Publisert

Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten

En ny systematisk oversikt utgitt av Cochrane viser at mestringstiltak trolig bedrer livskvalitet hos personer med hjerneslag. Dette beskrives i en forskningsomtale nylig publisert i Sykepleien Forskning.

skjermbilde-sykepleien-forskning

Det er Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring (NK LMH) som står bak omtalen.

Forfatterne av omtalen skriver at mestringstiltak trolig bedrer livskvalitet og mestringstro hos personer som har hatt hjerneslag. Målet med tiltakene som evalueres har vært å gi pasienter kunnskap nok til å håndtere hverdagen med sykdom på en bedre måte. I praksis har dette blant annet handlet om å gi informasjon, gjennomføre praktiske øvelser, samt gi veiledning og opplæring som styrker pasienters evne til å takle utfordringer i hverdagen. Effekten av mestringstiltakene ble sammenliknet med vanlig oppfølging av pasienter.

Du kan lese forskningsomtalen på Folkehelseinstituttet sine sider.

Oppsummert forskning

Om Cochrane

Cochrane er et globalt uavhengig nettverk innen helse som samler og tilgjengeliggjør systematiske oversikter over relevant forskning. Cochrane er for alle som er interesserte i å gjøre kunnskapsbaserte beslutninger innen helse. Her publiseres de mest kjente og anerkjente eksemplene på systematiske oversikter. Les mer om Cochrane.

Cochrane-oversikten som vurderes og beskrives i denne forskningsomtalen, er basert på søk etter randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt effekt av tiltak på blant annet livskvalitet, mestringstro og aktivitetsnivå. I alt 14 slike studier blir oppsummert, og de ble utført i Storbritannia, USA, Australia, Tyskald, Korea, New Zealand, Nederland og Norge. Studiene omhandlet personer som har hatt hjerneslag, enten som følge av blodpropp eller av blødning.

Cochrane-oversikten er en av flere oversikter over forskning som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget om effekter av mestringstiltak for personer som lever med helseutfordringer.

Les hele oversikten i Cochrane Library.

Tilgjengeliggjøre relevant forskning

Å lage norske forskningsomtaler av allerede eksisterende oppsummert forskning er viktig for å:

  • gjøre forskning som er relevant for norske forhold forståelig og tilgjengelig for så mange som mulig
  • unngå dobbeltarbeid og på den måten å spare tid og ressurser

Det publiseres daglig mange systematiske oversikter og det er viktig at aktuelle fagmiljøer og relevante brukere og pårørende får tilgang til og drar nytte av ny forskning.

Relevante lenker:

Tekst: André Vågan

  • Publisert: 4. november 2016.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.