Publisert

Brukermedvirkning i praksis

Unicare Røros har jobbet systematisk med brukermedvirkning på tjenestenivå for å videreutvikle hjerterehabiliteringstilbudet sitt. I samarbeid med NTNU og NK LMH har de skrevet en fagartikkel om arbeidet sitt og erfaringer de har gjort seg.

I prosjektet «Brukeren i sentrum» har erfarne brukere, pårørende og fagpersoner samarbeidet om å videreutvikle hjerterehabiliteringstilbudet ved Unicare Røros. Hovedmålet har vært å utvikle en tilpasset tjeneste som bidrar til økt mestring og livskvalitet for personer med hjertesykdom og deres pårørende.

Et likeverdig samarbeid

Brukeren i sentrum

Hjertesykes erfaringer gjør rehabiliteringen bedre – fagartikkel i Sykepleien om erfaringene fra prosjektet. Les hele artikkelen her.

Prosjektleder og førsteforfatter er Tone Nøren, tidligere ansatt ved NK LMH. Seniorforsker André Vågan (NK LMH) har også bidratt inn i artikkelen, i tillegg til Ingrid Bendixvold (Unicare Røros) og Line Merethe Oldervoll (NTNU og UiB).

Prosjektet «Brukeren i sentrum» har produsert en film som omhandler brukermedvirkning på tjenestenivå. Se filmen her.

 

I fagartikkelen Hjertesykes erfaringer gjør rehabiliteringen bedre fremheves det systematiske arbeidet med brukermedvirkning på tjenestenivå som et av suksesskriteriene. For å nå målet med prosjektet ble det tatt utgangspunkt i en arbeidsmåte som ble utviklet i oppstarten av lærings- og mestringsvirksomheten i Norge (kalt Standard metode). I artikkelen beskrives det nærmere hvordan de har jobbet med brukermedvirkning i praksis, blant annet om hva som måtte til for å skape et likeverdig samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter.

Tilrettelegging av trygge, gode møteplasser for arbeidsgruppen var nødvendig for å få til et fruktbart samarbeid. For å skape et likeverdig samarbeid mellom partene var det viktig å bygge gode relasjoner og tillit til hverandre samt avklare forventninger. (Nøren mfl. 2021)

Gevinster

Evalueringen av hjerterehabiliteringstilbudet tyder på at partene fikk en ekstragevinst ved å samarbeide. Spesielt det å få tilført nye perspektiver på hva som er viktig for å legge til rette for læring og mestring ble understreket.

Fagpersoner, pårørende og deltakerne selv hadde videre et godt utbytte av erfaringsinnleggene til brukerrepresentantene, for eksempel det å høre om ulike mestringsstrategier som de erfarne brukerne fortalte om. Som en sa: – Å høre at andre har klart det, gir meg tro på at det skal gå bra for meg også (Nøren mfl. 2021)

Med en klar oppfordring

På bakgrunn av positive erfaringer med samarbeidet og gode evalueringer fra både fagpersoner, brukerrepresentanter, deltakere og pårørende oppfordrer forfatterne flere til å ta i bruk denne samarbeidsmodellen. Det gjelder ikke bare innen hjerterehabilitering, men innen rehabilitering og lærings- og mestringsvirksomhet generelt.

Modellen bidrar til at ulike perspektiver og kunnskap bringes inn i utviklingen av tjenesten eller tilbudet, slik at det best mulig tilpasses brukeres, pasienters og pårørendes behov og bidrar til å mestre hverdagen med helseutfordringer (Nøren mfl. 20021)

Tekst: André Vågan, seniorforsker ved
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Bilde: Pixabay

  • Publisert: 15. desember 2021.
  • Sist oppdatert: 15. desember 2021.