Publisert

Brukerkontoret – veiledning og rådgivning fra eksterne instanser til pasienter og pårørende ved Nidaros DPS

Pasienter ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, kan få veiledning og råd om blant annet fritidsaktiviteter, arbeidsrettede tiltak og økonomi mens de er innlagt. Også pårørende kan benytte seg av tilbudene.

Praksiseksempel skrevet av Hilde Siraas Myran, spesialmiljøterapeut 1 ved lærings- og mestringssenteret, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital

Om brukerkontoret

Brukerkontoret, Nidaros DPS
Brukerkontoret ved Nidaros DPS. Fra venstre Frances M. Reardon og Torunn Dahlberg (NAV-gjeldsrådgivertjeneste Østbyen bydel), Hilde Siraas Myran og Eli Valås (lærings- og mestringssenteret ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital).

Brukerkontoret driftes og organiseres av lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Nidaros distriktspsykiatrisk senter (DPS), som også var initiativtaker til tiltaket for fire år siden.

Siden oppstarten har det vært forskjellige instanser og brukerorganisasjoner til stede til faste tider.

Brukerorganisasjonene Mental Helse og Voksne for Barn var noen av de første. Deretter kom NAV-los, NAV-gjeldsrådgiver, Tilrettelagt fritid og Helse og velferd  som er de instansene som betjener brukerkontoret i dag.

Brukerkontoret ved Nidaros distriktspsykiatrisk senter (DPS), St. Olavs Hospital, er ment å være et lavterskeltilbud hvor pasienter og pårørende får individuell og tilpasset veiledning, råd og hjelp fra eksterne instanser i tidlig fase når pasienten er innlagt eller går i poliklinisk behandling.

Bredt tilbud

Instansene som er til stede, bistår med veiledning og rådgivning knyttet til tiltak og tilbud de kan tilby innenfor sin tjeneste. Her er en oversikt over den veiledningen og rådgivningen pasienter og pårørende kan få per i dag:

  • Helse og velferd kan gi informasjon om kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Tilrettelagt fritid kartlegger aktivitets- og fritidsinteresser, samt gir informasjon om, og bistand til, deltakelse i tilrettelagt aktivitetsgruppe.
  • NAV-los veileder og informerer om arbeidsrettede tiltak og mulighetene for å komme seg ut i jobb. I tillegg gir de generell informasjon om rettigheter i NAV.
  • NAV-gjeldsrådgiver kartlegger økonomi og gjeld og gir individuell gjeldsrådgivning. Målsettingen her er blant annet å gi rask avklaring og igangsetting av gjeldsrådgivning til en gruppe mennesker som allerede er i en sårbar situasjon, slik at man sikrer gode integrerte løp mellom helse og økonomi. Psykisk helse og gjeldsproblematikk kan ofte sees i sammenheng, og det å få bistand ved økonomiske bekymringer, kan virke positivt på behandlingen ved DPS. Det er ofte mye skam knyttet til det å ha gjeld, og ved å treffe en gjeldsrådgiver på brukerkontoret, kan pasienter få oversikt og orden på økonomien i en tidligere fase.

Behandler eller miljøpersonale deltar

Tjenestene ved brukerkontoret er organisert slik at behandler eller miljøpersonale booker time, på vegne av pasienten, gjennom det interne datasystemet ved Nidaros DPS. De kommer sammen med pasienten. Hver samtale har en varighet på 30 til 60 minutter

Ved at behandler eller miljøpersonale deltar under samtalen, sikrer man oppfølging av pasientens sak. En annen effekt av disse møtene, er den gjensidige kunnskapsoverføringen som skjer, og som vi ser av erfaring blir videreført til andre pasienter.

Positive tilbakemeldinger

Uten tiltaket med brukerkontoret, hadde flere av pasientene oppsøkt hjelp på et senere stadium og gjeldsproblematikken hadde vært betydelig større.

Gjeldsrådgivere

Det er viktig for oss på lærings- og mestringssenteret (LMS) både at tiltaket oppleves som nyttig og at det er rom for forbedringer og videreutvikling. Derfor blir pasienter og behandlere oppfordret til å fylle ut evalueringsskjema etter timen. LMS har evalueringsmøter hvert halvår med hver enkelt instans.

Evalueringene så langt har vært positive, og pasientene føler at de får nyttig informasjon og veiledning. Her er det vi har fått tilbakemeldinger om for de ulike instansene:

  • NAV-gjeldsrådgivning: Mange har gitt tilbakemelding på at det var nyttig å høre hvilke muligheter de har i den vanskelige økonomiske situasjonen, samt å få en plan og konkrete forslag til løsninger. Behandlere gir tilbakemelding på at timen med gjeldsrådgiver var svært viktig ettersom økonomiske bekymringer kom i veien for behandling. Gjeldsrådgiverne mener at uten tiltaket med brukerkontoret, hadde flere av pasientene oppsøkt hjelp på et senere stadium og gjeldsproblematikken hadde vært betydelig større.
  • NAV-los: Tilbakemeldingene handler i stor grad om at de fikk gode råd og at det ble lagt en konkret og oversiktlig plan med tanke på jobb, samt at de fikk informasjon om konkrete tiltak som kurs og jobbsøking videre. Pasientene opplever at det er tryggere å komme på brukerkontoret enn på NAV-kontoret. Det er viktig å nevne at brukerkontoret skal være et supplement til pasientens faste saksbehandler i det lokale NAV-systemet. Det har kommet noen tilbakemeldinger på at pasientene skulle ønske at det var deres saksbehandler som satt på brukerkontoret. Dette er det ikke mulig å få til, men NAV-kontaktene på brukerkontoret tar raskt kontakt med saksbehandler ved behov for å fremskynde prosessen.
  • Tilrettelagt fritid: Det er tydelig at pasientene kommer tidligere inn i aktivitet. Å få informasjon om det brede aktivitetstilbudet de har, medfører ofte at de fleste pasientene som kommer på brukerkontoret gjør konkrete avtaler om å forsøke en eller flere aktiviteter etter timen. Noen allerede samme kveld, andre etter noen dager. Kulturenheten i kommunen gir tilbakemelding på at det er en fin måte å rekruttere personer til de ulike aktivitetene de har.
  • Helse og velferd har nylig startet med å betjene brukerkontoret, og det er derfor ikke gjort noen evalueringer knyttet til dem.

Vil gjerne ha med brukerorganisasjoner

Det hadde vært fint om vi hadde fått noen aktuelle brukerorganisasjoner tilgjengelig på brukerkontoret igjen, men ettersom dette er ulønnet arbeid, ser vi at det kan bli vanskelig. Vi er uansett åpne for at brukerorganisasjoner og andre instanser «flytter inn» på Nidaros DPS til faste tider.

Samhandling mellom nivåer

Vi har sett at dette lavterskeltiltaket medfører at det blir kort vei mellom spesialisthelsetjenesten og samarbeidsinstanser og gjensidig læring på tvers av forvaltningsnivå.

Hilde Anette Siraas Myran, 300
Hilde Siraas Myran

Lærings- og mestringssenteret (LMS) har også andre tiltak spesielt rettet mot pårørende.

Kontaktinformasjon:
Hilde Siraas Myran, hilde.siraas[at]stolav.no, 73 86 54 67
Eli Valås, eli.valas[at]stolav.no, 73 86 54 53

  • Publisert: 2. oktober 2014.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.