Publisert

Vil se på primærhelsetjenestemeldingens betydning for lærings- og mestringsarbeidet

Forside, primærhelsetjenestemeldingen

NK LMH vil se nærmere på hvilken betydning planene om å samlokalisere og samorganisere kommunale tjenester, slik det legges opp til i Meld. St. 26 (2014–2015): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, får for arbeidet med kommunale lærings- og mestringstjenester og -tilbud.

NK LMH på helsekonferansen 2015
Fra venstre: spesialrådgiver Liv-Grethe K. Rajka, leder Siw Bratli og seniorforsker Kari Eika fra NK LMH på Helsekonferansen 2015 forrige uke. Der la helseminister Bent Høie fram primærhelsetjenestemeldingen og Omsorg 2020.

Meld. St. 26 (2014–2015): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Det er mange kommunale helse- og omsorgstjenester som er gode hver for seg. Men tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. Det rammer særlig dem med sammensatte behov. Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen fram en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Det er særlig tre satsningsområder i meldingen: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.

Pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstjenester og -tilbud, nevnes spesielt i kapittel 21.4.

Omsorg 2020: Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020 og er en oppfølgingen av Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg. Dokumentet skal bidra til langsiktighet i arbeidet med å styrke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er grunnlagsmateriale for kommunene i planlegging, utvikling og drift av helse- og omsorgssektoren.

Lærings- og mestringstjenestenes arbeidsmåte med sidestilt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner og lærings- og mestringsarbeidet i Tromsø kommune nevnes spesielt på side 11 og 12.

Disse dokumentene skal, ifølge regjeringen, sammen med Meld.St.19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, gi et bilde av utfordringer, strategier og tiltak for en samlet helse- og omsorgstjeneste i kommunene.

Kilde: regjeringen.no

Ett av hovedgrepene i Meld. St. 26 (2014–2015): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (primærhelsetjeneste-meldingen) er samlokalisering og samorganisering av kommunale tjenester.

Mål om bedre og mer systematisk oppfølging

– Vi vil nå sette oss grundig inn i meldingen og se nærmere på hvilken betydning den har for lærings- og mestringsfeltet og for vår satsing på kommunale lærings- og mestringstjenester og -tilbud, sier Siw Bratli som er leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Det viktigste for NK LMH er at innbyggerne får tilgang til gode lærings- og mestringstilbud uavhengig av diagnose og bosted. Bratli håper regjeringens mål om at personer som har langvarige helseutfordringer, skal få bedre og mer systematisk oppfølging, inkludert tiltak for egenmestring, veiledning og opplæring, og planen om å tydeliggjøre kommunenes ansvar i denne sammenheng, vil bidra til nettopp dette.

Mer brukermedvirkning og kompetanseløft

Samtidig med at regjeringen la fram primærhelsetjenestemeldingen presenterte den Omsorg 2020 som er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015–2020. Planen skal ifølge regjeringen bidra til langsiktighet i arbeidet med å styrke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Arbeidsmåten til lærings- og mestringssentrene i helseforetak med sidestilt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner er nevnt som en metodikk som er overførbar til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og lærings- og mestringsarbeidet i Tromsø kommune er nevnt spesielt i planen.

– Det er positivt at det nå legges økt vekt på brukermedvirkning i utforming av tjenester og kompetanseløft ved blant annet gjensidig kompetanseoverføring mellom helseforetak og kommuner. Dette er i tråd med behov vi har sett i vårt arbeid med å støtte faglig opp under kommunale lærings- og mestringstjenester, påpeker Bratli.

Hun legger til at NK LMH håper at den nye meldingen i tillegg til at den skal gjøre det lettere for brukere, pasienter og pårørende å få de tilbudene de har behov for og krav på, vil gjøre arbeidet med tjenester og tilbud lettere for både lærings- og mestringstjenestene og NK LMH som skal støtte faglig opp under tjenestene. I dag er det et stort mangfold og mange kommuner har ennå ikke kommet i gang med lærings- og mestringsarbeidet.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 11. mai 2015.
  • Sist oppdatert: 10. mai 2023.