Publisert

«Samarbeid om å fremme helse» – nytt PhD-prosjekt ved NK LMH

Regjeringen ønsker å bygge pasientens helsetjeneste. Kommunene oppfordres til å involvere brukere, pasienter og pårørende i dette arbeidet. Men hvordan få til et slikt samarbeid? Et nytt doktorgradsprosjekt skal se nærmere på dette.

Bilde av Ann Britt Sandvin Olsson som får overrakt sjekk av extrastiftelsen
I oktober i fjor ble tildeling av PhD-midler annonsert. Prosjektet startet opp nå i mars. F.v.: Øivind Skotland fra FFO, Ann Britt Sandvin Olsson fra NK LMH og Eli Drivdal fra ExtraStiftelsen

Ansatte i kommunene melder om usikkerhet knyttet til hvordan involvere brukere, pasienter og pårørende i utvikling av helsetjenester. I fjor sendte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) inn en forskningssøknad til ExtraStiftelsen om midler til et PhD-prosjekt – og fikk tilslag! Den engelske tittelen på prosjektet er «Constructive Collaboration in Primary Health-Care – Context, Characteristics and Impact».

Målet med studien å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan brukerrepresentanter og fagpersoner kan få til reelt samarbeid innen helsetjenesteutvikling, et samarbeid hvor erfarings- og fagkunnskap tillegges lik verdi i både prosess og resultat.

– Vi vil undersøke hva som karakteriserer og støtter opp om et slikt samarbeid, og eventuell betydning av samarbeidet, sier stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson .

Medvirkning i studien

NK LMH er prosjekteier og FFO er hovedsamarbeidspartner. Prosjektet startet opp 1. mars. Studien forventes ferdigstilt ved utgangen av 2021.

Stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson er ansatt ved NK LMH og tilknyttet Vid vitenskapelige høgskole. Mette Haaland-Øverby, NK LMH, er medforsker i prosjektet. Hovedveileder er Anita Strøm, førsteamanuensis ved Vid vitenskapelige høgskole. Una Stenberg, seniorforsker ved NK LMH og Tor Slettebø, professor ved Vid vitenskapelige høgskole, er medveiledere.

Temaet for PhD-prosjektet har blitt jobbet fram i et samarbeid mellom brukere og fagpersoner. Likeledes vil brukermedvirkning vektlegges igjennom hele doktorgraden.

– Vi er veldig glade for at Extrastiftelsen også har gitt driftsmidler til medforsker med brukerkompetanse, sier Sandvin Olsson.

Mette Haaland-Øverby, medforsker med brukererfaring ved NK LMH, vil jobbe sammen med Sandvin Olsson om alt fra utforming av spørreskjema til analyse av innsamlet data. Studiens resultater vil ha relevans for alle som er involvert i å utvikle eller forbedre helsetjenester, både utøvende brukerrepresentanter og fagpersoner, ledelse og administrativt personell. I tillegg vil resultatene være nyttige for ansatte i undervisningssektoren og for pasienter, brukere og pårørende.

Første fase i prosjektet omhandler ferdigstilling av en systematisk litteraturstudie hvor de har undersøkt kunnskapsgrunnlaget for brukermedvirkning i helsetjenesteutvikling.

For mer informasjon om NK LMHs pågående forskningsprosjekter, les her.

Andre lenker som omhandler prosjektet:

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 5. april 2018.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.