Publisert

Få årsverk og liten grad av styring

NK LMH har i 2016 gjennomført en kartlegging av lærings- og mestringsvirksomheten i helseforetakene. Hovedfunnene synliggjør at det er få årsverk knyttet til lærings- og mestringssentrene, liten grad av overordnet styring fra sykehusets ledelse, samt at tilfeldighet preger hvem som får tilbud.

Lavt prioritert og lite helhetlig

skjermbilde av forside rapportResultatene viser at læring og mestring er en lavt prioritert oppgave til tross for at den er lovpålagt for sykehusene. Det finnes totalt 36 lærings- og mestringssentre fordelt på 20 helseforetak og fem private sykehus. Sentrene har til sammen 178 ansatte fordelt på 105 årsverk.

Ledere og nøkkelpersoner i lærings- og mestringssentrene oppgir i kartleggingen at aktiviteten ved sentrene i liten grad er styrt av sykehusenes ledelse og strategiplan. Oftest er det de som jobber i lærings- og mestringssenteret eller ansatte i klinikkene som avgjør hvilke grupper som prioriteres. En sa det slik:

Den ansattes interesse og vilje til gjennomføring er styrende for hvilke pasientgrupper som får tilbud. Et system som gir et tilfeldig tilbud til brukerne og skaper ulikhet i tjenestetilbudet.

Tilfeldig hvem som får tilbud

Kartleggingen i helseforetakene viser at hvor pasienten bor er avgjørende for om det finnes et lærings- og mestringssenter som kan gi et tilbud. Det er langt under halvparten av foretakene som har et lærings- og mestringssenter som har tilbud til personer som har sykdommer i muskler og skjelett eller til personer som lever med smerter. For personer som lever med angst eller depresjon, er det under en fjerdedel av helseforetakene som har tilbud, og kun en tredjedel har lærings- og mestringssenter med tilbud for barn og unge. Kun fem har tilbud til personer med minoritetsspråklig bakgrunn.

Utfordringer i framtiden

På spørsmål om utfordringer, oppgir flere av respondentene at de ikke har ressurser til oppgavene de står ovenfor, og det trekkes fram at læring og mestring nedprioriteres når antall stillinger ikke strekker til. Mange gir uttrykk for at de ser utfordringer for lærings- og mestringsfeltet i framtiden.

NK LMH vil bruke resultatene

Kartleggingen er gjennomført som et ledd i arbeidet med å bedre dokumentasjon av lærings- og mestringsvirksomhet. Resultatene vil spilles inn mot helsepolitisk myndighet som grunnlag for strategiske prioriteringer i helsetjenesten, med mål om å bidra til likeverdig tilgang til tjenester og tilbud for landets befolkning. I tillegg vil resultatene legges til grunn for fremtidig forsknings- og fagutviklingsarbeid ved NK LMH.

Last ned og les notat her.

Skrevet av spesialrådgiver Bente Berg

  • Publisert: 9. november 2016.
  • Sist oppdatert: 9. november 2016.