Publisert

Pårørende ble hørt i dialogmøte

NK LMH var til stede da Helsedirektoratet samlet pårørende-, bruker- og pasientorganisasjoner forrige uke. Hensikten med møtet var å lytte til de pårørendes behov. Erfaringer fra lærings- og mestringsfeltet bør spille en vesentlig rolle i arbeidet med en veileder for pårørendearbeid, mener NK LMH.

Deltakere på dialogmøte. Foto: Kristine Brevik, Helsedirektoratet.
Deltakere på dialogmøte. Foto: Kristine Brevik, Helsedirektoratet.

Lærings- og mestringstilbud for pårørende

I lærings- og mestringstilbud blir det lagt til rette for at brukere, pasienter og pårørende skal få bedre innsikt i egen situasjon slik at de blir styrket i å mestre hverdagen og livssituasjonen.

Gjennom sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter sikrer lærings- og mestringstjenestene at brukernes, pasientenes og de pårørendes behov er i sentrum.

Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som gruppebaserte kurs. Noen ganger inngår individuelle møter mellom deltakerne og en fagperson som en del av tilbudet.

I lærings- og mestringsfeltet pågår det et betydelig arbeid knyttet til pårørende. I regi av NK LMH er det de siste årene etablert tilbud for

I verktøykassen på vår nettside finner du i tillegg mestringskurs for pårørende, utviklet av PårørendeSenteret i Stavanger.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) var blant dem som var med og lyttet til pårørende på et dialogmøte i Helsedirektoratet forrige uke.

Dialogmøtet markerte starten på Helsedirektoratets arbeid med «Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014–2020». Programmet skal bidra til at pårørende blir verdsatt og synliggjort, og gi økt likestilling og mer fleksibilitet.
Les mer om programmet og hva det skal bidra til i Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg.

Denne gangen hadde Helsedirektoratet invitert brukerorganisasjoner som har et spesielt fokus på pårørendes rolle, og offentlige aktører med en rolle knyttet til oppfølging og tilbud for pårørende.

Viste mangfoldet

De til sammen 18 organisasjonene som var til stede, fikk fem minutter hver til å oppsummere pårørendes behov. Dette kan kanskje synes kort, men representantene gjorde en god jobb og formidlet et bredt spekter av ulike behov for den sammensatte målgruppen som pårørende utgjør.

Fra NK LMH deltok spesialrådgiverne Ann Britt Sandvin Olsson og Tone Nøren.

– Det er nyttig å bli minnet om hvor mangfoldig pårørendegruppen er – og hvor forskjellige behovene er. Underveis i dialogmøtet kom det også fram mange forslag til forbedringer i samhandling med ulike grupper av pårørende, og ideer som vi her ved NK LMH tar med oss i vårt videre arbeid i lærings- og mestringsfeltet, sier de.

Veileder for pårørendearbeid

Helsedirektoratet skal i det videre arbeidet blant annet utarbeide en veileder som skal omfatte alle pårørendegrupper og deres behov på tvers av brukergruppene.

– NK LMH har løftet fram at kunnskap og erfaring fra aktører innen lærings- og mestringsfeltet bør spille en vesentlig rolle i dette arbeidet, sier Sandvin Olsson og Nøren.

Les mer om møtet i nyhetssak på helsedirektoratet.no

Et ærlig budskap fra pårørende med krevende omsorgsoppgaver
– Det er viktig å lytte til de pårørendes stemme i utformingen av politikken, sa statssekretær Lisbeth Normann til pårørende, pasient- og brukerorganisasjonene. Svaret fra organisasjonene var: – Vi pårørende vil være en ressurs, men vi må ikke tas som en selvfølge. For å stå i de krevende oppgavene trenger vi forutsigbarhet, økonomisk trygghet og fleksible støttetilbud.
Les saken på helsedirektoratet.no

Skrevet av Ann Britt Sandvin Olsson og Norunn K. Torheim

  • Publisert: 2. april 2014.
  • Sist oppdatert: 29. juni 2020.