Publisert

Digitale erfaringer innen helsepedagogikk

Nå er videobasert Kurslederkurs i helsepedagogikk evaluert av både kursdeltakere og kursledere. Resultatene foreligger i en evalueringsrapport og et erfaringsnotat.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) piloterte kurset i Helse Midt i 2020 som et fysisk kurs over fire dager. Grunnet pandemien ble kurslederkurset i 2021 omgjort til et videobasert kurs, som ble arrangert for Helse Nord i januar og februar. Det videobaserte kurset gikk over fem kortere dager, fordelt over tre uker.

Prosjektleder Hilde Blindheim Børve (spesialrådgiver) og Ann-Helen Henriksen (spesialrådgiver/forsker) var kursledere sammen med brukerrepresentant Torild Hille Lokøen som med-kursleder. Disse har underveis hatt tett dialog med en arbeidsgruppe i Helse Nord der alle helseforetakene var representert.

Det ble opprettet fire lokale grupper, med hver sin gruppeleder, for å muliggjøre dialog, erfaringsdeling og gruppearbeid i det digitale fellesskapet.

Erfaringsnotat

Det ligger et betydelig arbeid bak å omgjøre et fysisk kurs til et videobasert format. For å dele erfaringer har kurslederne valgt å skrive et notat om sine vurderinger og prioriteringer i denne forbindelse. Notatet inneholder blant annet 12 umiddelbare råd om hva som er viktig å tenke på i forbindelse med gjennomføring av et videobasert kurs.

Evalueringsrapport

Kurset ble evaluert av de 19 kursdeltakere; 15 fagpersoner og fire brukerrepresentanter. Det samlede kurset og hver enkelt kursdag ble evaluert av alle, og de fire lokale gruppelederne evaluerte i tillegg sin funksjon som gruppeleder. I rapporten fremkommer en stor grad av tilfredshet med det digitale kurset. Enkelte sider ved fysiske kurs ble imidlertid savnet. Det lokale gruppearbeidet løftes frem som et viktig suksesskriterium.

Både erfaringsnotatet (NK LMH 1/2021) og evalueringsrapporten (NK LMH 2/2021) finner du på denne siden.

Veien videre

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne i denne evalueringen er verdifulle bidrag i videre planlegging og gjennomføring av kurslederkurs i helsepedagogikk. Basert på erfaringene og evalueringsresultatene har NK LMH besluttet å ta kurslederkurs i helsepedagogikk videre i digital form. For å sikre nødvendige lokale tilpasninger vil kommende implementering i Helse Sør-Øst og Helse Vest gjennomføres i samarbeid med lokale arbeidsgrupper.

– Den samlede erfaringen fra dette kurset er viktig kunnskap inn i det videre arbeidet med digital utvikling innen lærings- og mestringsvirksomheten, sier prosjektleder og spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve.

  • Publisert: 27. april 2021.
  • Sist oppdatert: 27. april 2021.