Publisert

Har gitt faglig støtte landet rundt til nye tilbud for unge og foreldre

Kirsti Almås og Ragnhild Hals

Tromsø, Molde, Beitostølen, Stavanger, Moss og Oslo. Disse stedene har fått veiledning fra NK LMH og prøvd ut kompetansehevende tilbud med tanke på å etablere lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

Om Treff meg! og Helt sjef!
– nye tilbud for unge, foreldre og fagpersoner

Helt sjef! er lærings- og mestringstilbud for ungdom (12–16 år) og unge voksne (17–26 år) som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Tilbudene er gruppebaserte og går på tvers av diagnoser.

Treff meg! er et kompetansehevingsprogram  for fagpersoner som møter de unge og foreldrene.

Tilbudene skal bidra til mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangene fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen. Tilbudene er utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) ved NK LMH (2012–2014). Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og Sørlandet sykehus HF har vært pilotsteder for utvikling og utprøving av tilbudene. Unge funksjonshemmede (UF) var prosjekteier. NK LMH var medeier og utfører. Prosjektet ble finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og NK LMH.

Les mer om UMM, Treff meg! og Helt sjef! på nettsiden for UMM-prosjektet, mestring.no/umm. Der finner dere materiell dere trenger i arbeidet med tilbudene. Se også ny folder som beskriver tilbudene i grove trekk.

Om NK LMHs besøksrunde 2014/2015

  • Tromsø: møte med mange ulike faggrupper i både spesialist- og kommunehelsetjeneste og noen under utdanning. I regi av lærings- og mestringskoordinator i Tromsø kommune.
  • Molde: møte med fagpersoner fra Helse Møre og Romsdal HF (sykehusene i Molde, Kristiansund og Ålesund). I regi av lærings- og mestringssenteret ved Kristiansund sjukehus. Møtet ble fulgt opp med videokonferanse til alle lærings- og mestringssentrene i Helse Midt-Norge RHF.
  • Beitostølen: møte med tverrfaglig team fra Beitostølen Helsesportsenter
  • Stavanger: møte med fagpersoner fra spesialist- og kommunehelsetjeneste. I regi av lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssjukehus.
  • Moss: møte med tverrfaglig gruppe med flere ansatte fra lærings- og mestringssenter, helsesøstre, sykepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og andre fra Moss kommune og Sykehuset Østfold HF.
  • Oslo: fagdager og fagmøter for ulike avdelinger og ungdomsansvarlige ved Oslo universitetssykehus HF

Våren 2014 søkte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) etter steder som ville ha faglig støtte for å komme i gang med lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

Både kommuner og helseforetak representert

NK LMH hadde et ønske om å besøke alle helseregionene og ulike tjenester i både helseforetak og kommuner. Nå har Kirsti Almås og Ragnhild Hals, som er prosjektrådgivere for Ung medvirkning og mestring (UMM) ved NK LMH, besøkt Tromsø, Molde, Beitostølen, Stavanger, Moss og Oslo (se faktaboks). Alle helseregionene har altså vært representert.

– På forhånd informerte vi stedene om at vi ønsket at fagpersoner og brukerrepresentanter fra både helseforetak og kommuner og barne- og voksentjenester skulle være representert på fagmøtene vi skulle ha med dem. Vi ønsket også at de skulle ha satt seg litt inn i materiellet for Treff meg! og Helt sjef! på forhånd, sier Almås og Hals.

Ut fra behovene til de ulike stedene har de skreddersydd opplegget for hvert besøk.

– Vi har blant annet brukt kompetansehevingsprogrammet Treff meg! i møtene for å sette i gang refleksjon rundt tilbud som møter unges behov, sier de.

– Alle stedene har vi også hatt dialog om hva som kan åpne dører for forankring av tilbudene i ledelsen, hvordan de kan synliggjøre behov for økt kompetanse om unges helse, rekruttering av gruppeledere og deltakere og oppbygging av tilbudene.

Gode tilbakemeldinger

Almås og Hals forteller at de har fått tilbakemeldinger fra dem de har besøkt om at besøkene har vært nyttige og at flere har fått økt bevissthet om hvordan de skal møte unge på best mulig måte.

Duoen synes det har vært spennende og givende å se og møte ulike fagmiljøer rundt om i Norge som ønsker å satse på unge som har langvarige helseutfordringer.

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 7. mai 2015.
  • Sist oppdatert: 7. mai 2015.