Publisert

Refleksjonsbasert metode godt egnet for pasienter som har schizofreni

Bruk av GEB refleksjonsbasert metode. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.

Dersom man overkommer ytre rekrutteringsbarrierer, er personer som har schizofreni, villige til å delta i, og fullføre, forskningsstudier der man bruker en refleksjonsbasert metode utviklet av dansk forsker tilknyttet NK LMH.

Bruk av GEB refleksjonsbasert metode. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.
Den refleksjonsbaserte metoden Guidet Egen-Beslutning (GEB) skal bidra til økt selvbestemmelse for pasienter. lllustrasjonsfoto: iStockphoto.
Vibeke Zoffmann (Foto: Steno Diabetes Center)
Vibeke Zoffmann er forsker ved Steno Diabetes Center (SDC) i Danmark. Hun har også en deltidsstilling ved NK LMH.

Den danske forskeren Vibeke Zoffmann, som er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), har utviklet den refleksjonsbaserte metoden Guidet Egen-Beslutning (GEB). Den skal bidra til økt selvbestemmelse for pasienter.

Metoden ble utviklet for personer som har type 1-diabetes med dårlig regulert blodsukker. I en ny studie, utført av stipendiat Rikke Jørgensen som Zoffmann har vært veileder for, har personer som har schizofreni, brukt metoden.

– Dette er vanligvis en gruppe som har høy frafallsprosent i forskningsstudier. Vi har vist at vi ved å identifisere og overvinne rekrutteringsbarrierer, får med de fleste hele veien når vi bruker GEB, sier Zoffmann.

Sammendrag av artikkelen oversatt til norsk

Bakgrunn: Å rekruttere deltakere er en av de største barrierene når man skal gjennomføre randomiserte kontrollerte studier. Kliniske studier med deltakere som har blitt diagnostisert med schizofreni, avsluttes ofte før tiden fordi rekrutteringsbarrierene fører til betydelig spill av ressurser i form at tid, finansiering og deltakernes innsats. Frafallsprosenten i schizofrenistudier er også høy. Rekrutteringsbarrierene skyldes ofte at pasienter ikke ønsker å delta i forskning, men kan også skyldes klinikernes bekymringer når det gjelder personer som er diagnostisert med schizofreni, som deltakere inn i forskning.

I denne artikkelen blir det redegjort for hvordan det å få kontroll på rekrutteringsbarrierer som ikke er koblet til pasienter, fører til høy villighet til å delta og lav frafallsprosent i en ett år lang randomisert kontrollert studie. I studien ble Guidet Egen-Beslutning (GEB) prøvd ut på pasienter i poliklinikk som har schizofreni. Pasientene mottar behandling av aktivt oppsøkende team (Assertive Outreach Teams) i den nordlige delen av Danmark.

Metoder: GEB er en metode med der beslutninger tas i fellesskap (engelsk shared decision-making) og problemer løses i fellesskap (engelsk mutual problem-solving) ved bruk av refleksjonsark. Metoden ble utviklet for diabetesomsorg og justert for denne studien og brukt av pasienter som har schizofreni.

Data som beskriver strategier for å overvinne rekrutteringsbarrierer, ble utledet fra notater og observasjoner gjort under en randomisert kontrollert studie der GEB ble testet av seks oppsøkende team.

Resultater: Tre typer rekrutteringsbarrierer som ikke er koblet til pasientene, ble identifisert og gjort noe med i løpet av studien: 1) organisatoriske barrierer 2) utfordringer med å finne kvalifiserte deltakere og 3) utfordringen med at helsepersonell inviterer pasienter til å delta.

Disse utfordringene ble overvunnet ved å 1) utvide rekrutteringsperioden 2) utvide rekrutteringsområdet og 3) oppfordre helsepersonell til å invitere pasienter til å delta i studien.

Ved å overvinne disse utfordringene, identifiserte vi en bemerkelsesverdig høy villighet hos pasienter til å delta (101 av 120 spurte sa ja) og lav frafallsprosent (8 prosent).

Konklusjon: Å skille mellom rekrutteringsbarrierer var viktig for å oppdage pasientene med schizofreni sin villighet til å delta i og fullføre en studie med GEB-tiltak.

Last ned forskningsartikkelen Overcoming recruitment barriers revealed high readiness to participate and low dropout rate among people with schizophrenia in a randomized controlled trial testing the effect of a Guided Self-Determination intervention, fra PubMed.

Les tidligere omtaler av Guidet Egen-Beslutning (GEB) på mestring.no:

Les om schizofreni på helsenorge.no

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 23. april 2014.
  • Sist oppdatert: 17. februar 2017.