Publisert

God psykisk helse – fra hva til hvordan

Personer med alvorlig psykisk lidelse har levde erfaringer som kan være en rik og viktig kilde til kunnskap om helsefremming. Rett før sommeren disputerte Nina Helen Mjøsund ved NTNU og forsvarte sin avhandling om hvordan psykisk helse oppleves av personer med alvorlig psykisk lidelse.

Forskningsprosjektet ble gjennomført i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF og i samarbeid med en gruppe personer som selv har erfaringer knyttet til psykiske lidelser.

Psykisk helse – en pågående prosess

Nina Helen Mjøsund etter disputasen.
Nina Helen Mjøsund etter disputasen. Foto: Benedikte Håkonsen, Lierposten

Resultatene fra avhandlingen viser at psykisk helse oppleves som alltid tilstedeværende i livet, som en pågående prosess eller som å bevege seg opp eller ned i en trapp. Erfaringer knyttet til psykiske, sosiale, åndelige og fysiske sider av livet påvirker bevegelsen, og hvor en befinner seg i trappen påvirker fungering i hverdagen. Deltakerne beskrev en opplevelse av energi, som både en mental og mer fysisk styrke, og at graden av energi henger sammen med hvor man befinner seg i trappen. Når de hadde det bra og var på toppen av trappen, var opplevelsen av energi selvforsterkende, vital og levende med økt aktivitetsmulighet. I andre enden av skalaen, lenger ned i trappen, var deltakerne mindre sosiale og mer stille, i en apatisk tilstand og utmattelse som gjorde aktivitet vanskelig.

Et interessant funn som Mjøsund trekker frem er at psykisk helse ble uttrykt gjennom et hverdagsnært språk og gjennom kroppsspråk. Personer som står nær kunne oppfatte hvordan de hadde det gjennom ansiktsuttrykk og øyne, og til og med oppdage forandringer før dem selv.

Brukermedvirkning i forskningsprosessen

Data ble samlet ved hjelp av dybde- og fokusgruppeintervju, med 12 deltakere som lever med alvorlig psykisk lidelse, samt fra drøftinger av funn gjort i en rådgivningsgruppe bestående av fem personer med brukererfaring. Gjennom hele prosjektperioden samarbeidet Mjøsund med en rådgivningsgruppe bestående av fem personer med brukererfaring. Erfaringene til denne gruppen som rådgivere i forskningsprosjektet ble også undersøkt med vekt på hva som fremmer brukermedvirkning i forskning.

Seks kjennetegn ble opplevd å legge til rette for bidrag fra brukerne:

  • Avklart rolleforståelse
  • Forutsigbar møtestruktur
  • Tydelig ledelse
  • Fokus på muligheter
  • Å være en del av et team
  • Bli sett og behandlet som hele mennesker med erfaringer far helse, sykdom og livet for øvrig

Disse særtrekkene ved samarbeidet ble trukket fram som viktige for en trygg og støttende atmosfære som ga brukerne en følelse av å være kompetente og at deres erfaringer var verdifulle for forskningen.

Mangfoldet i erfaringskompetanse og perspektiv som rådgivningsgruppa brakte inn i studien bidro til mer innsiktsfulle fortolkninger av de intervjuede deltakernes erfaringer og ga funnene mer bredde og dybde. Rådgivningsgruppa bidro som medforfattere på to av studiens fire artikler.

Mjøsund og rådgivningsgruppa presenterte funn og erfaringer på NK LMHs forskerkonferanse i 2016. Presentasjonen kan leses her.

Kunnskap om helse – for helse

Videre viser resultatene at læringsprosessene som foregår under innleggelse i psykisk helsevern er helsefremmende. Deltakerne hadde en appetitt for kunnskap. Læring var motivert av et ønske om å takle hverdagen med en psykisk lidelse, samt få bedre psykisk helse og økt velvære. Skal vi lytte til erfaringene til deltakerne i dette prosjektet, bør spesialisthelsetjenesten komplementere sine behandlingstilbud med helsefremmende kunnskapsformidling. Kunnskap om helsefremming og helse kan være avgjørende for et godt liv med en psykisk lidelse.

Skrevet av Mette Haaland-Øverby, medforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

 


Artikler knyttet til doktorgraden:

International Journal of Mental Health Promotion Mental health as percieved by persons with mental disorders – an interpretative phenomenological analysis study (kun åpen tilgang til sammendrag)

Journal of Advanced NursingService user involvement enhanced the research quality in a study using interpretative phenomenological analysis: the power of multiple perspectives (hele artikkelen)

To av artiklene er ennå ikke publisert:
Reorienting Norwegian healthcare services: listening to patients´ craving for for learning (In review)

Salutogenic service user involvement: experiences from collaboration in a mental health research project (Submitted)

Interessert i kommende artikler? Send e-post til mette.haaland.overby(at)mestring.no
(Husk å bytte ut [at] med @ for å få sendt e-posten dersom du klikker på e-postadressene våre under når du skal sende e-post til oss).

 

  • Publisert: 28. august 2017.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.