og senteret kom over i fast drift høsten 2008.

Organisering og drift av senteret

Leder hadde 100 prosent stilling ved senteret de første årene. Fra 2009 har leder hatt 60 prosent stilling ved LMS-Sandefjord, og 40 prosent stilling ved Regionalt LMS i Helse Sør-Øst RHF. Samtidig ble en medarbeider ansatt i 40 prosent stilling.

Kommunen dekker utgifter til lønn, lokaler, renhold, kontorutstyr og inventar. Driftsbudsjettet har vært på cirka 50 000 kroner per år. Senteret har periodevis hatt prosjektfinansiering knyttet til større og mindre utviklingsprosjekter. Mange frivillige fra brukerorganisasjonene gjør en omfattende innsats som utgjør flere årsverk årlig.

Senteret holder til i Hvitgården midt i Sandefjord sentrum.

 • LMS-Forum
  Kommunen har etablert et LMS-forum der hensikten er å drøfte og forberede saker som berører samarbeidet mellom organisasjonene og lærings- og mestringssenteret. Forumet møtes cirka en gang per måned, og består av representanter fra brukerorganisasjonene og ansatte ved lærings- og mestringssenteret, totalt fem personer. Forumet inviterer til møter med brukerorganisasjonene 2–4 ganger per år. På disse møtene er det ulike temaer som tas opp, det er sosialt fellesskap, utveksling av synspunkter for utvikling av veiledertjenesten, påfyll for likemenn og veiledere og samarbeid mellom brukerorganisasjonene.
 • Fagråd og nettverksmøter
  For å kvalitetssikre arbeidet ved senteret er det opprettet et fagråd som består av lege, sykepleier, fysioterapeut og leder av lærings- og mestringssenteret. Rådet har en rådgivende og veiledende funksjon overfor brukerorganisasjonene som er tilknyttet senteret. Fagrådet møtes 2–3 ganger hvert halvår. Gjennom fagrådet er det etablert en nettverksgruppe som består av sentrale interne og eksterne aktører. Nettverket startet opp høsten 2006 og har hatt møter to ganger per år. Temaer for nettverkssamlingene har vært mestringskurset «Å leve et friskere liv», prosjektet «Aktiv mestring», informasjon fra ulike virksomheter, NAV, undervisningssykehjemmets funksjon og formål, demensutredningen i Sandefjord og ansvar og oppgavedeling mellom sykehus og kommune ved utredning og oppfølging av barn som har funksjonsnedsettelser. I forbindelse med etablering av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold har det vært endringer i disse nettverksmøtene fra 2010.
 • LMS-Vestfold
  Samarbeidsforumet for LMS-Vestfold består av ledere og medarbeidere ved de tre lærings- og mestringssentrene i fylket: LMS ved Sykehuset i Vestfold, LMS ved psykiatrien i Vestfold og LMS i Sandefjord kommune. Samarbeidsforumet har ingen leder, og deltakerne har felles ansvar for fordeling av arbeidsoppgaver.

  • Hensikten med forumet:
   • være en arena for samarbeid om lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende, og synliggjøre tilbudene gjennom et større nettverk i Vestfold
   • styrke nettverket for fagpersoner, brukerrepresentanter og andre interesserte bidragsytere
   • støtte opp om forsknings- og utviklingsprosjekter med fokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid
   • bidra til å styrke kontakten med aktuelle samarbeidspartnere
  • Aktiviteter og tiltak:
   • samhandling om ulike lærings- og mestringstilbud, praktisk og økonomisk
   • samarbeid om likemannsarbeid, selvhjelpsarbeid, mestringskurset «Å leve et friskere liv», kurs i helsepedagogikk, brukerkontor med mer

Tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere

 • Brukerorganisasjonene
  Brukerorganisasjonene har i flere sammenhenger uttrykt at LMS-Sandefjord har bidratt til et unikt samarbeid mellom brukerorganisasjonene. Det handler om at forholdene legges til rette gjennom møteplasser og samarbeid om oppgaver. Det handler om læringstilbud på tvers av organisasjonstilknytning, og om å se gode effekter av samarbeid. Det er lærerikt å se hvordan andre løser sine utfordringer, og det er langt flere likheter enn forskjeller mellom brukergruppene.
 • Fastlege
  En av fastlegene i Sandefjord framhever at det bør være et lærings- og mestringssenter i alle større kommuner, eventuelt interkommunale løsninger. Hans argumenter er flere:

  • Ressurser og samarbeid: LMS-Sandefjord har fått til samarbeid lokalt mellom organisasjoner og brukere, slik at de kan trekke veksler på hverandre. Et kommunalt lærings- og mestringssenter har kunnskap om hvordan forholdene er lokalt og er egnet til å få til læring og mestring der menneskene bor.
  • Tilgjengelighet og kontinuitet: Et lærings- og mestringssenter i førstelinjetjenesten er lavterskeltilbud der man ikke er avhengig av henvisning eller spesifikke diagnoser. Det vil kunne gi tilbud om læring og mestring over tid, ikke bare i forbindelse med en innleggelse eller kontakt med et sykehus under en sykdomsepisode.
  • Bredde: Et lokalt lærings- og mestringssenter vil kunne gi tilbud om kurs som fanger bredt, for eksempel livsstilskurs som kan være både forebygging og behandling.
  • Samarbeid: Et lærings- og mestringssenter i kommunen som samarbeider med helseforetakenes lærings- og mestringssentre, vil muliggjøre mestringsarbeid som forutsetter ulik kompetanse.
 • Brukere
  Sitatene under er representative for tilbakemeldingene fra brukerne i forbindelse med deltakelse på lærings- og mestringstilbud.

Dette øker motivasjonen til å følge opp egen diabetes.

Dette var nødvendig for meg, ser lysere på framtiden.

Aktiviteter ved LMS-Sandefjord i perioden 2004–2014

Type aktiviteter Tilbud og prosjekter Antall deltakere – ressurstilgang
Informasjon og veiledning, likemannstjeneste og brukerorganisasjoner

Veiledningskontor, stand på apotek, Hvaltorget, bo- og servicesentra, biblioteket, helsemarkedsdag, i forbindelse med trening, kafémøter med mer.

8420 henvendelser
Læringstilbud – kurs  251 ulike kurs

3380 deltakere

Presentasjoner og besøk  230
Tilskudd eksterne midler fra lokalt, fylkesplan og nasjonalt

Nettverksbygging og samarbeid.
Kompetansebygging og -utveksling, utvikling og gjennomføring av mange kurs og læringstilbud. Pårørendetilbud.

3 037 000 kroner

Skrevet av Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH og prosjektleder for NK LMHs kommunesatsing
og Randi Hovde, daglig leder av LMS-Sandefjord

Se film fra LMS-Sandefjord.

 • Publisert: 27. august 2014.
 • Sist oppdatert: 4. januar 2019.