Publisert

Nytt frå andre, august og september 2017

Nytt frå andrePå Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

-Må tenke mer på sosiale faktorer og rehabilitering

Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi, fant lav livskvalitet og mye lidelse blant alvorlig psykisk syke som hun intervjuet til sin doktorgrad. Til NRK radios Nyhetsettermiddag nylig svarte hun om hva som bør prege fremtidens psykisk helsetilbud.
napha.no

Primærhelseteam: Tilskudd til kommuner og fastleger

Gjennom «primærhelseteam» skal fastleger, sykepleiere og helsesekretærer samarbeide om å gi et enda bedre tilbud til befolkningen i kommunene.
helsedirektoratet.no

10 kommuner skal få til viktig endring

Et nytt læringsnettverk om psykisk helse og rus for kommunene fikk tirsdag luft under vingene på Gardermoen. Nå styres det mot et bedre samarbeid, der pasienten selv skal involveres sterkere.
napha.no

Viktig doktorgrad om mulighetene til å vokse som menneske

Arnhild Lauveng har undersøkt om livskvaliteten til de med alvorlige og langvarige psykiske helseutfordringer blir stimulert av et skolemiljø sammenlignet med et tradisjonelt behandlingsmiljø. 21. august disputerte hun for doktorgraden.
napha.no

Regjeringen med ny strategi for god psykisk helse

Psykisk helse som likeverdig del av folkehelsearbeidet er ett av hovedmålene i regjeringens nye strategi for god psykisk helse. Unge pekes ut som viktigste målgruppe.
napha.no

Nytt register skal gi bedre helse- og omsorgstjenester

Regjeringen har i dag vedtatt forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).
regjeringen.no

Flere reinnleggelser på sykehus

Fra 2011 til 2016 har omfanget av reinnleggelser (dvs et opphold eller behandling for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter en forutgående utskrivning) økt fra 8,5 til 9,1 prosent av dag- og døgnoppholdene.
helsedirektoratet.no

Flere mottar habilitering i spesialisthelsetjenesten

I 2016 var det i overkant av 22 000 pasienter ved habiliteringsavdelingene i helseforetakene. Dette er en vekst på over 500 pasienter eller 2,6 prosent fra året før. Også den siste femårsperioden har det vært vekst.
helsedirektoratet.no

Ny retningslinje om demens: God diagnostikk og behandling

En ny nasjonal faglig retningslinje om demens skal bidra til at personer med demens tilbys utredning og får tilpasset oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.
helsedirektoratet.no

God psykisk helse handler om å mestre hele livet

Regjeringen har i dag lagt fram sin strategi for god psykisk helse (2017–2022). Et viktig mål er at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.
regjeringen.no

Kroppen som mikrokosmos

Når jeg som er teolog skriver om helse, har det en bestemt grunn. Jeg er blitt alvorlig syk. I møtene med ulike sider av helsevesenet har jeg gjort meg noen tanker – ettertanker som vedkommer flere enn meg.
tidsskriftet.no

Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner

En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse.
dagensmedisin.no

Kommunene skal veilede spesialisthelsetjenesten

Fra nyttår får kommunenes helse- og omsorgstjenester veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten, slik sistnevnte allerede har hatt lenge overfor kommunene.
napha.no

Flere pasienter får behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I underkant av 33 000 pasienter mottok behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2016. Dette var to prosent flere pasienter sammenlignet med året før og 13 prosent flere enn i 2012.
helsedirektoratet.no

  • Publisert: 25. august 2017.
  • Sist oppdatert: 21. desember 2022.